Observation av färdighet - rekommendationsskala Modifierat DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Med hjälp av DOPS kan man bedöma studentens/läkarens under utbildning tekniska utförande, färdighet och interaktion med patienten i samband med ett praktiskt moment - t ex en procedur eller ett ingrepp.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Den handleddas egna tankar efter patientmötet

Handledarens återkoppling

Handledarens observation

Här används observationsskala

Förklara procedur och resultat för patient. Nästa gång du utför proceduren:
Redogöra för motivet till procedur och delmoment.
Nästa gång du utför aktiviteten:
Utföra proceduren på ett systematiskt och tekniskt adekvat sätt inklusive hygienrutiner.
Nästa gång du utför aktiviteten:

Handledarens generella rekommendation till den handledda

Här används rekommendationsskala

Nästa gång du utför proceduren:

Den handleddas egna plan för utveckling

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.