Modell för etisk analys

Om modellen

Denna modell  för etisk analys är framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd.

Tanken är att utifrån en fallbeskrivning baserad på egna erfarenheter (alternativt fallexempel ni hittar här) problematisera etiskt och professionellt förhållningssätt och identifiera handlingsalternativ genom att använda en struktur för etisk analys. De fallexempel  och filmer du hittar i materialet på dessa sidor är skapade för att väcka diskussion kring etik, normer och värderingar på en arbetsplats och hur dessa påverkar handlingar och lärandemiljö.

Modell för etisk analys

Taveluppställning för etisk analys

Exempel på etisk kod för kliniska handledare*

  • Visar professionella värderingar som respekt, rättvisa, lyhördhet, omsorg, medkänsla, empati, tillit och integritet.
  • De stödjer och respekterar alla människors värdighet och allmänmänskliga rättigheter, inkluderat patienter, närstående, och kollegor inklusive blivande kollegor som studenter och andra under utbildning.
  • Inkluderar läraktiviteter som berör professionella värderingar, etiska resonemang och beslutsfattande och belyser kulturella normer, mångfaldsperspektiv, likarätt och diskriminering.

*Inspirerad av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor samt etisk kod för arbetsterapeuter framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd.

Tips:

Likarätt inkludering och motverka diskriminering

Etikboken – etik för vårdande yrken (Lars Sandman, Sofia Kjellström)
Berger, JT. Moral Distress in Medical Education and Training. J Gen Intern Med 29(2):395–8
Kisiel et al. Medical students’ self-reported gender discrimination and sexual harassment over time. BMC Medical Education (2020) 20:503
Velin et al. Discrimination in an “equal country”—a survey amongst Swedish final-year medical students. BMC Medical Education (2022) 22:503