”HUSET” – Spel om lärandekultur bland läkare

Inom medicinsk utbildning kan begreppet ”hidden curriculum” på svenska översättas med ”den informella läroplanen”. Denna är en spegling av den ibland outtalade professionella kultur som råder på den arbetsplats studenterna är placerade. Denna kan ha stort inflytande på studenternas lärande, i samklang eller i konkurrens med de målsättningar för professionalism och läkarbeteenden som är formulerade i kursplanerna.

Spela spelet ”HUSET” baserat på the REVIEW

(Reflecting & Evaluating Values Implicit in Education in the Workplace)

The REVIEW är ett ’spel’ utvecklat av och för läkare, och kan användas för att diskutera frågor om lärandekulturer, normer och värderingar som råder på en arbetsplats, och som kan vara utmanande att synliggöra, kritiskt granska och påverka. Spelet består av ett stort antal påståenden vilka speglar olika normer, förhållningssätt eller arbetssätt. Dessa är inte värdeladdade så till vida att de är ”rätt eller fel” utifrån någon principiell teoretisk eller moralisk utgångspunkt, utan de beskriver snarare olika professionella förhållningssätt, normer etc. som kan vara mer eller mindre prioriterade och av olika anledningar på en arbetsplats. Spelet ”HUSET” är en nedbantad variant av the REVIEW med ett mindre antal påståenden och en förenklad spelidé (översättning och modifiering gjord av MedCUL).

The REVIEW som spelet är baserat på är forskningsbaserat. Läs mer (Mulder et al. 2018).

Hur spelar man ”HUSET”?

Gör så här:

1. Förbered   – vilka, när, var och hur?

  • Identifiera en grupp av kollegor du tror har möjlighet och som du tycker utgör en relevant grupp för att spela spelet dvs vars diskussion om kulturen på er arbetsplats är viktig för studenternas lärande i slutänden.
  • Planera in ett tillfälle, vid behov med hjälp av schemaläggare.
  • Beställ spelet och spelinstruktioner – maila till handledningsspecialist@med.lu.se.

2. Spela spelet enligt spel-instruktionerna

3. Sammanfatta

  • vilka områden som föreslogs av kollegorna att prioritera att arbeta mot att uppnå, samt hur du upplevde din roll som spelledare.  Avsluta med ett förslag på HUR DU TYCKER att ni skulle kunna arbeta mot ett av dessa områden.

Läs mer

Nedan hittar du resurser att ta del av om du vill ha mer kött på benen kring lärandekulturer och lärandemiljö.