Samverkan AT och ST i Örnsköldsvik

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

ST-läkare utbildar AT-läkare

AT-läkare tar del av ST-läkardrivna utbildningsmoment, där ST-läkarna får handledaråterkoppling på sina insatser

Primärvården i Örnsköldsvik har fått högsta betyg av AT-läkarna i Sylfenkäten 2022.  Primärvårdsområdet består av 6 hälsocentraler där man kontinuerligt tar emot 10-12 AT-läkare som samtidigt arbetar vid hälsocentralerna, där de får likvärdiga förutsättningar. En nyckelperson som har mandat att utveckla förutsättningarna är Maria Björklund, studierektor både för AT-läkarna och ST-läkarna (21 st) i primärvårdsområdet.

Maria, utgör en kraft för konkret samverkan mellan AT- och ST-läkare. Inspirerad av slutenvårdens utbildningsprogram har hon med ST-läkarna utvecklat ett koncept där ST-läkarna håller i utbildningsmoment för AT-läkarna. Det genomförs webinart varannan vecka, vilket ger ett lättillgängligt avbrott och socialt sammanhang för AT-läkarna i det ganska isolerade mottagningsarbetet. Ramona Forsman, Rut Karlsson och Johan Wikner ST-läkare berättar här tillsammans om sina erfarenheter för Karin Thörne. 

Hur går AT-utbildningsmomenten till?

Konceptet innebär att yngre och äldre ST-läkare undervisar tillsammans och får återkoppling av observerande ST-handledare. Återkopplingen sker helst både muntligt och skriftligt, dokumenteras och sparas i ST-forum. (ST-forum är en webbtjänst för planering och dokumentation av ST-utbildningen).

Förutsättningar för kontinuerligt genomförande av ST-läkarnas AT-utbildningsmoment

Utbildningsmomenten planeras vid ett ST-seminarium med Maria och alla ST-läkarna. Ämnen väljs utifrån vad AT-läkarna har nytta av i arbetet (och utifrån målbeskrivningar) och med frivillighet fördelas ämnena till en eller två ST-läkare.  När konceptet sedan pågår finns Maria i bakgrunden, påminner och följer upp, vilket gör att ST-läkarna kan genomföra det utan intrång i deras utbildning eller fritid.  

Lärorikt, roligt och socialt kitt för AT- och ST-läkare i primärvården 

AT-läkarna, som har specialister som handledare, får närmre samspel med dem som är steget före dem och får konkret höra hur ST-läkarna agerar i medicinska frågor och ser på sitt arbete. ST-läkarna blir förebilder och AT-läkarnas intresse för primärvården ökar.  

För ST-läkarna har AT-utbildningsmomenten blivit roliga och utvecklande avbrott i mottagningsarbete, utvecklande också avseende nya medicinska rön och riktlinjer.  Genom att undervisa och konfronteras med frågor fördjupar de sitt kunnande och uppfyller en del av sina lärandemål. 

Samverkan över gränser stärker lärande och handledning 

Förutom ovan beskrivna ST-drivna AT-utbildningsmoment besöker AT-läkarna en halvdag i månaden varandras vårdcentralerna och kan jämföra likheter och skillnader i hur arbetet är organiserat.  

Ett annat exempel på samverkan är den gemensamma introduktionsveckan för AT-läkarna som anordnas av studierektorerna för kirurgi, medicin och primärvård. Dessa AT-studierektorer möts en gång i månaden, utbyter erfarenheter och förbättrar förutsättningarna för dem som är involverade i AT.  

Örnsköldsviks primärvård tillsammans studierektor, chefer, specialister, ST-läkare och AT-läkare har strukturerat och systemiskt byggt en välfungerande lärandemiljö i vardagsarbetet.  Det har gett legitimitet och utrymme för handledning, utbildningsmoment och studietid. Maria betonar ytterligare två framgångsfaktorer, att AT-läkarna är sedda och hörda och att givna löften infrias. 

Om bidrag

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT och BT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.