Anordna en utbildning för handledare

Här hittar du utbildningsmoduler du kan kombinera till handledarutbildningar med olika fokus. Du hittar också länkar till kortare online-utbildningar i landet.

Kombinera moduler till en handledarutbildning

Här finns moduler som du kan kombinera till en handledarutbildning. Modulerna har olika teman och är fristående. Det finns moduler du kan använda för utbildning av alla som handleder studenter och läkare under utbildning i den kliniska vardagen. Det kommer även att finnas moduler du kan använda vid utbildning av ansvariga för att ta emot och planera för studenter eller AT/BT-läkare.

Börja med vilka mål som ska nås

När du planerar en handledarutbildning väljer du vilka mål som ska uppnås och utifrån det vilka och hur många moduler som ska ingå. Vissa moduler genomförs individuellt, medan många moduler kan genomföras tillsammans med kollegor.

När du valt vilka moduler som ska ingå länkar du till dessa i informationen till dina deltagare. Kom med överens med deltagarna om en tidsplan med tydliga deadlines för den utbildning du har planerat.

Aktivt lärande och lätt att tillämpa

Det pedagogiska förhållningssättet är aktivt lärande och deltagarna arbetar med uppgifter som ingår i uppdragen som klinisk handledare. Uppgifterna är utformade för att kunna tillämpas direkt i den professionella vardagen.

Examination baserat på godkänd dokumentation i handledarportfölj

Ett sätt att examinera genomförd utbildning och godkänna deltagarnas arbete är att göra en helhetsbedömning av alla uppgifter som sparats i en ”handledarportfölj”.  En handledarportfölj är helt enkelt en mapp deltagaren har i sin dator eller i ett digitalt verktyg/(en vanlig pärm vilket dock inte är att rekommendera). I denna mapp laddar deltagaren upp alla dokumentationer denna gjort under sin utbildning, t ex rapporter efter att ha prövat en modell, återkoppling denna fått, bedömningsinstrument denna provat, reflektioner etc. Deltagarens mapp , dvs handledarportföljen, är den som du som utbildningsanordnare sedan får som utgångspunkt för att ge återkoppling och godkänna deltagaren på kursen/utbildningen du ordnat. Vill ni ladda upp på en gemensam plattform finns flera alternativ i form av Dropboxar m.m. Använder ni en lärplattform av typen Canvas eller annan digital lärplattform laddar deltagarna upp sina arbeten där vartefter de är klara.

Nedan hittar du ett antal moduler för handledarutbildning på grundnivå. De övergripande mål dessa moduler är kopplade till hittar du under Mål på grundnivå på denna sida.

 Skatta din handledning

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna utvärdera sin egen handledning och föreslå personliga mål för utveckling.

 Få återkoppling på din handledning

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett verktyg för återkoppling på sin handledning och använda återkopplingen för att identifiera sina utvecklingsområden

 Planera för handledning före, under och efter patientmöte

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna planera för handledning i anslutning till patientmöte utifrån individens behov, utbildningsmål samt med fokus på aktivt lärande.

 Använd och utvärdera en handledningsmodell

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa och utvärdera användbarheten av en handledningsmodell

 Beskriv hur en handledare agerat som en god rollmodel

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna ge ett exempel på hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt som handledare kan omsättas i praktiken

 Observera och återkoppla med stöd av bedömningsinstrument

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna använda ett instrument för bedömning och återkoppling

 Tillämpa en modell för användbar återkoppling

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna beskriva och tillämpa användbar återkoppling

 Genomför ett utforskande handledningssamtal

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa modellen utforskande handledningssamtal

 Genomför ett avlastande handledningssamtal

Mål: Efter genomförd modul ska deltagaren kunna tillämpa modellen avlastande handledningssamtal.

Nedan hittar du exempel på moduler vi arbetar med. Dessa har fokus på utbildning av ansvariga för att ta emot och planera för studenter och AT/BT-läkare på arbetsplatsen.

