Handledning av ST-läkare

Tips att tänka på vid handledning av ST-läkare

Av Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande ST-studierektor Skånes universitetssjukhus

Sätt upp regler för hur ni ska återkoppla i början av ST och när ni inkluderar patienter.

Undvik att ge feedback inför patienten utan att ha förberett både adept och patient

Kollegor som själva är vältränade på att ta anamnes och som har goda patientomdömen ger själva mer stringenta bedömningar. Ett gott handledarskap kan grunda i en hög grad av professionalism.

Upprepade bedömningar ger ett ökat värde och ger information om progression under AT/BT/ST.

Det finns en risk för att det första intrycket påverkar kommande bedömningar – ”Halo and Horn effect”, dvs om en ST-läkare har lyckats väl vid en första bedömning så bedöms ST-läkaren i mer positiva ordalag framgent och vice versa.

Vilka är dina uppgifter som ST-handledare?2022-03-16T13:40:14+01:00
 • Stödja och vägleda (gäller även bihandledare vid sido-tjänstgöring)
 • Tillsammans med ST-läkaren upprätta och regelbundet revidera utbildningsprogram
 • Regelbundet bedöma ST-läkarens kompetensutveckling
 • Skriva under intyg till ansökan om specialistkompetens
Vilka är de stora skillnaderna mellan ST 2015 och ST 2021?2022-03-03T21:28:45+01:00

Den nuvarande läkarutbildningen är på 5,5 år och ger läkarexamen. Därefter görs AT som ger legitimation. Därefter kan man påbörja ST som är målstyrd och är på minst 5 år. Dessa läkare kan välja att gå enligt ST 2015 eller ST 2021. Men om man väljer ST 2021 måste man också uppfylla kraven för uppnådd BT-kompetens.

Den nya läkarutbildningen startade hösten 2021 på alla lärosäten i Sverige och är på 6 år och leder till legitimation. Den första kullen är klar 2027. Dessa läkare kan bara välja ST 2021.

ST 2021 är på minst 5,5 år och innehåller också minst 6 månaders bastjänstgöring (BT) (varav minst 3 månader någon slags akut tjänstgöring och 3 månader allmäntjänstgöring) plus uppfyllande av 18 delmål. Enligt förordningen kan man vikariera ihop den tjänstgöringen, men i Region Skåne har man beslutat att BT endast kan göras på enligt liknande vis som AT, dvs. speciella BT-tjänster som man ska kunna söka. För att få BT godkänt och ett godkännande från Socialstyrelsen kräva regelbundna bedömningar under tjänstgöringens gång och även en slutbedömning. Förnärvarande annonseras det ut 24 BT-tjänster per år i Region Skåne som innehåller placering inom någon slags akut sjukvård, psykiatri och allmänmedicin. I Region Skåne är för närvarande samtliga BT-tjänster på ett års förordnande.

Läkare som kommer till Sverige med legitimation från EU/ESS måste från 210701 också göra BT. Det gäller också läkare som kommer från länder utanför EU/ESS och fått svensk legitimation.

Vilket ansvar har ST-läkaren under sin ST?2022-03-16T13:39:43+01:00
 • Ansvara för sitt eget utbildningsprogram som ska vara individuellt, dvs utformat efter ST-läkarens tidigare erfarenheter och personligt intresse, med stöd av handledare och studierektor
 • Driva sin egen utbildning och progression (viktigt att bevaka detta som handledare!)
 • På Sus skall ST-läkaren dokumentera sina HL samtal och feedbackmoment samt skriva sin årliga rapport
Vilken kompetens ska en handledare av ST-läkare ha?2022-03-16T13:40:52+01:00
 • Ska vara specialistutbildad i den avsedda specialiteten
 • Ska vara handledarutbildad och bör tjänstgöra huvudsakligen på samma ställe
 • Handledarutbildningen bör omfatta (vilket gäller både huvudhandledare
  och handledare vid sidotjänstgöring)

  • handledning, pedagogik, kommunikation, etik och kompetensbedömning + ST regler, struktur (2021)
Är det någon skillnad på instruktion och handledning under ST?2022-03-16T13:41:47+01:00

Handledning:

 • ska ges kontinuerligt i form av stöd och vägledning
 • ska utgå från ST-läkarens utbildningsprogram
 • bör inplaneras i ordinarie tjänstgöringsschema

Instruktioner ges fortlöpande utöver handledning, instruktör ger återkoppling

Vem/vilka godkänner en ST-läkare enligt ST 2015?2022-03-03T21:29:09+01:00

Handledare och verksamhetschef ansvarar för att bedömningar görs kontinuerligt under hela ST. Båda signerar ansökan till Socialstyrelsen efter samråd med ST-studierektorn.

Båda har också ansvar för att dokumentera kompetensutvecklingen.

Tips på läsning!

Till toppen