Feedback till handledare - Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ)

Detta formulär syftar till att utvärdera den handledning du fått av en klinisk handledare. Tänk på den handledare du har haft mest kontakt med under din kliniska placering. Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som du anser bäst motsvarar din handledares agerande. 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till liten del, 3 = neutral, 4 = instämmer till stor del, 5 = instämmer helt.

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
1. … demonstrerade fortlöpande hur man utför olika kliniska arbetsuppgifter.
2. … skapade tillräckligt med möjligheter för mig att observera hen.
3. … fungerade som förebild för den typ av kliniker som jag skulle vilja bli.
4. … gav användbar feedback under eller omedelbart efter observation av mina patientmöten.
5. … anpassade sin handledning till min nivå av erfarenheter.
6. … erbjöd mig tillräckligt med möjligheter att utföra uppgifter självständigt.
7. …bad mig förklara varför jag valde att utföra en uppgift på ett visst sätt.
8. … ställde frågor som syftade till att öka min förståelse.
9. … stimulerade mig att till att bli medveten om mina styrkor och svagheter.
10. … uppmuntrade mig att formulera mål för mitt lärande.
11. … uppmuntrade mig att försöka nå mina mål.
12. … bidrog till att skapa ett tryggt handledningsklimat.
13. … visade genuint intresse för mig som är under utbildning.
14. … visade att han/hon respekterade mig.
Under medelMedelÖver medel
18. Min handledare var

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.