Handleda i patientcentrad konsultationsmetodik

Av Lena Åström, allmänläkare och lärare på läkarprogrammet Lunds universitet

Patientcentrerad konsultation i tre delar

Modellen patientcentrerad konsultation i tre delar, ibland kallad Kalymnosmodellen, används på alla läkarprogram i Sverige samt på konsultationskurser för ST-läkare. Handledning sker ofta i samband med återkoppling efter medsittning.

Översiktsbilden ovan av den patientcentrerad konsultationsmodellen i tre delar kan du använda för att följa studentens samtal. Är du ovan vid handledning i konsultationsmetodik kan du ha nytta av en stödmall för vad du ska titta efter och ge återkoppling på. Se även tips om hur återkoppling generellt lämpligen ges. Till höger under ”jag vill läsa mer..” hittar du artiklar om modellen.

Stödmall för handledare vid observation av patientcentrerad patientkonsulation

Av Lena Åström och Katarina Bengtsson Region Skåne/Lunds universitet

Observera om studenten/läkaren under utbildning:

 • Använder öppningsreplik av typen: Välkommen, berätta…alternativt en mer styrd öppningsreplik
 • Låter patienten berätta fritt i x sekunder
 • Efterfrågar och identifierar
  • Patientens tankar om vad det kan vara
  • Patientens oro för vad det kan vara
  • Patientens önskan om vad som kan göras under besöket
 • Ger kvitton (ekvipotenta av typen speglande, berömmande, inbjudande, normaliserande, omsorgsgivande  – eller enbart”pseudokvitton”?).
 • Gör en sammanfattning av patientens hela besöksorsak (patientens symptom och problem samt patientens frågor i form av tankar, oro och önskan)
 • Kontrollerar att det inte var något mer

Observera om studenten/läkaren under utbildning:

 • Undviker ledande frågor
 • Får en rimlig omfattning på anamnes
 • Har flera differential/arbetsdiagnoser och motiverar valet

Observera om studenten/läkaren under utbildning:

 • Sammanfattar
  • patientens del inklusive tanke, oro och önskan
  • läkarens del med underlaget för sin bedömning dvs vad hen kommit fram till vid undersökningen och
  • ger patienten svar på patientens tanke, oro och önskan på ett för patienten förståeligt sätt
 • Kommer fram till en rimlig bedömning och åtgärdsplan
 • Bjuder in patienten till förhandling/diskussion om planen
 • ser till att säkerhetsnät med planerad uppföljning finns.
 • Ber patienten återberätta vad man bestämt. Ger skriftlig information

Observera om studenten/läkaren under utbildning:

  • Följer kronologin och håller isär de tre delarna
  • Kan ta vara på innehållet i ”Patientens del” till kliniskt tänkande i ”Läkarens del” och för samverkan i ”Gemensam del

OBS! Fråga efter konsultationen om den handledde har identifierat känslan patienten väckte och haft någon nytta av det!

Filmade patientsamtal

Ett bra sätt att få den handledde att utvecklas är att tillsammans på avsatt handledningstid titta på filmer med patientsamtal, som den handledde spelat in. Det gör dels att den handledde själv kan se saker hen inte tänkt på under samtalet och minskar risken att hen går i försvar eller inte tar till sig din återkoppling. Ni kan då använda filmen som ett diskussionsunderlag och tillsammans titta efter händelser i samtalet som är avgörande för utfallet och diskutera och/eller rollspela alternativa sätt att samtala och se vad det skulle kunna leda till.

Fönstermodellen

Vid handledning, särskilt vid grupphandledning, rekommenderas användande av fönstermodellen, som bl a innebär att var och en i gruppen tillsammans identifierar vilken känsla patienten väcker hos dem och att man gemensamt boostar den som visar sitt inspelade patientsamtal innan utvecklande feedforward ges samt att var och en väljer vad man tar med sig från genomgången. Mer noggranna beskrivningar av modellen hittar du i högerspalten under ”Jag vill läsa mer”

Filmer som illustrerar konsultationsmetodiken

Vill du uppdatera dig i konsultationsmetodik finns nedan 5 korta filmer. Se dem i nummerordning för bättre förståelse.

Filmerna har sin utgångspunkt i de professionella aktiviteter en läkarstudent ska vara förberedd för att kunna utföra självständigt efter genomgången grundutbildning, så kallade förtroendebaserade professionella aktiviteter (Entrustable Professional Activities – EPA). Målet med handledningen är att den handledde efter hand ska utveckla sin egna inre handledare.

Patientens del – Smärta axel (del 1)

Läkarens del – Smärta axel (del 2)

Gemensam del – Smärta axel (del 3)

Ett samtal utan struktur – smärta axel (del 4)

Ont i örat (del 5)

General Practice Supervision Australia har en webbsida där man kan hitta allahanda verktyg för handledning bland annat om handledning i konsultationsteknik:  https://gpsa.org.au/supervision-support/

Generella tips för användbar återkoppling

Five cards: a simple guide to beginning the consultation. Larsen JH, Neighbour R.  Br J Gen Pract. 2014 Mar;64(620):150-1.

Improving patient-doctor communication through the use of ’receipts’. Larsen JH, Nordgren G. Educ Prim Care. 2018 Sep;29(5):296-300.

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare. Trestegsmodell kan förebygga vanliga missförstånd. Hedberg C. Läkartidningen. 2020,117:20056

The windows method: a fresh approach to video case discussion. Neighbour R, Larsen JH.Educ Prim Care. 2017 Mar;28(2):111-114.

Old practices, new windows: reflections on a communications skills innovation. Cantillon P.Educ Prim Care. 2017 Mar;28(2):69-71.

Helping doctors to improve the ’Patient’s Part’ of consultation using the ’Macro-Micro Supervision’ teaching method. Larsen JH, Nordgren G, Ahlkvist J, Grafström J. Educ Prim Care. 2019 Mar;30(2):117-121.