Feedback och Feedforward

Feedback – VAD

Observation av och återkoppling till studenter kan föra lärandet framåt, men inte all återkoppling har visat sig användbar vilket du kan läsa mer om här (länk till ’Tips för användarbar återkoppling’).

Användbar återkoppling i form av ”feedback” är information som beskriver hur någon uppfattat ditt agerande i en given situation/aktivitet, VAD du gjorde
och VAD som kan bli bättre. Några vanliga principer för användbar feedback innebär att:

  • delge en observation och hur man uppfattat beteenden dvs en beskrivning av hur någon gör (inte hur någon är)
  • ge konkreta exempel på vad du observerat
  • delge din subjektiva reaktion på ett beteenden– inte vad som genrellt är ”rätt” eller ”fel” beteende,
  • fokusera på förändringsbara beteenden

Fler generella tips om användbar återkoppling

Emotionellt komplicerat

Från studier vet vi att att det är emotionellt komplicerat att ta emot feedback. Vi har konkurrerande behov, vi har behov av att lära och växa, men samtidigt behov av att bli accepterade och duga precis som vi är. Traditionellt har återkoppling ofta fokuserat på bra/mindre bra, dvs fokus har varit att ge ett positivt/negativt omdöme. Detta är något vi vet kan ha en negativ inverkan på självuppfattning och självförtroende (Carless 2006). Idag finns ett större fokus på dialog och på:

Feedforward – HUR

Framåtsiktande tips

Feedforward innebär att du ger framåtsiktande tips som ger den du handleder stöd för hur denna kan komma vidare mot sitt mål.

Feedforward kan liknas vid ett utbyte av idéer och alternativ som den du handleder kan pröva vid nästa tillfälle och utvärdera.  Du undviker också på så sätt en stark positiv/negativ laddning vid feedback (detta var bra/mindre bra) och bedömning av prestation snarare än ett fokus på utveckling och att lära sig av situationen.

Exempel:

”Jag la märke till att du snabbt kom till slutsatsen att x daignos var den mest troliga och i detta fallet finns det risk att du stänger dörren för andra resonemang för tidigt.  Pröva istället att ställa fler frågor om x innan …vill du lära dig mer om differentialdiagnoser på akuten är ett tips att ta del av SWESAMs råd och tips om differentialdiagnostik eller ABC om beslutsfattande på akuten

“Nästa gång: pröva att göra så här och se om det funkar för dig”

”Till nästa gång: Observera mig när jag gör ett neurostatus. Leta efter saker jag gör som du vill fråga om. Sen pratar vi och du kan pröva igen”

Dialog

Det är lätt att tänka på feedfoward enbart som leverans av goda tips men egentligen betonas, som i alla lärandesituationer, vikten av ett utbyte, en dialog.  Genom att först ta reda på hur studenten själv tänker te x : ”Hur upplevde du patientmötet…kan du lättare anpassa förslag, tips och uppmaningar till studentens nivå eller bild av en situation. Genom att låta studenten avsluta med att sammanfattning av den återkoppling hen tagit till sig kan du också få en bild av vad du nått fram med och vad studenten tagit till sig. Feedforward kan också liknas vid ett utbyte av idéer och alternativ som den du handleder kan pröva vid nästa tillfälle och utvärdera.

(Referenser: Veloski 2006; Hattie & Timperley 2007; Mann et al 2011; Lockyer et al 2011 Hattie & Clarke  2018; Lundahl 2018)

Vad skiljer feedback från feedforward

To feed forward or to feedback? That is the Question. 

En webbsida som definerar och beskriver feedforward och dess tillämpning vid coaching i ledar-/medarbetar relationer.

Ett exempel på feedback och feedforward till en läkarstudent

Fabulous Feedback 1 (The University of Edinburgh)

En 5 min film som exemplifierar användbar, konstruktiv feedback och feedforward till en läkarstudent. På samma sida finns fler filmer om återkoppling  till läkartsudenter inspelade under 2021 på Edinburgh universitetet i Skottland.

Fler filmer om olika återkopplingsmodeller

Fler återkopplingsmodeller (The University of Edinburgh)

Feedback and feedforward

Austins fjäril – ett exempel på feedforward

En film om återkoppling av Malin Sellberg UoL Karolinska Institutet