Interprofessionellt lärande

ips-logop

Foto: Kennet Ruona

Klinisk utbildningsmottagning

På akutmottagningen i Lund finns en klinisk utbildningsmottagning, KUM. Här får studenter tillfälle till praktisk träning under sitt verksamhetsintegrerade lärande (VIL). Läkarstudenter tar hand om patienter i team tillsammans med handledare och personal på akutmottagningen.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

På de internmedicinska enheterna i Lund och Malmö finns det en klinisk utbildningsavdelning, eller KUA. Här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering. Här får studenter från läkar-sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet och Malmö Universitet träna både teamarbete och sin yrkesroll under två veckors klinisk utbildning, under handledning. Uppgiften är att under vårdtiden tillsammans lösa de problem patienterna har.

KUA är en del av och är placerat på avdelning 7 och tillhör VO akut- och internmedicin. På vårdavdelningens totalt sex vårdplatser vårdas patienter som kommer från akutmottagningen, MAVA, eller som direktinläggning från hemmet.

Pedagogisk miljö

Teamet

Alla studenter befinner sig i respektive utbildnings senare del. På KUA är studenterna indelade i tre team som består av läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutstudenter. Teamet har, under ledningar av handledarna, ansvar för verksamheten på utbildningsavdelningen under sitt tjänstgöringspass. Alla studenter på KUA har dels gemensamma uppgifter och dels yrkesspecifika uppgifter, och på så sätt skapas möjligheter till träning i teamarbete i realistisk vårdmiljö. Syftet är att lära med, av och om varandra med målet att förbättra samarbetet och kvaliteten i vården. En undersköterska finns som hjälp för teamet i omvårdnadsarbetet.

Handledning på KUA

Handledarna representerar de olika utbildningarna och handleder både interprofessionellt och professionellt. Handledningen bygger på det reflektiva handledarskapet som innebär att handledarna kommer att utmana studenternas tankar, kunskaper och reflektioner. Det innebär att de utmanas genom att få frågor som t ex – Hur tänker du? – Vem i teamet har den kunskapen? Studenterna får även att handleda varandra i kunskaper och färdigheter utifrån sina professioner. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som tjänstgör alla arbetspass och handleder då samtliga studenter.

Reflektion

Ett regelbundet inslag i den kliniska utbildningsperioden är reflektion, där varje team får tillfälle att tillsammans med handledarna reflektera och utvärdera teamarbetet.

Teamsimulering

Utbildningsperioden innehåller en interprofessionell simuleringsövning på Practicum i Lund. Varje team genomför 2-3 simuleringar med efterföljande debriefing. Fokus ligger på teamarbete och kommunikation.

Syfte

  • Träna och reflektera över din yrkesroll
  • Skapa förståelse för andras professioners yrkesroll
  • Tydliggöra och reflektera över vikten av effektivt samt patientsäkert arbete

Mål

  • Förstå/säkra patientens vitala parametrar enligt ABCDE.
  • Teamarbete med fokus på ledar- och följeskap.
  • Kommunikation med fokus på adressering och återkoppling (closed loop) och rapportering enligt SBAR.

KUA är en del av läkarutbildningen och ger en väldigt givande erfarenhet av hur avdelningar fungerar på sjukhuset men framför allt tillfälle att lära sig att jobba i ett interprofessionellt lag av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

(Läkarstudent)