Grupphandledning och reflektionsgrupper

På denna sida kan du ta del av kunskaper och erfarenheter av grupphandledning och reflektionsgrupper som relaterar till läkares och läkarstudenters lärande i det dagliga arbetet.  

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Den individuella handledningen kan kompletteras med grupphandledning och/eller reflektionsgrupper. Dessa grupper bidrar med fördjupad förståelse och problemlösningar genom att man tillsammans resonerar omkring olika situationer, ger utrymme för olika perspektiv och lär av varandra. I gruppen stärks utvecklingen av en gemensam praktik (community of practice) och känslan av att inte vara ensam i utsatta situationer.

Grupphandledning har mycket gemensamt med individuell handledning. En given skillnad är att det är en grupp man handleder och att man på olika sätt använder gruppens erfarenheter. För läkare, är fokus ofta på medicinsk handläggning. Grupphandledaren har ämneskompetens och ett övergripande ansvar för deltagares slutsatser om hur de planerar att agera i kliniken.

Reflektionsgrupper fokuserar på händelser i vardagsarbetet som varit eller kan bli utmanande, väcker känslor, eller blivit uttalat lyckade.  Deltagarna ges utrymme att med stöd av varandra forma reflektioner som vidgar förståelsen, ökar handledningskraft eller ger avlastning. Reflektionsledaren behöver inte ha ämneskunskap utan ska kompetent leda grupprocessen med dess dynamiska möjligheter och utmaningar.

Det finns åtskilliga modeller för och benämningar på grupphandledning och reflektionsgrupper. Vill du presentera en modell här, kontakta Karin Thörne, karin.thorne@rjl.se

Att lära och utvecklas i sin profession
Kap 6 Att utvecklas genom att reflektera tillsammans i grupp
Gabriele Biguet, Åsa Ekstrand Sporre, Karin Thörne
ISBN 978-91-44-09245-4


The Doctor, the Task and the Group: Balint Groups as a Means of Developing New Understanding in the Physician-Patient Relationship Dorte Kjeldmand