Workshop: Fikapaus – hur hanterar ni skitsnack?

Om aktiviteten

I denna aktivitet problematiserar ni hur man agerar när värderande och nedvärderande kommentarer nämns om kollegor genom att använda en modell för etisk analys.

Uppskattad tid till aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att skapa diskussion kring etik, normer och värderingar utifrån hur man som kollega bör agera om värderande och nedvärderande uttalanden förekommer gentemot mot läkare under utbildning eller kollegor.

Förberedelse

Innan aktiviteten ombeds deltagarna att se filmen ”Film 23 Fikapaus – hur hanterar man skitsnack?” Filmen finns under fliken ”Kaffe med skitsnack”. De ombeds även reflektera individuellt över hur de själva agerar när skitsnack förekommer mellan kollegor på arbetsplatsen.

Kaffe med skitsnack

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

 1. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 2. Instruera grupperna:
  • Diskutera utifrån modellen för etisk analys (se nedan). Använd om möjligt taveluppställningen nedan för att dokumentera diskussionen. Använd en whiteboard eller digitalt verktyg på denna länk/alternativt större papper
  • Ge lämplig tidsangivelse (ca 30 min).
  • Be grupperna skriva ner de handlingsalternativ de väljer och motivera sina beslut.
  • Låt grupperna fortsätta diskutera: När och hur skulle det handlingsalternativ de valt eventuellt kunna tillämpas på den egna arbetsplatsen?
 3.  Låt grupperna dela de handlingsalternativ de valt i storgrupp och när och om det skulle kunna tillämpas på den egna arbetsplatsen.

Modell för etisk analys

(Modellen inspirerad av modell för etisk analys framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd).

Taveluppställning för etisk analys

Exempel på etisk kod för kliniska handledare*

 • Visar professionella värderingar som respekt, rättvisa, lyhördhet, omsorg, medkänsla, empati, tillit och integritet.
 • De stödjer och respekterar alla människors värdighet och allmänmänskliga rättigheter, inkluderat patienter, närstående, och kollegor inklusive blivande kollegor som studenter och andra under utbildning.
 • Inkluderar läraktiviteter som berör professionella värderingar, etiska resonemang och beslutsfattande och belyser kulturella normer, mångfaldsperspektiv, likarätt och diskriminering.

*Inspirerad av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor samt etisk kod för arbetsterapeuter framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd.