Workshop: När vi inte når fram med vår återkoppling

Om aktiviteten

I denna aktivitet utgår ni från ett förhållningsätt till återkoppling, som kallas för growth mindset – ett dynamiskt tankesätt. Deltagarna diskuterar hur man kan agera när återkoppling inte når fram eller när den handledda känt att denna misslyckats.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att pröva och diskutera hur man kan göra när återkopplingen inte når fram till den man handleder, vilket skulle kunna hindra lärande och utveckling.

Förberedelse

Innan aktiviteten tar deltagarna del av innehållet och ser filmen på länken nedan.

Ett “growth” (dynamiskt) eller fixed (statiskt) mindset till återkoppling

BURP

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera deltagarna om vad de ska förbereda.

  1. Dela in i grupper om 3 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
  2. Instruera grupperna:
    • En deltagare i gruppen börjar med att berätta om en erfarenhet där återkoppling inte togs emot som det var tänkt. I gruppen diskuteras sedan hur förberedelsematerialet ni tagit del av kan tillämpas i den situationen.
    • Alla i gruppen presenterar om möjligt från ett eget exempel och diskuterar på vilket sätt man adresserar detta och om förhållningssättet kan vara till stöd.

3. Avslutningsvis efter gruppdiskussionerna delger varje grupp minst ett förslag på hur man resonerat kring användbarheten av ett dynamiskt tankesätt/growth mindset.