Utbildningsstrategi och ledning

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län


Personer med olika funktioner, på olika nivåer, i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs och tydliggöra hur olika förutsättningar hänger ihop och kan samverka, se figur.

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Nedan hittar du ett exempel på hur man övergripande kan samordna och strategiskt leda utvecklingen av goda lärandemiljöer för adepter, handledare och övriga i vården.

Utbildningsstrategin i Region Örebro län

Syftet är att formalisera realistiska och begripliga strategiska mål och skapa en gemensam syn på hur utbildningsuppdraget ska utföras i Region Örebro läns verksamheter.

Strategi är förankrad och beslutad på politisk nivå, framtagen av Region Örebro läns utbildningscenter i samverkan med HR och under ledning av Ann-Kristin Rönnberg utbildningschef, leg. läkare och specialist inom gynekologi.

En läkare uttryckte sin glädje över strategin med orden:

”Utan skelett rör vi oss inte framåt, då är vi en hög med muskler!”

En ledningsstruktur med tydliga beslutsvägar utgör skelettet för en utbildningsorganisation inom hälso- och sjukvården. Ann-Kristin säger att av tradition finns starka muskler i form av engagemang för handledning inom vårdens alla yrkesgrupper. Man tar ett stort kollegialt ansvar för blivande kollegor och nya medarbetare, men saknar tyvärr ofta strukturella förutsättningar för utbildningsuppdraget.

I strategin finns tre övergripande mål för klinisk utbildning; den ska vara av högkvalitet, med hög utvecklingspotential och ska bidra med kompetensförsörjning. Till dessa mål finns ett flertal effektmål som konkretiserar vad som är viktigt för att uppnå de övergripande målen inom den närmaste tioårsperioden. Här når du utbildningsstrategin i sin helhet.

Just nu är de prioriterande områdena:

Genom besök hos ledningarna i de verksamheter som har utbildningsuppdrag, bearbetas och tydliggörs ansvar och mandat för att gemensamt driva utvecklingen mot de strategiska målen och en generellt en god lärandemiljö. Det innebär att det genomförs på ett systematiskt sätt och är förankrat såväl där utbildningsuppdragen genomförs som i högsta Region Örebro läns högsta ledning. Här berättar Ann-Kristin här mer om strategin och vad de betyder för verksamheterna.

Figur. Ledning och styrning av uppdrag inom klinisk utbildning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens linjeorganisation med områdeschef för forsknings och utbildning, där Ann-Kristin som utbildningschef ansvarar för utbildningscentrum och leder utbildningsrådet och dess koppling mot politisk HS-nämnd.

Vill du veta mer om Region Örebro län organisation och system för samverkan i utbildningsuppdraget inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med utbildningscentrum och beskrivning av HS utbildningsråd, klicka på länken: