AT Skellefteå

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

AT-läkarna förbereds för och utmanas att ta fullt läkaransvar under trygga förhållanden

Det grundar sig i förutsättningar som Medicin-geriatrik kliniken Skellefteå utvecklat och som de fått högst betyg för i Sylfenkäten 2022. Cecilia Johansson, AT-studierektor beskriver här för Karin Thörne förberedelserna för AT-läkarnas lärande och handledning och hur det utvecklats.

AT-läkarna kommer snabbt i arbete och går in i läkarrollen med växande självkänsla

Från första arbetsdagen undanhålles AT-läkarna inga patientgrupper eller någon del i läkararbetet. De är i förgrunden och anförtros ansvarstagande, medan handledande läkare tjänstvilligt är tillgängliga närhelst det behövs men håller sig i bakgrunden. Dagbakjouren som är på plats på akuten har en renodlad handledarroll och antalet som underläkare är primärjourer har utökats.

Förändring av den fysiska förhållanden och arbetslaget som bas

Det är attraktivt, ja roligt, för specialistläkarna att vara dagbakjour på akuten. De har fått smart anpassade rumsliga förhållanden medan AT-läkarna delar rum med sjuksköterskor och undersköterskor och därmed blir de snabbt en del av arbetslaget.

Den inledande introduktionen lägger grunden för att förstå sammanhang och arbetsuppgifter

Från att se lokaler och att lära känna, till att möta specialistläkare i akut kurs och scenarieövningar och till olika administrativa rutiner.

Kompletteras med detaljerad skriftlig information av olika slag som ger AT-läkarna legitimitet att agera, säkrar måluppfyllelse och breddar erfarenheter utifrån individuellt intresse.

Om du är intresserad av att del av det introduktionsmaterial vi använder så kan du maila till cecilia.johansson@regionvasterbotten.se så får du dokumenten skickade till dig.

-Jo, det gick ändå, för det fanns någon där när jag behövde det!
AT-läkarna tränar beslutsfattande och kliniskt resonerande med kollegor när arbetet pågår med stöd av handledare.

Om bidrag

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT och BT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.