 Planera en introduktion

 Kartlägg rum och tillgängliga resurser för handledning

 Planera upplägg för handledning och återkoppling

 Utvärdera lärandeklimat

 Reflektera över lärandekultur med hjälp av ett spel

 Genomför en utbildningsaktivitet på temat handledning med dina kollegor

 Riktlinjer/regelverk för ST

 Etik och professionellt förhållningssätt

Vad behöver man vara förberedd för som handledare av läkarstudenter och/eller läkare under utbildning?

Överenskommelse mellan region och lärosäte om mål – ett exempel från Region Skåne

De mål som beskrivs nedan är mål utformade i ett samarbete mellan läkarprogrammet på Lunds universitet, MedCUL, Lunds universitet och Region Skåne. Lärandemålen är tänkta att vara vägledande för handledare av läkarstudenter och/eller läkare under utbildning (AT-/BT-/ST-läkare) samt anordnare av handledarutbildning och andra kompetenshöjande insatser, för individer eller grupper.

Som läkare kan man ha olika roller och ansvar och bidra på olika nivåer till studenters eller AT/BT/ST-läkares lärande och professionella utveckling. Målen nedan beskriver vad man ska vara förberedd för att utföra vid uppdrag på en grundläggande respektive mer avancerad nivå:

 • Grundläggande nivå: målen beskriver vad alla ska vara förberedda för som handleder och ger studenter/läkare under utbildning återkoppling i anslutning till patientmöten eller relaterade arbetsuppgifter.
 • Avancerad nivå: målen beskriver vad personer med ansvar för att planera för studenters/läkares under utbildning verksamhetsintegrerade lärande på sin arbetsplats ska vara förberedda för. Dessa kan vara studentansvariga/amanuenser, studierektorer för läkare under utbildning på olika nivåer eller andra med intresse av att utveckla handledning och lärandemiljö på sin arbetsplats.

Efter uppnådd grundnivå förväntas handledaren vara förberedd för att kunna

 • Planera för handledning med fokus på ett aktivt lärande
 • Använda handledningsmodeller anpassade till individ samt till situation och sammanhang
 • Använda modeller för observation och återkoppling samt handledningssamtal
 • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt som handledare
 • Utvärdera den egna handledningen

Planera för handledning med fokus på ett aktivt lärande

Detta mål inkluderar att kunna

 • identifiera lämpliga arbetsuppgifter tillsammans med den handledda, adekvata för dennas behov och förkunskaper samt med utgångspunkt i aktuella utbildningsmål och personliga lärandemål
 • strukturera lärsituationer så att den handledda aktivt får delta i arbetsuppgifter och kliniska resonemang utan risk för patientens säkerhet
 • föreslå hur man som handledare och handledd kan bidra till ett gott lärandeklimat i en handledningssituation.

Använda handledningsmodeller anpassade till individ samt till situation och sammanhang

Detta mål inkluderar att kunna

 • planera för handledning före, under och efter ett patientmöte i dialog med den handledda, med utrymme för återkoppling och reflektion och i relation till aktivitet, arbetssituation och sammanhang
 • nivåanpassa handledning genom att observera hur den handledda agerar samt inventera utgångspunkter för dennas handlande genom att fråga efter den handleddas upplevelse och resonemang
 • tillämpa modeller för handledning som bygger på att ställa öppna, utforskande frågor till den handledda med syfte att stimulera utveckling av förmåga till kliniska resonemang

Använda modeller för observation, återkoppling och handledningssamtal

Detta mål inkluderar att kunna

 • observera studenter/läkare under utbildning utföra en professionell aktivitet och utifrån denna observation och i dialog med den handledda, ge användbar återkoppling med syfte att främja lärande
 • använda bedömningsinstrument och modeller för återkoppling, baserade på aktuellt kunskapsläge med utgångspunkt i aktuella utbildningsmål och personliga lärandemål
 • använda öppna frågor i ett handledningssamtal med syfte att ta reda på hur den handledda tänker, eventuella känslor som uppstått i en situation och den handleddas egna förslag på hur denna kan hantera en professionell situation och utveckla förhållningssätt och kompetenser.

