EFFECT

Inlägg av Karin Thörne och Martin Lägervik, Futurum, Region Jönköpings Län

ST-läkares ”uppåtriktade” feed-back till handledande specialistläkare

Ett koncept som riktar sig till alla ST-läkare och specialistläkare på en klinik eller vårdcentral, vetenskapligt utvecklat i Nederländerna.

EFFECT (Evaluation and Feedback for Effective Clinical Education) är kompetensutvecklande (en form av handledarutbildning), bidrar till öppnare och ärligare relationer, minskar hierarkier och utvecklar samarbete och lärandemiljöer. Samtidigt är det ett en modell för utvärdering av både handledare och verksamhet.

Varför EFFECT?

Martin Lägervik, ST-studierektor inom primärvården och ansvarig för EFFECT inom Region Jönköpings län, berättar:

Hur genomförs EFFECT?

Syftet – att systematiskt utvärdera ST-handledningen för att utveckla kvaliteten i ST-läkarnas specialiseringstjänstgöring på en klinik eller vårdcentral. Målet är att lärandemiljön synliggörs och att återkoppling både uppåt och neråt blir en naturlig del av vardagsarbetet.

Dialogmötet – det centrala momentet där två ST-läkare möter en handledande specialistläkare tillsammans med en moderator. ST-läkarna ger handledaren återkoppling på dennes förmåga att handleda klinikens/vårdcentralens ST-läkare. De för en dialog om sådant som ST-läkarna uppskattar och sådant som de önskar att handledaren förbättrar, vilket utmynnar i en personlig handlingsplan. Moderatorns roll är att vara processtödjare.

En överenskommelse om genomförande av EFFECT som verksamhetschef och studierektor förankrar med verksamhetens ST- och specialistläkare.

Förberedelse med en webbaserad enkät om handledning med frågor inom sju domäner. Alla ST-läkare besvarar enkäten för varje handledande specialistläkare och specialistläkare besvarar enkäten som en. självvärdering. En rapport sammanställs för varje specialistläkare. Specialistläkaren äger sin rapport personligen och får den inför dialogmötet, då även de två ST-läkarna fått läsa den som sin förberedelse.

Moderatorerna är neutrala personer kunniga i gruppdynamik som i dialogmötet ansvarar för psykologiskt trygga ramar och bidrar i dialogen mellan de två ST-läkarna och handledande specialistläkare om det behövs.

Verksamhetens aggregerade och anonyma resultat kan avslutningsvis bearbetas med samtliga läkare och leda till samsyn på handledning och beslut om konkreta förbättringar.

Forskning om EFFECT inom svensk hälso- och sjukvårdskultur och utbildningstradition

Organisering och stöd till verksamheter för att genomföra EFFECT ansvarar ST-studierektors organisationen inom Region Jönköpings län. Martin Lägervik har huvudansvaret och organiserar varje genomförande vid kliniker och vårdcentraler med respektive studierektor och med stöd av administratör.

Vill ni veta mer om EFFECT kontakta Martin Lägervik martin.lägervik@rjl.se