Hur får din arbetsplats ersättning för handledning och vilken policy gäller för uppdraget?

Säkert tycker du och dina kollegor att det kan vara roligt och utvecklande att handleda, men som du får också frågor om vilken policy för handledning som gäller och kostnader för den tid handledningen tar.  Här hittar du några länkar till  aktuell information om handledningspolicy för och finansiering av AT och ST och om hur läkarstudenternas verksamhetsintegrerade lärande finansieras.

Photo by rawpixel on Unsplash

Högaktuellt vad det gäller finansiering av AT tjänster

Publicerad Pressmeddelande från Socialdepartementet

252 miljoner till regionerna för fler AT-läkare

Regeringen avsätter 252 000 000 kronor till regionerna för att stimulera till en utökning av antalet tjänster för allmäntjänstgöring (AT). Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel för detta ändamål. Du läsa mer om detta på här på Regeringskansliets webbplats

En utmaning är att tillgodose behovet av handledning

Enligt Socialstyrelsens föreskrift för AT och ST ska handledning fullgöras av en specialistkompetent läkare. (Sylf anser dock att AT-läkare kan handledas av en ST-läkare som är i slutet av sin utbildning). För ST-läkare ska handledaren vara specialist inom samma specialitet och ha genomgått en handledarutbildning.

”Att AT- och ST-läkare ska få handledning står i lagen. Handledningen ska vara återkommande och schemalagd. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så”.

Marie Ström Ur Läkartidningen. 2018,115:E4FD

Citatet kommer från en artikel i läkartidningen ”Stora brister vad gäller handledning”. Här kan du läsa mer om vilka krav man vill ställa på arbetsplatser vad det gäller lagstadgade krav på finansiering av handledning av bland annat AT-läkare. Även om tillgång på handledning är lagstadgad  och det finns krav på kontinuerlig schemalagd handledning är det upp till verksamheterna att se till hur detta sker.

Du kan läsa mer om handledning och handledaruppdraget enligt föreskrifter för AT, BT och ST på Sveriges Läkarförbund

SYLFs policy för handledning och instruktion (2022) hittar du här

Ett exempel på finansiering av ST och sidotjänstgöring för ST-läkare från Region Skåne (2021) hittar du HÄR.

Avtal om Läkarutbildning och Forskning – ALF

Sammanfattningsvis finns det ett nationellt så kallat ALF avtal (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) som reglerar den ersättning enheter får för att handleda läkarstudenter och lokala överenskommelse mellan Lärosäten och Regioner om hur avtalet ska tillämpas.

Högaktuellt vad det gäller ALF-avtal

”Det snart tio år gamla ALF-avtalet behöver uppdateras, anser regeringen. Regeringskansliet har därför gett Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi i Uppsala, i uppdrag att ta fram underlag för ett nytt avtal. Det nya avtalsförslaget ska redovisas senast den 29 februari 2024.”

Ingrid Helander ur Läkartidningen.se

Exempel på fördelningsmodell

(Exemplet kommer från ett loklat avtal mellan Lunds läkarprogram och aktuella regioner. Avtalet förändras och utgör här bara ett schablonexempel på hur ett avtal kan se ut.)

”Medlen ska täcka de kostnader som uppstår inom sjukvården i samband med utbildningen, så som lokal- och materialkostnader, men framför allt personalkostnader. Fördelningen av resurser baseras på följande principer:

  • En verksamhet ska få ersättning i proportion till hur mycket man deltar i undervisningen.
  • Samtliga studenter ska ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kursmålen.
  • Varje lärare som deltar i undervisningen ska ges samma förutsättningar.
  • Modellen ska vara tydlig och transparent och vara så detaljerad att den möjliggör prioriteringar av olika undervisningstyper samtidigt som den är så pass schabloniserad att den är överblickbar.

Detta betyder att:

Den undervisning som sker i anslutning till sjukvården samlas under begreppet VIL – verksamhetsintegrerat lärande – och delas in i tre olika ersättningsnivåer, som i sin tur innehåller ett antal olika VIL-kategorier och budgeteras i block om halvdagar (c:a 3-5 timmar). Ett undantag är dock kandidatmottagningar som budgeteras med det faktiska antalet undervisningstimmar. Förberedelsetiden bedöms från fall till fall.

Undervisningsmoment som inte sker anslutning till sjukvården budgeteras timvis (en undervisningstimme är i praktiken 45 minuter). För varje undervisningstimme utgår dessutom tid för förberedelser i enlighet med arbetstidsavtalet för lärare.”