Handleda

Här hittar du stöd och inspiration för din egen handledning eller för handledning tillsammans med kollegor på din arbetsplats.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - handledning
 • Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte (31)
 • Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (15)
 • Handleda flera samtidigt (3)
 • Läsa om EPA (1)
 • Utvärdera och få återkoppling på handledning (5)
 • Filmer och poddar (5)

2. Filtrera din sökning

Kategori - handleda
 • handledningssamtal (7)
 • modeller för handledning (13)
 • stöd om återkopplingen inte når fram (6)
 • handleda i undersökningsteknik / procedurer (4)
 • generella tips för användbar återkoppling (1)
 • modeller för återkoppling (10)
 • instrument för bedömning och återkoppling (4)
 • handleda studenter på akuten (1)
 • riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte

Här hittar du förhållningssätt eller modeller för handledning eller återkoppling användbara för olika handledningssituationer och kontexter. Du kanske har ont om tid eller vill stötta någon att utveckla sin förmåga att resonera kring diagnos eller åtgärder.

Vill du veta mer om aktuellt kunskapsläge vad det gäller användbar återkoppling, feedforward, bedömningsinstrument och skalor finns kortfattad info här.

TEMABESKRIVNING

Tema: Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal

Här hittar du modeller för avlastande och utforskande handledningssamtal. Här hittar du instrument för bedömning och återkoppling och stöd för hur du ska coacha efter bedömning eller få stöd i hur jag ska göra om återkopplingen inte når fram.

TEMABESKRIVNING

Tema: Utvärdera och få återkoppling på handledning

Här hittar du instrument för att skatta och få återkopppling din egen handledning.

TEMABESKRIVNING

Tema: Handleda flera samtidigt

Här kan du ta del av exempel på hur du kan handleda fler läkare under utbildning eller studenter i gaffelmottagning eller hur du kan lägga upp en grupphandledning.

TEMABESKRIVNING

Tema: Planera för att ta emot studenter

Här finns tips för dig som är amanuens eller studentansvarig på hur du kan skapa en meningsfull introduktion till studenter, hur du kan engagera kollegor i handledning, riktlinjer för patienters medverkan i undervisning och mycket mer.

OMP – ”En-minuts-modellen”

Denna modell är lämplig att använda vid patientmöten på t ex akuten. Syftet är att stimulera den du handleder att själv resonera samt som handledare kortfattat instruera och ge återkoppling även när tiden är knapp.

Modell SNAPPS – den handledda styr

Denna modell är lämplig när ni har lite mer tid . Syftet är att låta den du handleder få ordentligt med utrymme att fullfölja sina resonemang kring t ex diagnos och åtgärd innan du som handledare går in.

Modeller för hypotesprövning

Här hittar du en enkel modell för hypotesprövning i tre steg som stimulerar till att formulera argument för och emot en diagnos eller ett beslut (SDR) och en checklista för diagnostiskt resonemang (SEA TOW)

Stöd för åtgärdsresonemang

Denna modell är lämplig för att träna R:et i SBAR och träna resonemang för underbyggda beslut. Syftet är ge en struktur där olika delar kan användas enskilt eller i kombination beroende på situation.

Handledning före, under och efter patientmöten

Denna modell ger tips på olika sätt att förbereda för, engagera adepten i, och reflektera över, ett patientmöte.  Syftet är att optimalisera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. Modellen erbjuder tips som innebär...

Autonomistödjande handledning

Denna övergripande modell passar i många sammanhang där du vill ha ett ökat fokus på ett självstyrt lärande och stöd för  självständigt handlande och tänkande. Modellen är en utveckling av mästar-lärling modellen för utveckling av de kognitiva processer som föregår och är...

Gaffelhandledning

Gaffelhandledning och/eller gaffelmottagning är en modell som innebär att flera läkare under utbildning (AT-, BT- eller ST-läkare) kan arbeta parallellt och ta emot patienter, med stöd och handledning av en specialistläkare direkt tillgänglig i ett rum bredvid

Filmer för workshops/diskussion om handledning, återkoppling och lärande

Nedan hittar du ett antal  filmer som du kan använda tillsammans med kollegor eller i handledarutbildning för diskussioner om handledning, professionellt bemötande av studenter/läkare under utbildning, återkoppling eller handledningssamtal. Filmerna är inga instruktionsfilmer och utgör inte exempel på ”god” handledning...

Grupphandledning och reflektionsgrupper

På denna sida kan du ta del av kunskaper och erfarenheter av grupphandledning och reflektionsgrupper som relaterar till läkares och läkarstudenters lärande i det dagliga arbetet.

Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

Denna modell är lämplig för träning av färdighet vid praktiska moment. Syftet att underlätta för adepten att mer patientsäkert utföra ett moment genom ett mellansteg mellan observation, instruktion och eget utförande.

En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Denna modell innebär att man använder filmer som visar hur man genomför t ex en procedur eller en statusundersökning. Som student/läkare under utbildning kan man förbereda sig innan handledningssituationen genom att titta på filmen så många ggr som man behöver...

Filmer för färdighetsträning

På denna sida hittar du filmer som bland annat demonstrerar undersökningsteknik och procedurer. Dessa kan den du handleder använda för att förbereda sig innan ett patientmöte eller för en situation. Som handledare kan detta vara en del av metoden omvänd...

Feedforward – ”nästa gång pröva att…”

Vad innebär ”feedforward” ? Feedforward kan översättas som framåtsiktande återkoppling. Forskning om återkoppling* har visat att feedforward  i form av återkoppling som ger den du handleder stöd för HUR denna kan komma vidare mot sitt mål är särskilt användbar och...

Pendletons modell för återkoppling

Modellens syfte är att försäkra sig om att den du handleder,  både själv och i dialog med handledare (och eventuellt andra) identifierar styrkor, dvs fokuserar på det som fungerade bra, och inte fastnar i det som inte fungerade. David Pendleton,...

Sandwich-modellen för återkoppling

Modellens syfte är att ge stärkande och utvecklande återkoppling på kort tid. Sandwich-feedback kan ge omedelbar och värdefull information i samband med ett patientmöte.. Sandwichmodellen har problematoiserats då den positiva feedbacken kan uppfattas som mindre genuin och som enbart en...

Utforskande återkopplings- och handledningssamtal

Återkoppling i dialog och utforskande handledningssamtal är modeller som ger tillfälle till ömsesidig reflektion där man är transparent med sitt eget perspektiv och samtidigt nyfiken på den andres sätt att resonera.

”ARTful” återkoppling i dialog

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

En påminnelse om hur mycket du som handledare betyder

”För mig äringen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega. När jag nu förbereder mig inför att välja...

Instrument för bedömning och återkoppling

På denna sida kan du läsa mer om bedömningsinstrument. Här hittar du bland annat beskrivningar av och länkar till instrument som validerats i andra länder och som översatts och modifierats för svenska förhållanden som te x Mini-CEX och DOPS. Du...

Handleda i patientcentrad konsultationsmetodik

Modellen patientcentrerad konsultation i tre delar, ibland kallad Kalymnosmodellen, används på alla läkarprogram i Sverige samt på konsultationskurser för ST-läkare. Handledning sker ofta i samband med återkoppling efter medsittning.

Handledning av studenter på akuten

Akutmottagningen tar emot läkarstudenter från flera olika terminer och kurser. Detta innebär olika kunskapsnivåer, kliniska färdigheter och beslutskompetens. De olika kurserna har olika fokus, till exempel medicinska eller kirurgiska patienter.

Poddar för ’Journal Clubs’ om handledning och lärande

Inlägg av Anna Beck, Distriktsläkare, Studierektor för ST-Läkare Luleå Boden, Allmänläkarkonsult samordnare Region Norrbotten Nedan hittar du ett antal  poddar med tillhörande beskrivningar och webbplatsmaterial som du kan använda tillsammans med kollegor för att t ex ordna en Journal Club...

Stimulera utveckling av kliniska resonemang

Begreppet ”Clinical reasoning” på engelska är inte helt lätt att översätta och det finns flera begrepp på svenska som används för att beskriva detta i olika sammanhang som t ex: medicinskt beslutsfattande, kliniskt tänkande, alternativt att föra diagnostiska resonemang/kliniska resonemang,...

När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt naturligare, den är definitiv, lättare att...

Interprofessionellt lärande

På läkarutbildningarna finns utbildningsmoment och verksamhetsförlagd /verksamhetsintegrerad utbildning som genomförs tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika professioner. I en artikel i Läkartidningens beskrivs Linköpings läkarprogram som ”bäst i klassen” när det gäller interprofessionellt lärande (IPL). Du hittar artikeln om...

Coachande handledning efter bedömning

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor men också organisation, etik, relationer till övrig personal, karriärutveckling och social situation om detta är något man är överens om....

EFFECT

Modell för återkoppling till handledare från ST-läkare.

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!