Utbilda handledare

Här hittar du förslag på hur materialet på webbplatsen kan användas till kortare workshops på olika teman vid ett möte på din arbetsplats för att synliggöra, diskutera och utveckla handledning, lärandemiljö eller lärandekultur. Här finns också utbildningsmoduler du kan kombinera till handledarutbildningar med olika fokus och länkar till kortare online-utbildningar i landet.

Jag vill anordna en workshop för kollegor

Ett arbete av Max Wictor, amanuens på MedCUL, Lunds universitet, under handledning av Pia Strand.

Förslag på innehåll och upplägg för en workshop

På denna sida finns ett antal förslag på hur du kan använda materialet på webbsidorna för att skapa en workshop, planera en handledarträff eller ett möte på jobbet med dina kollegor. Förslagen är uppdelat på olika teman med tillhörande aktivitet. Till varje tema finns en kort text om aktiviteten, uppskattad tid till aktiviteten, syfte, förberedelsematerial samt genomförande. Referenser till alla teman finns på de sidor som hänvisas till i förberedelsematerialet.

Aktiva lärandeformer och tillämpbart innehåll

Det pedagogiska förhållningssättet är aktivt lärande och därför har vi valt workshopformat där deltagarna på olika sätt får pröva,  problematisera, eller skapa material relaterat till klinisk handledning och lärandemiljö och som kan tillämpas direkt i den kliniska vardagen.

Målgrupp

Målgruppen för din aktivitet (om inte något annat nämns) kan vara en grupp kollegor och/eller personal på din arbetsplats som är involverade i studenters/läkares under utbildning handledning eller lärande.

App till mobilen

En applikation (app) att använda i mobilen är under utveckling där du kommer att kunna hitta de illustrationer av exempelvis handlednings- och återkopplingsmodeller som vi länkar till på webbsidorna.

Exempel på teman som du kommer att kunna välja mellan:

Ger vi användbar återkoppling?
Pröva att ge användbar återkoppling
När vi inte når fram med vår återkoppling
Hur genomför man ett utforskande handledningssamtal?
Hur genomför man ett avlastande handledningssamtal?
Pröva en handledningsmodell
Handledning före, under och efter patientmöte
Är vi förebilder som handledare?
Skatta er handledning – är den ”autonomistödjande”
Stämmer studenternas bild av lärandemiljön överens med vår egen?
Spela spel om lärandekultur
Hur ger vi återkoppling vid morgonmöten?
Fikapaus – hur hanterar ni skitsnack?
Vi vill skapa en ”journal club” på temat handledning och lärande
Vi vill införa gaffelhandledning

Aktiviteter under arbete

Hur stöttar vi vid kritiska händelser?
Hur hanterar vi problem i handledningen?
Om läkare under utbildning eller studenter inte mår bra
När det brister i basalt professionellt förhållningsätt
Vi vill ha filmmaterial på ett specifikt tema
Vi vill ha poddmaterial på ett specifikt tema
Vi vill planera för att ta emot studenter
Vi vill planera för att ta emot fler AT-läkare
Vi vill planera för att ta emot BT-läkare
Hur kan vi som verksamhetschefer arbeta för en god lärandemiljö?
Spela spel om ST-regler
Kan inte… än – spelet om när man ska kunna vad

Jag vill anordna en utbildning för handledare

Kombinera moduler till en handledarutbildning

Här finns moduler som du kan kombinera till en handledarutbildning. Modulerna har olika teman och är fristående. Det finns moduler du kan använda för utbildning av alla som handleder studenter och läkare under utbildning i den kliniska vardagen. Det finns även moduler du kan använda vid utbildning av ansvariga för att ta emot och planera för studenter och AT/BT-läkare.

När du planerar en handledarutbildning väljer du vilka mål som ska uppnås och utifrån det vilka och hur många moduler som ska ingå. Vissa moduler genomförs individuellt, medan många moduler kan genomföras tillsammans med kollegor.

När du valt vilka moduler som ska ingå länkar du till dessa i informationen till dina deltagare. Kom med överens med deltagarna om en tidsplan med tydliga deadlines för den utbildning du har planerat.

Aktivt lärande och lätt att tillämpa

Det pedagogiska förhållningssättet är aktivt lärande och deltagarna arbetar med uppgifter som ingår i uppdragen som klinisk handledare. Uppgifterna är utformade för att kunna tillämpas direkt i den professionella vardagen.

Examination baserat på handledarportfölj

Ett sätt att examinera genomförd utbildning och godkänna deltagarnas arbete är att göra en helhetsbedömning av alla uppgifter som sparats i en ”handledarportfölj”. Du kan läsa mer om handledarportfölj här (LÄGG IN LÄNK).

Exempel på moduler som du kommer att kunna välja mellan:

 Skatta din handledning

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna utvärdera sin egen handledning och föreslå personliga mål för utveckling.

 Få återkoppling på din handledning

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett verktyg för återkoppling på sin handledning och använda återkopplingen för att identifiera sina utvecklingsområden

 Planera för handledning före, under och efter patientmöte

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna planera för handledning i anslutning till patientmöte utifrån individens behov, utbildningsmål samt med fokus på aktivt lärande.

 Använd och utvärdera en handledningsmodell

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa och utvärdera användbarheten av en handledningsmodell

 Beskriv hur en handledare agerat som en god rollmodel

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna ge ett exempel på hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt som handledare kan omsättas i praktiken

 Observera och återkoppla med stöd av bedömningsinstrument

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett instrument för bedömning och återkoppling

 Tillämpa en modell för användbar återkoppling

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna beskriva och tillämpa användbar återkoppling

 Genomför ett utforskande handledningssamtal

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa modellen utforskande handledningssamtal

 Genomför ett avlastande handledningssamtal

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa modellen avlastande handledningssamtal.

 Planera en introduktion

 Kartlägg rum och tillgängliga resurser för handledning

 Planera upplägg för handledning och återkoppling

 Utvärdera lärandeklimat

 Reflektera över lärandekultur med hjälp av ett spel

 Genomför en utbildningsaktivitet på temat handledning med dina kollegor

 Riktlinjer/regelverk för ST

 Etik och professionellt förhållningssätt

Om stödet

Stöd till handledarutbildning syftar till att stödja tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
(ST), HSLF-FS 2021:81
, i fråga om handledarutbildning. I HSLF-FS 2021:8
anges att såväl handledare som studierektorer ska ha genomgått handledarutbildning.2
Där finns också allmänna råd om vad handledarutbildningen bör
omfatta, nämligen:
– regelverket för specialiseringstjänstgöringen,
– hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp,
– hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen,
– metoder för kompetensbedömning, samt
– etik och kommunikation.
Stöd till handledarutbildning är, som namnet antyder, ett stöd – det är ingen
bestämmelse eller nationella rekommendationer. Det är alltså inget krav att
handledarutbildningar inom läkarnas ST utformas i enlighet med stödet.

Fler utbildningar

Utbildning om EPA

(extern länk – Västra Götalandsregionen)

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande

(Onlineutbildning för handledare av studenter i VFU/VIL av Karolinska Institutet)

Introducerande webbutbildning för handledare

(Örebro Universitet, Fakulteten för medicin och hälsa)