Handledning i primärvård

Handledning av läkarstudenter

Av Lena Åström

Denna sida är under omarbetning för en nationell målgrupp

Om handledning av läkarstudenter i primärvården (extern länk till läkarprogrammets programsida i Canvas)

På länken ovan hittar du information från läkarprogrammet på Lunds Universitet, om vad som gäller för handledning av läkarstudenter i primärvården. Överst finns en lathund där du snabbt får en översikt över vad studenterna ska göra på vårdcentralen under respektive termin. Du hittar även en del formulär som används för observation och återkoppling till studenter. Information finns även angående den ersättning som utgår till vårdcentralen.

Mail med ev ytterligare information skickas inför vc-placeringen ut från respektive kursledning till verksamhetschef och studentansvarig.

Handledning av AT/BT/ST

Handledningen av studenter i primärvård på T11 har många likheter med handledning av läkare på andra nivåer i sin utbildning. Dock skiljer sig mål och anställningsform och du behöver anpassa din handledning till respektive individ och nivå.

Har du en ST-läkare ska du via studierektor ha tillgång till ST-forum https://www.stforum.se där du hittar allt du behöver veta om handledning av ST-läkare, bl a:

  • ST-läkarens portfölj för dokumentering av tjänstgöringar, kurser, handledning, litteratur etc. Allt kopplas till målbeskrivningen för en överskådlig sammanställning.
  • Återkopplingsformulär t ex medsittningsmallar, 360 grader, mini-cex, specialistkollegium, DOPS
  • Möten och utbildningsdagar
  • Kursinformation från regionen samt länk till IPULS och Kursdoktorn
  • Blanketter till Socialstyrelsen
  • Kliniker för randning
  • Kontakt med studierektorer

Bland resurserna kan du hitta mer om medsittning, observation och återkoppling för både AT/BT/ST och för studenter. Du hittar bland annat observations och återkopplingsformulär t ex:

  • Mini-cex
  • DOPS
  • EPA-bedömningsformulär (för studenter ) m fl.

Handledningsmodeller

Hur stimulerar du studentens/utbildningsläkarens kliniska resonemang? Hur stöttar du dem i att utveckla förmåga att ringa in diagnos? Prova någon av dessa handledningsmodeller: OMP och SNAPPS.

Utbildningsläkare och studenter på ffa T 11 måste kunna resonera sig fram till lämplig åtgärd vid ett patientbesök. Detta kan ofta vara svårt och något de behöver mycket träning i. De behöver både öva på att tänka ut lämpliga åtgärder och att välja ut de åtgärder som är lämpliga för just denna patient i förhållande till vinst/risk för patienten, kostnad, möjligheter på just den här vårdcentralen osv och göra det i samråd med patienten. Här kan du läsa om en metod för att träna åtgärdsresonemang: Stöd för åtgärdsplanering

Basalt professionellt förhållningssätt

Vad gör jag som handledare om jag upplever att studenten inte fungerar som förväntat i patientmötet eller i kontakt med kollegor, kommer för sent eller har stora kunskapsluckor? Lär mer om basalt professionellt förhållningssätt.

Patientcentrerad konsultation –undervisningsfilmer för studenter

Vill du uppdatera dig i konsultationsmetodik så finns här 5 korta filmer. Se dem i nummerordning.
Översiktsbilden av konsultationen kan du använda för att följa studentens samtal.

Filmerna har sin utgångspunkt i de professionella aktiviteter en student ska vara förberedd för att kunna utföra självständigt efter genomgången grundutbildning, så kallade förtroendebaserade professionella aktiviteter (Entrustable Professional Activities – EPA). Läs mer om EPA på läkarprogram nationellt och för ST-läkare internationellt.

Översiktsbild konsultation i 3 delar

Design: Sofia Åström

Patientens del – Smärta axel (del 1)

Läkarens del – Smärta axel (del 2)

Gemensam del – Smärta axel (del 3)

Ett samtal utan struktur – smärta axel (del 4)

Ont i örat (del 5)

Vårdhygien EPA 1.7

Film om återkoppling på vårdhygienrutiner vid undersökning av patient.
Studenterna ska under ViL, liksom utbildningsläkare, följa de hygienrutiner som finns och bör uppmärksammas på eventuella brister.

Observationer i ViL

Du tittar på veckoöversikten i journalsystemet och noterar att du har en T5-student den här veckan och nästa vecka kommer en student på T11 som du för första gången kommer att vara huvudansvarig för. Du undrar vad det innebär. Den studentansvariga skulle trycka ut papper till dig, men du har inte sett några än.

På torsdag har du medsittning med din ST-läkare. Du tänker att du inte riktigt nådde fram med din återkoppling till ST-läkaren förra gången. Du börjar fundera på hur du ska gå till väga. Visst fanns det några feedback formulär man kunde fylla i, men du vet inte var de finns och hinner inte leta och dessutom känner du dig tveksam på hur det skulle underlätta för dig att nå fram. T4 studenten förra veckan pratade om tanke, oro och önskan i patientsamtalet. Vad är det egentligen?