Tillämpa ett professionellt förhållningssätt som handledare

Detta mål inkluderar att kunna

 • inkludera dialog om professionellt bemötande samt etiska resonemang i relation till likarätt och diskriminering i handledningssituationer
 • planera för hur man som handledare kan agera när studenter/läkare under utbildning inte mår bra, inte förväntas nå utbildningsmål eller brister i professionellt förhållningssätt

Utvärdera den egna handledningen

Detta mål inkluderar att kunna

 • genomföra självskattningar och identifiera mål för utveckling av den egna handledningen
 • analysera återkoppling på den egna handledningen och reflektera över dess användbarhet utifrån en handledningssituation
 • reflektera över hur egna värderingar och fördomar kan påverka bemötande och återkoppling i handledningssituationer

Efter uppnådd avancerad nivå förväntas en person med ansvar för handledning och lärande på den egna arbetsplatsen vara förberedd för att kunna

 • Planera för handledning, bedömning och återkoppling på den egna arbetsplatsen
 • Utvärdera lärandeklimatet samt initiera insatser för en gynnsam, inkluderande lärandemiljö på den egna arbetsplatsen
 • Initiera en utbildningsaktivitet för handledande personal på den egna arbetsplatsen med fokus på handledning och lärandemiljö

Planera för handledning, bedömning och återkoppling på en arbetsplats

Detta mål inkluderar att kunna

 • inventera rumsliga och materiella förutsättningar för handledning och lärande genom att kartlägga lokaler och resurser*
 • skapa en plan för lärandeaktiviteter, handledning samt observations- och återkopplingstillfällen för en grupp av studenter/läkare under utbildning i relation till utbildningsmål, handledningsuppdraget, verksamheten och resurser*
 • skapa en introduktion till arbetsplatsen för studenter/läkare under utbildning*
 • föreslå hur en plan för placeringen kan förankras hos relevant personal och verksamhetsansvariga*
 • planera för hur patienter kan informeras i relation till etiska riktlinjer om patientmedverkan i undervisning*
 • förbereda för åtgärder i de fall då handledning och lärande inte fungerar*

* på den egna arbetsplatsen

Utvärdera lärandeklimatet samt initiera insatser för en gynnsam, inkluderande lärandemiljö på den egna arbetsplatsen

Detta mål inkluderar att kunna:

 • planera för återkommande utvärdering av och återkoppling på handledning och lärande*
 • föreslå insatser för en gynnsam, inkluderande lärandemiljö*

* på den egna arbetsplatsen

 Initiera en utbildningsaktivitet för handledande personal på den egna arbetsplatsen med fokus på handledning och lärandemiljö

Detta mål inkluderar att kunna:

 • identifiera ett relevant tema samt material för en workshop, handledarträff eller ett möte på jobbet för relevant personal på din arbetsplats med syfte att synliggöra, diskutera eller utveckla handledning, lärandemiljö eller lärandekultur*
 • uppskatta tid till aktiviteten och beskriva målsättning samt förslag på genomförande med fokus på aktiva och inkluderande lärandeformer
 • Ge förslag på hur en utbildningsaktivitet kan utvärderas

* på den egna arbetsplatsen

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att de som handleder läkarstudenter och läkare under utbildning är förberedda för de uppdrag de innehar. Ett aktivt samarbete mellan handledare, studentansvariga och AT-, BT-, ST-studierektorer och verksamhetschef rekommenderas för att alla handledare ska uppnå målen för respektive nivå.

Verksamhetschefen har även ansvar för att resurser för handledning finns enligt de överenskommelser som gjorts mellan läkarprogrammet och Region Skåne samt inom Region Skåne och med privata enheter som har avtal med Region Skåne.

Frågor som rör arbetsmiljö, trakasserier och diskriminering samt patientsäkerhet hanteras av ansvarig chef för verksamheten.

Fler utbildningar

Utbildning om EPA (extern länk – Västra Götalandsregionen)

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (Onlineutbildning för handledare av studenter i VFU/VIL av Karolinska Institutet)

Grundkurs klinisk handledning (Onlineutbildning för handledare av studenter på Uppsala universitet. Utbildningen är skapad av Eva Thörnqvist och Lena Normark)

Introducerande webbutbildning för handledare (Örebro Universitet, Fakulteten för medicin och hälsa)

Klinisk handledning (guidecloud.se) (Tvärprofessionell lärplattform för kliniska handledare Region Örebro Län)