Gör en plan för studenternas lärande och handledning

Foto: Niklas Laurin

Om du är studentansvarig är det bra att ha en plan för hur studenterna ska kunna delta i  det kliniska arbetet och få den handledning  och återkoppling de behöver under sin placering på din arbetsplats.

Frågor till stöd för din planering:

Var ska studenterna hålla till och vilka resurser finns?

Tänk dig att det är studenternas första dag.

 • Var hamnar de först när de kommer?
 • Var sker introduktion till placeringen?
 • Vem tar emot dem?
 • Var ska de byta om?
 • Var har de arbetsplatser?
 • Datorer?
 • Finns det utrymme för dem att göra inläsningar, sökningar på plats?
 • När och var stöter de på annan personal? Mötesplatser? Finns det plats för dem i personalrum/lunchrum/undersökningsrum?
 • Vid morgonmöten, genomgångar med annan personal  – var finns plats för studenterna?
 • Vilka resurser har de tillgång till? Journaler? Material? Andra resurser?
 • Var finns t ex utrymning, brandsläckare och hur får studenterna tillgång till sådan information om arbetsplatsen som andra anställda får?
Rita upp en enkel karta över placeringen och kartlägg vilka rumsliga och materiella resurser som finns eller finns behov av för att du ska kunna planera för en effektiv och meningsfull placering!

Vilka ska handleda och när?

Hur många handledare är tillgängliga på din arbetsplats och vill/kan/bör handleda studenter ? Hur många behövs för att ni ska kunna genomföra de läraktiviteter och medsittningar som du vill planera in.

Tänk igenom hur många handledare som behövs t ex per dag och ungefär hur mycket tid respektive handledare behöver avsätta!

Lärandemål, EPA och praktiska, tekniska färdigheter och procedurer

 • Vare sig du är studentansvarig eller en läkare som bidrar som handledare till studenternas utbildning på en arbetsplats behöver du och studenterna vara klara över vad de förväntas lära sig under sin placering på din arbetsplats. På respektive läkarprograms webbsidor hittar du kursmål  – vad studenterna ska kunna efter och vilka tekniska färdigheter och procedurer de  behöver träna på under respektive kurs och termin och därigenom vad de behöver fokusera på hos er. Du hittar de professionella aktiviteter (EPA) de behöver träna på kontinuerligt under utbildningen HÄR.

Placeringens omfattning

 • Hur lång är placeringen och hur många dagar/timmar tillbringar studenterna hos er?
 • Tänk på att:
  • Ta reda på vilken gruppundervisning (t ex case-undervisning) som ingår och när denna är schemalagd så att du vet när du kan planera in annat. (Prata med kursansvarig/kursortsansvarig)
  • Studenterna kan ha icke-schemabundna aktiviteter som kräver att de får tid till dessa.
  • olika aktiviteter du planerar in tar olika mycket tid i anspråk. Behöver studenterna tid för inläsning? För- och efter arbete?
 •  

Planera in aktiviteter

En läraktivitet kan vara att få utföra en arbetsuppgift med eller utan handledare närvarande, att få träna på praktiska färdigheter, dokumentera, rapportera enligt SBAR, genomföra en fysisk undersökning, observera något etc. Har man fler studenter kan du t ex uppmana dessa att:

 • Observera mig när jag …..
  – Leta efter saker jag gör som ger användbar info. Sen pratar vi om dina/era observationer
 • Sammanfatta detta fall/problem/situation i en eller två meningar.
  (Låt flera studenter göra sina sammanfattningar och jämföra)
 • Genomföra ett patientmöte tillsammans, en utför och den andre/de andra observerar och ger återkoppling efteråt.

Detta är traditionella läraktiviteter – det finns mängder av andra, kreativa ideér för att skapa en effektiv och stimulerande placering anpassade till lärandemål och miljö. Många studenter vittna om att de spenderar tid med att leta efter eller vänta på att hitta något meningsfullt att delta i. Även de mest aktiva studenter kan uppleva att det är svårt att ”ta för sig” för att tiden under en klinisk placering ska användas på ett meningsfullt sätt. En övergripande dag-för-dag planering med idéer till handledande kollegor och studenter om möjliga aktiviteter studenterna kan engagera sig kan göra stor skillnad.

För inspiration: se Tords kreativa idé till läraktivitetet (kritisk journal granskning) under en kort placering som inte bara ledde till att studenterna fick träna sitt kritiska tänkande utan också ledde till att man ändrade på initial diagnos för ett antal inneliggande patienter.

Idé från Tord Juhlin

Medsittningar där studenter får utföra en arbetsuppgift, träna på något, etc, medan du som handledare observerar är en meningsfull läraktivitet och utgångspunkt för samtal om hur studenten kan träna vidare för att nå olika delmål. En sådan situation kan vara laddad för en student som gärna vill prestera väl och är orolig för kritik. Som handledare kan du göra mkt för att bidra till att situationen blir ett tillfälle för lärande snarare än en enbart en bedömning av studentens prestation (bra eller dåligt).

Återkommande medsittningar

Som handledare kan det vara svårt att ta sig tid för en medsittning i en stressad vardag men om det finns en plan för när dessa ska genomföras, av vilka och hur, så ökar chanserna till att dessa genomförs. Tänk på att din enhet får ersättning för att ge dig tid att observera och ge återkoppling till studenter.

Planera in ett antal medsittningstillfällen – hör med din kursansvarige och studenterna själva om vilka underlag ni kan använda till stöd och vad som förväntas bedömas och ges återkoppling på under placeringen på din arbetsplats!

Du hittar mer om användbar återkoppling här. Några exempel på formulär för strukturerad återkoppling med en typ av självständighetsskala hittar du i högermenyn.

Här hittar du exempel på kartläggningar av rum och resurser samt planer för studenters verksamhetsintegrerade lärande (VIL) skapade av ett antal studentansvariga i Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge)