Vad ska studenterna lära sig?

När en student kommer till din arbetsplats är det en fördel om både studenten och du som handledare har klart för er vad studenten förväntas få träna på på respektive kurs/termin och vilka mål de ska uppnå.

Kursmål/lärandemål

Vilka kursmål gäller för respektive termin och kurs?

Här hittar du aktuella kursplaner och kursmål för varje kurs på Lunds läkarprogram.

Sidan som nu riktar sig till handledare på Lunds läkarprogram kommer att uppdateras med en mer nationell inriktning.

Praktiska tekniska färdigheter/procedurer

Du kan som handledare också ha nytta av att känna till ett antal praktiska tekniska färdigheter som man på läkarprogrammet i Lund utgår ifrån att en en nyexaminerad läkare kommer att möta och förväntas klara av under sin AT. Nedan listas de praktiska/tekniska färdigheter som specifikt tränas under varje kurs. Samtliga färdigheter ska kunna demonstreras i OSCE eller DOPS.

Färdigheter relaterade till t ex samtalsmetodik och mera komplexa färdigheter är inte med i sammanställningarna, med undantag för undersökning av spädbarn och gynekologisk undersökning på klinisk medicin 4. Även sådana färdigheter kan ingå i OSCE eller DOPS examinationer.

 • Utfärda recept
 • Utföra artärpunktion i a. radialis
 • Utföra venös provtagning
 • Ge intravenös infusion
 • Utföra subkutan injektion
 • Koppla EKG
 • Mäta PEF
 • Genomföra neurologisk bedömning enligt NIHSS
 • Ta bort ytlig främmande kropp i öga (modell)
 • Undersöka synnervspapillen med oftalmoskopi
 • Undersöka larynx
 • Genomföra undersökning av yttre hörselgång och trumhinna med öronmikroskop
 • Använda fastställda hygienrutiner vid kontakt med infekterad patient
 • Utföra hudbiopsi
 • Behandla sårskada (inklusive lokalbedövning) på bålen
 • Excidera kutan eller subkutan förändring
 • Utföra rektoskopi på docka
 • Sätta v-sond på docka
 • Skapa fria luftvägar på docka
 • Ventilera med mask och andningsballong på docka
 • Sätta ned larynxmask på docka
 • Sätta svalgtub och nästub på docka
 • Sätta och fixera perifer venkateter på docka
 • Bereda och tillföra läkemedel i ordinerad dosering intravenöst på docka
 • Utföra gipsning av distal radiusfraktur och underbensfraktur
 • Utföra punktion av knäled på docka
 • Behandla sårskada (inklusive lokalbedövning) på extremitet
 • Sätta KAD på docka
 • Utföra lumbalpunktion på docka
 • Praktiskt hantera KAD/blåstömningsproblem
 • Genomföra en fullständig spädbarnsundersökning inklusive bedömning av tonus, nyföddhetsreflexer, hud, svalg, fontaneller, yttre genitalia inklusive palpation avtestiklar hos pojkar, hjärta och lungor samt höfter
 • Undersöka barns ögon med ögonspegel
 • Genomföra en gynekologisk undersökning inkluderande yttre och inre inspektion av kvinnligt könsorgan

På T11 tränas många praktiska färdigheter i primärvård, mer om detta hittar du HÄR. Under Klinisk medicin 5 (akutvård) fortsätter studenterna träna relevanta praktiska färdigheter och procedurer. Under kursen Individ, samhälle och hälsa (T12) kommer studenterna att vara placerade inom primärvård samt valfri klinisk placering för fortsatt träning av relevanta procedurer och färdigheter.

Professionell utveckling (PU)

Ett professionellt förhållningsätt tränas under hela läkarutbildningen genom temat professionell utveckling som förenar flera olika ämnen. Ett professionellt förhållningssätt innebär en integration av kunskap, färdighet och värderingsförmåga i läkarens yrkesroll. Här kan du läsa mer om hur studenterma tränas i olika aspekter av ett professionellt förhållningssätt och om vad som krävs för att uppvisa ett basalt professionellt förhållningssätt under utbildningen.

Kliniska situationer

Du kan också ha nytta av vilka kliniska situationer studenterna förväntas hantera. På läkarprogrammet i Lund har det definierats ett antal centrala kliniska situationer (totalt 108) som en nyexaminerad läkare kommer att möta och förväntas klara av under sin AT. De kliniska situationerna är definierade främst för att studenterna ska veta inom vilka områden examinationen sker. Studenten ska för dessa kliniska situationer kunna beskriva och förklara omhändertagande, utredningsgång, viktiga differentialdiagnoser samt preventiva och terapeutiska åtgärder. (Du hittar samtliga kliniska situationerna i i bilagan sist i utbildningsplanen här)

Professionella aktiviteter (EPA)

Läs mer om de professionella aktiviteter studenterna förväntas kunna utföra självständigt efter genomgången grundutbildning.