Coachande handledning efter bedömning

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor men också organisation, etik, relationer till övrig personal, karriärutveckling och social situation om detta är något man är överens om.

BURP – en coachande handledningsmodell när återkopplingen känns orättvis

BURP eller The R2C2 model (The University of Edinburgh)
Länken ovan leder till en film från Edinburgh universitet i Skottland som demonstrerar BURP (the ”R2C2” model på engelska), en evidensbaserad modell för handledning ffa av läkare under utbildning som kommit lite längre i sin utbildning. Du hittar demonstrationen 8 minuter in i presentationen!!

Syftet är att skapa dialog för reflektion inklusive en plan för utveckling också när återkopplingen upplevs som orättvis eller svår att ta till sig. Modellen har fyra faser vilket förklarar namnet på modellen: Bygg allians> Utforska reaktioner> Resonera kring innehåll>Planera för utveckling (BURP).

På engelska: ”building Relationships, exploring Reactions and Content and Coaching for performance change” (R2C2).

Modellen är en av flera som bygger på ett dialogbaserat, coachande och utforskande förhållningssätt där man utgår ifrån frågor till den handledda, ett “growth mindset” /dynamiskt förhållningssätt till lärande och professionell utveckling och autonomistödjande handledning. Syftet är att stimulera eget ansvar för sitt lärande och gradvis ökad självständigt handlande och tänkande. Andra modeller med samma utgåmgspunkt och liknande syfte är ADAPTUtforskande samtal och“ARTful” återkoppling i dialog.

I illustrationen nedan ser du hur modellen kan illustreras och sammanfattas på svenska. Du kan också läsa mer om modellen på denna länk eller med exempel på engelska i denna folder.

 Se folder om reflektionsmodellen som sammanfattar modellen med exempel.

Coachingmodellen – ”Competence by design (CBD)”

En annan modell för coaching av ST läkare är Competence by Design (CBD). Den bygger på idéer om utforskande feedback, ett ”growth mindset” i relation till återkoppling och bedömning för lärande snarare än bedömning av lärande. Modellen kommer från the Royal College of physicians and Surgeons, Canada.

 Läs mer om CBD (Royal Collages of Physicians and Surgeons of Canada)

Nedan hittar du böcker som tar upp hur du kan strukturera handledningssamtal för ST-läkare men också för andra grupper av läkare under utbildning, bland annat ST-boken (2021) Kapitel 14 Handledning under ST > Handledningssamtal.

ST-boken : från BT till färdig specialist

ST-boken (2021) av Ed: Ola Björgell; Ulrika Uddenfeldt Worth. Studentlitteratur
ISBN: 9789144089164
Publikationsdatum: 2021


Handledning av läkare under utbildning av Lycke K.

Handledning av läkare under utbildning av Lycke K, Handal G., Lauvås P.
ISBN: 9789144040059
Publikationsdatum: 2011