Återkoppling till dig som handledare

Många handledare vittnar om att det kan vara svårt att få återkoppling på hur man fungerar som handledare. Det kan vara svårt att be om återkoppling  i en mer eller mindre assymetrisk relation och svårt för en student eller kollega under utbildning  att veta vad de ska ge återkoppling på.

Vilka mål vill du nå med din handledning?

Utöver stöd för att göra självvärderingar av din egen handledning kan du använda formuläret nedan för strukturerad återkoppling på din handledning.

Underlag för återkoppling

Återkopplingsformuläret är ett forskningsbaserat formulär för feedback till kliniska handledare – Maastrict Clinical Teaching Questionnaire (Stalmeijer et al. 2008, 2009, 2010a,b). Syftet är att kliniska handledare ska ha möjlighet att be om strukturerad feedback från en student/läkare under utbildning efter en handledningssituation. Den svenska version vi använder är validerad för svenska förhållanden med hjälp av lärare och studenter på läkarprogrammet LU (Strand 2017).

Autonomistödjande handledning

Utgångspunkten för formuläret är så kallad Autonomistödjande handledning (Cognitive apprenticeship).

Denna handledningsmodell innehåller 6 olika strategier.

Instruera
Handledaren demonstrerar, verbaliserar samt beskriver vad hen gör och varför. Studenten observerar.

Observera och återkoppla
Handledaren strukturerar arbetsuppgiften, observerar studenten och ger feedback och feedforward.

Individanpassa
Handledaren nivåanpassar, ger gradvis avtagande stöd, utmanar och stöttar studenten att ta steget till ny nivå.

Utforska

– studenten verbaliserar
Handledaren stimulerar studenten till att sätta ord på sin kunskap, sina resonemang och sin problemlösningsprocess. Detta uppnås genom att handledaren ställer frågor, studenten ”tänker högt” eller att studenten granskar någon annan som löser en uppgift och sätter ord på sina slutsatser.

– studenten reflekterar
Handledaren stimulerar studenten att kritiskt granska sitt agerande och jämför egna och andras lösningar alternativt ”experters” och ”novisers” lösningar.

– studenten formulerar egna lösningar och mål
Handledaren stimulerar studenten till självständiga problemformuleringar och lösningar samt till att sätta upp (del)mål för sitt eget lärande.

(Collins et al in Glaser 1989; Stalmeijer et al 2008, 2010; Lave & Wenger 2005)

Spara din dokumenterade återkoppling i en handledarportfölj

Du kan be om återkoppling upprepat och vid olika  tillfällen och spara dessa i en ”handledarportfölj”. Det räcker med en enkel mapp i en dropbox eller på din dator där du samlar all dokumentation kopplad till din handledarkompetens och utveckling av densamma (intyg, dokumenterad handledning, reflektioner, kursuppgifter, självskattningar, återkoppling  på din handledning etc.).

Region Skåne har sedan 2021 infört handledning som kriterium vid löne- och utvecklingssamtal och alla underlag du har om din handledningskompetens är därför viktiga att spara. Du kan gå olika utbildningar i handledning, genomföra påbyggnadsmoduler eller kursmoment steg för steg för att bygga på din kompetens. Att spara allt på samma ställe är klokt att komma igång med så fort som möjligt!