Interprofessionellt lärande

Teamwork

Foto: Kennet Ruona

Interprofessionellt lärande

Interprofessionellt lärande förekommer på alla utbildningsnivåer både inom och efter grundutbildning. Development of appropriate teamwork skills is complex and takes time. Att utveckla färdigheter för teamarbete är komplext och tar tid. På läkarutbildningarna finns utbildningsmoment och verksamhetsförlagd /verksamhetsintegrerad utbildning som genomförs tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika professioner. I en artikel i Läkartidningens beskrivs Linköpings läkarprogram som ”bäst i klassen” när det gäller interprofessionellt lärande (IPL). Du hittar artikeln om IPL på nya läkarprogrammet i högerspalten samt en podd om interprofessionellt lärande och lästips. Nedan ges exempel på några inter- eller tvärprofessionella aktiviteter på läkarprogrammet i Lund. Har du andra exempel och vill dela med dig. Kontakta oss här!

Klinisk utbildningsmottagning

På akutmottagningen i Lund finns en klinisk utbildningsmottagning, KUM. Här får studenter tillfälle till praktisk träning under sitt verksamhetsintegrerade lärande (VIL). Läkarstudenter tar hand om patienter i team tillsammans med handledare och personal på akutmottagningen.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

På de internmedicinska enheterna i Lund och Malmö finns det en klinisk utbildningsavdelning, eller KUA. Här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering. Här får studenter från läkar-sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet och Malmö Universitet träna både teamarbete och sin yrkesroll under två veckors klinisk utbildning, under handledning. Uppgiften är att under vårdtiden tillsammans lösa de problem patienterna har.

KUA är en del av och är placerat på avdelning 7 och tillhör VO akut- och internmedicin. På vårdavdelningens totalt sex vårdplatser vårdas patienter som kommer från akutmottagningen, MAVA, eller som direktinläggning från hemmet.

Pedagogisk miljö

Teamet

Alla studenter befinner sig i respektive utbildnings senare del. På KUA är studenterna indelade i tre team som består av läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutstudenter. Teamet har, under ledningar av handledarna, ansvar för verksamheten på utbildningsavdelningen under sitt tjänstgöringspass. Alla studenter på KUA har dels gemensamma uppgifter och dels yrkesspecifika uppgifter, och på så sätt skapas möjligheter till träning i teamarbete i realistisk vårdmiljö. Syftet är att lära med, av och om varandra med målet att förbättra samarbetet och kvaliteten i vården. En undersköterska finns som hjälp för teamet i omvårdnadsarbetet.

Handledning på KUA

Handledarna representerar de olika utbildningarna och handleder både interprofessionellt och professionellt. Handledningen bygger på det reflektiva handledarskapet som innebär att handledarna kommer att utmana studenternas tankar, kunskaper och reflektioner. Det innebär att de utmanas genom att få frågor som t ex – Hur tänker du? – Vem i teamet har den kunskapen? Studenterna får även att handleda varandra i kunskaper och färdigheter utifrån sina professioner. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som tjänstgör alla arbetspass och handleder då samtliga studenter.

Reflektion

Ett regelbundet inslag i den kliniska utbildningsperioden är reflektion, där varje team får tillfälle att tillsammans med handledarna reflektera och utvärdera teamarbetet.

Teamsimulering

Utbildningsperioden innehåller en interprofessionell simuleringsövning på Practicum i Lund. Varje team genomför 2-3 simuleringar med efterföljande debriefing. Fokus ligger på teamarbete och kommunikation.

Syfte

 • Träna och reflektera över din yrkesroll
 • Skapa förståelse för andras professioners yrkesroll
 • Tydliggöra och reflektera över vikten av effektivt samt patientsäkert arbete

Mål

 • Förstå/säkra patientens vitala parametrar enligt ABCDE.
 • Teamarbete med fokus på ledar- och följeskap.
 • Kommunikation med fokus på adressering och återkoppling (closed loop) och rapportering enligt SBAR.

KUA är en del av läkarutbildningen och ger en väldigt givande erfarenhet av hur avdelningar fungerar på sjukhuset men framför allt tillfälle att lära sig att jobba i ett interprofessionellt lag av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

(Läkarstudent)

Mer interprofessionellt lärande i nya läkarutbildningen

Development of interprofessional healthcare teamwork skills: mapping students’ process of learning.

Hammond KM, Morgan CJ. Development of interprofessional healthcare teamwork skills: mapping students’ process of learning. J Interprof Care. 2022 Jul-Aug;36(4):589-598.

Interprofessional online learning for primary healthcare: findings from a scoping review.

Reeves S, Fletcher S, McLoughlin C, Yim A, Patel KD. Interprofessional online learning for primary healthcare: findings from a scoping review. BMJ Open. 2017 Aug 4;7(8):e016872

#15 Elevating and Promoting the Power of Interprofessional Teaching – The Curbsiders

Vid interprofessionellt lärande (IPL) är det två eller fler yrkeskategorier som tillsammans lär sig med av och om varandra för att förbättra samarbetet och vårdkvalitet. Dr Mari Wamsley diskuterar tips och tricks, värdet och utmaningar kring interprofessionellt lärande. Enligt Wamsley har man funnit att fördelar med IPL bl a  är ökad patientsäkerhet, ökad kunskap, färdigheter och samarbetsförmåga samt attityder för välfungerande, teambaserat arbete.

Sammanfattning av Anna Beck:

Enligt Wamsley krävs förmåha inom framför allt fyra kompetensområden

 • Värden och etik: Ömsesidig respekt och gemensamma värderingar.
 • Kommunikation: En rad färdigheter för att kommunicera effektivt över professionsgränser.
 • Roller och ansvar: Attha insikt om den egna rollen och ansvarsområden men också om de roller och ansvarsområden som ingår för de yrkeskategorier som de kollegor man samarbetar med tillhör.
 • Team och teamarbete. Har kunskap om hur team utvecklas, kollektiv kompetens och teamdynamik.

Om ni funderar på att introducera ett IPL curriculum ska man enligt Wamsley tänka på att:

 • Bestämma IPL-specifika inlärningsmål som har koppling till ovan nämnda kompetensområden.
 • Börja i liten skala, se över vad som redan finns och utgå ifrån och utvidga detta.
 • och naturligtvis – Involvera andra professioner och professionsutbildningar!
 • Använd resurser som ’

MedEdPortal Interprofessional Curriculum Repository ,

The Interprofessional Teaching Observation Program: A Faculty Development Workshop on Peer Feedback of Interprofessional Teaching

National Center for Interprofessional Practice and Education (NEXUS)  (Det sistnämnda innehåller även kompetensbedömningsverktyg)

IPL kräver meningsfulla samspel och läraktiviteter som är lämpliga för aktivt lärande i grupp är te x:

 • Små grupper som samarbetar kring ett fall (case) som kräver interprofessionellt samarbete
 • Simulationsträning
 • Klinisk arbete under tex multidisciplinära konferenser/ronder, team möten mm.

Fler tips på aktiviteter för aktivt lärande tillsammans hittar du HÄR

Möjliggör:

 • tid för reflektion individuellt och i grupp kring vad man upplevt och lärt och hur
 • tid för återkoppling i teamet mellan teammedlemmar och för att diskutera HUR man kan utvecklas vidare som team