Utbilda handledare

Här hittar du förslag på hur materialet på webbplatsen kan användas på till exempel ett möte eller för en workshop på din arbetsplats för att skapa diskussion kring handledning och lärandemiljö. Här finns också utbildningsmoduler att kombinera för att skapa en handledarutbildning. Verktyg för att utvärdera och med kollegor och ledning utveckla lärandemiljö och handledning hittar du också här.

Skapa en workshop eller planera ett möte på temat handledning och lärandemiljö för kollegor

Under arbete

Här kommer du att hitta ett antal förslag på hur du kan skapa en workshop, planera en handledarträff eller ett möte på jobbet med dina kollegor. Förslagen är uppdelat på olika teman med tillhörande aktivitet. Till varje tema finns en kort instruktion innehållande syfte, målsättning, vilket material som kan användas, hur detta kan användas  samt omfanning och ungefärlig tidsåtgång.

Exempel på teman som du kommer att kunna välja mellan:

Ger vi användbar återkoppling?
När vi inte når fram med vår återkoppling
Är vi förebilder som handledare?
Hur uppfattar vi vår handledning?
Hur uppfattar vi vår lärandemiljö?
Hur uppfattas vår lärandemiljö av studenter och läkare under utbildning?
Spela spel om lärandekultur
Hur stöttar vi vid kritiska händelser?
Hur genomförs ett avlastande handledningssamtal?
Hur hanterar vi problem i handledningen?
Om läkare under utbildning eller studenter inte mår bra
När det brister i basalt professionellt förhållningsätt
Vi vill ha en ”journal club” på temat handledning och lärande
Vi vill ha filmmaterial på ett specifikt tema
Vi vill ha poddmaterial på ett specifikt tema

Moduler för att skapa handledarutbildning

Under arbete

Här kommer du att hitta moduler som du kan kombinera till en handledarutbildning. Modulerna har olika teman och är fristående. Det finns moduler för de som handleder och moduler för de som är ansvariga för att ta emot och planera för studenter och AT/BT-läkare.

När du planerar en handledarutbildning väljer du vilka mål som ska uppnås och utifrån det vilka och hur många moduler som ska ingå. Vissa moduler genomförs individuellt, medan många moduler kan genomföras tillsammans med kollegor.

När du valt vilka moduler som ska ingå länkar du till dessa i informationen till dina deltagare.

Exempel på moduler som du kommer att kunna välja mellan:

 Skatta din handledning

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna utvärdera sin egen handledning och föreslå personliga mål för utveckling och hur dessa kan uppnås

 Reflektera över din handledning utifrån andras återkoppling

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett verktyg för att återkoppling på den egna handledningen

 Planera för handledning före, under och efter patientmöte

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna planera för handledning i anslutning till patientmöte

 Använd och utvärdera en handledningsmodell

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa och utvärdera användbarheten av en handledningsmodell

 Beskriv hur en handledare agerat som en god rollmodel

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna ge ett exempel på hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt som handledare kan omsättas i praktiken

 Observera och återkoppla med stöd av bedömningsinstrument

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett instrument för bedömning och återkoppling

 Identifiera och ge användbar återkoppling

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna beskriva och tillämpa användbar återkoppling

 Genomför ett handledningssamtal

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa en modell för handledningssamtal

 Planera en introduktion

 Kartlägg rum och tillgängliga resurser för handledning

 Planera upplägg för handledning och återkoppling

 Utvärdera lärandeklimat

 Reflektera över lärandekultur med hjälp av ett spel

 Genomför en utbildningsaktivitet på temat handledning med dina kollegor

 Riktlinjer/regelverk för ST

 Etik och professionellt förhållningssätt

Om stödet

Stöd till handledarutbildning syftar till att stödja tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
(ST), HSLF-FS 2021:81
, i fråga om handledarutbildning. I HSLF-FS 2021:8
anges att såväl handledare som studierektorer ska ha genomgått handledarutbildning.2
Där finns också allmänna råd om vad handledarutbildningen bör
omfatta, nämligen:
– regelverket för specialiseringstjänstgöringen,
– hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp,
– hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen,
– metoder för kompetensbedömning, samt
– etik och kommunikation.
Stöd till handledarutbildning är, som namnet antyder, ett stöd – det är ingen
bestämmelse eller nationella rekommendationer. Det är alltså inget krav att
handledarutbildningar inom läkarnas ST utformas i enlighet med stödet.