Extern kompetensvärdering

Inlägg av Anna Hertin samt Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Region Sörmland

I Region Sörmland sker extern granskning via en granskning av portfölj samt en examination. BT enheten utser externa bedömare som går en kurs för att bli behöriga som externa bedömare.

I slutet av bastjänstgöring ska alla BT-läkare genomgå en slutbedömning av en externbedömare inför ansökan om BT kompetens till Socialstyrelsen. BT-enheten har rekryterat externa bedömare som har genomgått kurs för extern a bedömare och har erhållit behörighet för externbedömning av BT. All extern bedömning av BT får enbart utföras av de BT-enhetens utsedda behöriga externa bedömare. En slutlig summativ bedömning utförs av extern bedömare och huvudhandledare. SR, BT-chef och verksamhetschef kan även delta vid behov.

BT- examinationen bestäms av BT-chef i samråd med huvudhandledare och ansvarig verksamhetschef när BT läkaren anses uppfylla BT delmål 1–18 och kan presentera en fullständig portfolio.

Huvudansvarig handledare väljer en lämplig patient och bokar ett 30 minuter besök på hemkliniken (för primärvård BT sker externbedömning på vårdcentralen och för slutenvård BT sker externbedömning på akutmottagning). En externbedömning tar cirka 1 timme och 15 minuter (30 min patientbesök, 30 min presentation samt eventuellt ca 15 min diskussion). För portfolio presentation ska finnas en lämplig lokal med tillgång till en större skärm och datoruppkopplingsmöjlighet.

Samtliga intyg till Socialstyrelsen ska förberedas (intyg 1-4 enligt nedan) så att de är färdiga att undertecknas.

Den externa bedömning inleds med en medsittning vid ett patientbesök tillsammans med utsedd extern värderare för examinationstillfället.

Efter medsittningen ska BT-läkaren ge en strukturerad presentation av portfolio under 30 minuter. Kort enskild överläggning mellan huvudhandledare och extern bedömare. Om BT-läkaren bedöms uppnå samtliga delmål 1–18 undertecknas intygen.

Region Jönköping

I Region Jönköping sker extern bedömning iform av en granskning av IUP och checklistor av två externa bedömare. Vid behov kontaktas huvudansvarig handledare för diskussion. Externa bedömare utses av BT-studierektor ur Studierektorsorganisationen. Externa bedömarna får inte ha tjänstgjort på samma klinik som aktuell BT-läkare.

Checklista Extern bedömning av BT-läkare i Region Jönköping

Den externa bedömningen utförs av två externa bedömare utsedda ur studierektorsorganisationen. Externa bedömarna får inte ha tjänstgjort på samma klinik som aktuell BT-läkare.

Extern bedömning sker tidigast när BT läkaren har avslutat sin BT-tjänst. Den externa bedömningen ska vara utförd senast en månad efter att BT läkaren har lämnat in sin IUP till BT-studierektor som förmedlar IUP till de två externa bedömarna.

Vid extern bedömning granskas IUP med avseende på:

 • måluppfyllelse BT-mål 1-18
 • formalia såsom placeringars längd
 • ifyllda checklistor allmänmedicin
 • ifyllt tjänstgöringsintyg allmänmedicin
 • ifylld checklista akutsjukvård
 • ifyllt tjänstgöringsintyg akutsjukvård
 • ifyllda checklistor psykiatri
 • ifyllt tjänstgöringsintyg psykiatri
 • ifylld checklista kirurgi
 • ifyllt tjänstgöringsintyg kirurgi
 • deltagande i fredagsseminarier
 • godkända kursintyg från akutmedicin och traumakurs
 • checklistor finns för kliniska placeringar (psykiatri, akutsjukvård, allmänmedicin) och fredagsseminarier.

Hänsyn tas till vilka kliniska aktiviteter BT-läkaren har genomfört och på vilket sätt de har utförts, godkänd/icke godkänd. Detta beaktas med hänsyn tagen till helheten och måluppfyllelse.

Huvudhandledare kontaktas vid behov för ytterligare information om BT-läkare.

Vid kontakten frågas efter:

 • Självständighet vid handläggning av patient fall
 • Teoretiska kunskaper
 • Klinisk förmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Dokumentation

Vid tveksamheter kallar externa bedömare till möte med huvudhandledare och BT-studierektor.

Region Gävleborg

I region Gävleborg görs externbedömning av huvudhandledare tillsammans med en extern bedömare. Den externa bedömaren får inte ha haft koppling till BT-läkaren och inte ha arbetat tillsammans med BT-läkaren. Den externa bedömningen består av granskning av dokumentation, granskning av journal, antal patienter, skriva remiss, labprover, mm, självevaluering kring medicinsk kompetens, kommunikativ kompetens och ledarskap, och en halvdags medsittning.

Förslag till upplägg:

1. BT-läkaren redogör skriftligt hur delmålen har uppfyllts i ”INTYG om delmål i bastjänstgöringen”, se längst ner i detta dokument. Intyget laddas ner och därefter kan BT-läkaren fylla i intyget. Viktigt att det sparas på säkert ställe. Intyget scannas även in i ST-forum. Intyget skrivs under av huvudhandledaren.

2. BT-läkaren skriver en egenvärdering utifrån medicinsk kompetens, ledarkompetens och kommunikativ kompetens.

3. Den externa bedömaren träffar BT-läkaren, 2 – 3 månader innan beräknat avslut, och gör under en halvdags medsittning med BT-läkaren. Återföring till BT-läkaren sker efter medsittningen. Huvudhandledaren finns på plats medsittningsdagen.

4. Samtidigt tittar den externa bedömaren igenom ett antal journalanteckningar (inklusive medicinlista, lablista, ev. remiss och intyg som tillhör journalanteckning), några remisser samt en sjukskrivning. Huvudhandledaren tar fram representativt urval, t.ex. från en dag, och lämnar till den externa bedömaren vid medsittningen.

5. Den externa bedömaren tittar, tillsammans med huvudhandledaren, även i Medrave för att kunna göra en bedömning av antal patienter som BT-läkaren har tagit, provtagning som BT-läkaren har beställt etc. Det går även att titta i tidboken och där se antal patienter per dag samt variation av patienter. Detta görs på slutbedömningsdagen.