Ledning, systemförståelse och strategier för lärande och handledning

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län


Personer med olika funktioner, på olika nivåer, i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs och tydliggöra hur olika förutsättningar hänger ihop och kan samverka, se figur.

Samverkan mellan olika funktioner på olika systemnivåer för bästa möjliga lärande och handledning

Nedan hittar du flera exempel på hur man kan bidra till förståelse och samverkan mellan olika funktioner på olika systemnivåer för att ge kraft till att utveckla goda lärandemiljöer för adepter, handledare och övriga i vården.

Förutsättningar för att utveckla lärande i vardagsarbete

Fyra personer med olika perspektiv resonerar om lärande i vardagsarbete för att konkretisera vikten av systemperspektiv för att utveckla och upprätthålla goda lärandemiljöer i Hälso- och sjukvården.

 

Medverkande:

Sara Wide Gustafsson, Leg. läkare, Region Jönköpings Län, Ledamot Svenska Läkaresällskapets programkommitté

Kiku Pukk Härenstam Överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Docent Karolinska Institutet,  Ordf. Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation.

Hans Hjelmqvist, Professor/Överläkare Örebro Universitet och Universitetssjukhus, Ordf. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Michael Bergström, Senior rådgivare, läkare, tidigare arbetat på SKR med utvecklingsfrågor och utbildningsfrågor inom hälso- och sjukvården under många år.

Redaktör: Karin Thörne, regionpedagog Region Jönköpings län MD i medicinsk pedagogik, läkare specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

AT-läkaren perspektiv i microsystemet -Sara

Vad lärande i vardagsarbetet innebär för AT-läkare, hur det genomsyrar deras arbete, när det blir som bäst och vad som hindrar det. Hur fokus för lärandet förändras under AT och vikten av att prata om vardagsarbetets pedagogiska dimensioner.

 
Överläkares perspektiv i samspelet mellan micro- och mesosystemet – Kiku

Överläkare har ett flertal roller som relaterar till andras lärande i vardagsarbetet. Vikten av att klargöra vad som blir relevanta lärandemoment och göra lärande till delade dagliga vardagsvanor. Verksamhetschefens avgörande roll att skapa luft, förutsättningar för det vardagslärande som är oerhört viktigt för god kvalitet och säker vård.

 
Utbildningsledarens makroperspektiv – Hans

Samordning av utbildningsuppdrag mellan verksamheter inom större hälso- och sjukvårdssystem med strategiskt tänk. Gemensamma beslut för dem som leder vårdensutbildningar, nationellt, regionalt, lokalt och samverkan med verksamhetschefer. Betydelsen av nätverk, roller som studierektorer är attraktiva och ingår i karriärstegar. Konkreta exempel.

 
Sjukvårdens makroperspektiv – Michael

De stora förändringsprocesserna i vården kräver nya kompetenser och välutvecklade sätt att lära i vardagsarbetet på alla nivåer. Professionerna är otroligt viktig och behöver sätta spelplanen för det som är väsentligt och tydliggöra resten som stöd. Vårduppdraget kommer att se annorlunda ut och unga behöver rustas med nya kompetenser. För att leda in i förändringsprocesser behövs systemsyn med lärande lyftas fram som en viktig uppgift för vården.

 
Utbildningsstrategin i Region Örebro län

Syftet är att formalisera realistiska och begripliga strategiska mål och skapa en gemensam syn på hur utbildningsuppdraget ska utföras i Region Örebro läns verksamheter.

Strategi är förankrad och beslutad på politisk nivå, framtagen av Region Örebro läns utbildningscenter i samverkan med HR och under ledning av Ann-Kristin Rönnberg utbildningschef, leg. läkare och specialist inom gynekologi.

En läkare uttryckte sin glädje över strategin med orden:

”Utan skelett rör vi oss inte framåt, då är vi en hög med muskler!”

En ledningsstruktur med tydliga beslutsvägar utgör skelettet för en utbildningsorganisation inom hälso- och sjukvården. Ann-Kristin säger att av tradition finns starka muskler i form av engagemang för handledning inom vårdens alla yrkesgrupper. Man tar ett stort kollegialt ansvar för blivande kollegor och nya medarbetare, men saknar tyvärr ofta strukturella förutsättningar för utbildningsuppdraget.

I strategin finns tre övergripande mål för klinisk utbildning; den ska vara av högkvalitet, med hög utvecklingspotential och ska bidra med kompetensförsörjning. Till dessa mål finns ett flertal effektmål som konkretiserar vad som är viktigt för att uppnå de övergripande målen inom den närmaste tioårsperioden. Här når du utbildningsstrategin i sin helhet.

Just nu är de prioriterande områdena:

Genom besök hos ledningarna i de verksamheter som har utbildningsuppdrag, bearbetas och tydliggörs ansvar och mandat för att gemensamt driva utvecklingen mot de strategiska målen och en generellt en god lärandemiljö. Det innebär att det genomförs på ett systematiskt sätt och är förankrat såväl där utbildningsuppdragen genomförs som i högsta Region Örebro läns högsta ledning. Här berättar Ann-Kristin här mer om strategin och vad de betyder för verksamheterna.

Figur. Ledning och styrning av uppdrag inom klinisk utbildning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens linjeorganisation med områdeschef för forsknings och utbildning, där Ann-Kristin som utbildningschef ansvarar för utbildningscentrum och leder utbildningsrådet och dess koppling mot politisk HS-nämnd.

Vill du veta mer om Region Örebro län organisation och system för samverkan i utbildningsuppdraget inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med utbildningscentrum och beskrivning av HS utbildningsråd, klicka på länken: