Workshop: Är vi förebilder som handledare?

Om aktiviteten

I denna aktivitet identifierar och problematiserar ni konkreta beteenden hos handledare ni uppfattar som förebilder, samt vilka normer och värderingar på er arbetsplats som påverkar handledarbeteenden.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca 45-60 minuter.

Syfte

att komma fram till hur ni kan agera för att utgöra förebilder som handledare och vilka normer och värderingar på den egna arbetsplatsen som påverkar.

Förberedelse

Innan aktiviteten ombeds deltagarna översiktligt läsa igenom innehållet på länken nedan. De ombeds även reflektera individuellt över hur de själva agerar för att utgöra förebild som handledare för studenter och läkare under utbildning på arbetsplatsen, samt vilka påverkansfaktorer som finns.

Är du en förebild som handledare?

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

 1. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 2. Instruera grupperna:
  • Kom på så många konkreta beteenden som möjligt som gör att du uppfattar en handledare som en förebild.
  • Gruppen brainstormar i tio minuter och skriver ner på whiteboard/papper, alternativt i digital anslagstavla som du hittar på denna länk
  • Efter brainstormen, låt grupperna ”gå runt” och läsa varandras förslag. Undvik långa muntliga presentationer av allt i alla förslag. Använder ni digital anslagstavla så visa på projektor och låt alla läsa. Vid behov kan grupperna klargöra något förslag om det är oklart vad som menas.
 • Ge en ny instruktion till gruppen och använd samma upplägg:
  • Vilken kultur råder på vår arbetsplats som påverkar hur vi beter oss som handledare?
  • Ge förslag på normer och värderingar.
 • Efter brainstormen, diskutera i storgrupp:
  1. Vilka normer och värderingar kan vi påverka?
  2. Vilka tre handledarbeteenden vill vi prioritera för att utgöra förebilder som handledare?
 • Som ledare av aktiviteten: Skriv ner prioriterade beteenden och och synliggör de beteenden ni prioriterar på ett sätt som når övriga kollegor, exempelvis som ett PM på lämplig plats.