Filmer för workshops/diskussion om handledning, återkoppling och lärande

Nedan hittar du ett antal  filmer som du kan använda tillsammans med kollegor eller i handledarutbildning för diskussioner om handledning, professionellt bemötande av studenter/läkare under utbildning, återkoppling eller handledningssamtal. Filmerna är inga instruktionsfilmer och utgör inte exempel på ”god” handledning eller användbar återkoppling (med vissa undantag). Snarare är de utformade för att skapa diskussion och generera idéer och förslag till alternativ: Hur hade man kunnat göra istället?  Några av filmerna visar samma situation men olika handlingsalternativ. Se och begrunda tillsammans!

Användbar återkoppling….eller inte?

Filmerna nedan demonstrerar återkopplingssituationer, eller patientsamtal att diskutera och pröva att återkoppla på.  Dessa är inga instruktionsfilmer utan utgör ett underlag för diskussion om vad som är  användbar återkoppling (eller inte) och hur denna kan ges för att stötta utveckling och för att nå relevanta mål. Hur uppfattar du återkopplingen i filmerna? Vilka är skillnaderna mellan feedback och feedforward? Filmerna kan också utgöra underlag för rollspel där ni själva prövar att  återkoppla till student eller handledare. Här kan du läsa mer om återkoppling!

Deltagarna i filmerna är specialister, ST- och AT-läkare samt  läkarstudenter som alla spelar roller för att skapa diskussion!

Film 1 Jakob och Nadja – neurostatus och återkoppling

Film 2 Pernilla och Sandra återkoppling efter patientmöte

Film 3 Pendletons modell plus feedforward samt presentation av fler modeller

Film 3a illustrerar en modell som heter Pendletons där man adderar feedforward.
Filmen samt presentationen 3b nedan (som ger exempel på fler fåterkopplingsmodeller) och är skapade vid the University of Edinburgh, Scotland 2021.

Patientsamtal – hur ger du återkoppling efter dessa?

 Film 4 Patientsamtal 1

Film 5 Patientsamtal 2

Film 6 Patientsamtal 3

Film 7 Patientsamtal 4

Film 8 Patientsamtal 5

Film 9 Austins fjäril – illustration av feedforward

Film 10 Patientmöte – student. Ge studenten feedforward!

Film 11 Patientmöte – student. Ge studenten feedforward!

Film 12 En film om återkoppling

Denna film är skapad av Malin Sellberg, Specialistfysioterapeut och pedagogisk utvecklare på UoL, Karolinska Institutet

Film 13 Återkoppling via morgonmöte – användbar eller inte?

Filmerna nedan är exempel på handledningsamtal tänkta att väcka diskussion. Se, begrunda, problematisera och pröva alternativ.

Utforskande handledningssamtal

Utforskande samtal är en handledningsmodell som handlar om att ta reda på hur någon resonerat och därför handlat på ett visst sätt, snarare än att innan bestämma sig för att handlingen var fel och behöver korrigeras.   Du kan läsa mer om modellen här.

Se filmerna nedan som är tänkta att väcka diskussion kring om de följer modellen eller inte och vad de får för resultat.

Film 14 Jakob och Tiia Film 1

Film 15 Jakob och Tiia Film 2

Film 16 Jakob och Tiia Film 3

Film 17 Jakob och Tiia Film 4

Avlastande handledningssamtal

Ett avlastande handledningssamtal kan lindra påverkan av en stressfylld händelse, och bidra till

  • att räta ut ev oklarheter
  • känslomässig avreagering
  • att underlätta avslut
  • att identifiera ytterligare behov av avlastning och samtal
  • att hantera skuldproblematik

Filmerna nedan är tänkta att väcka diskussion kring skuldproblematik. Fundera över alternativ till samtalen nedan.

Film 18 Jonas och Hani – skuld

Film 19 Jonas och Hani – skuld

Autonomistöd

Nedan en film som är tänkt att väcka diskussion om hur en handledare kan agera i ett patientmöte för att stötta autonomi. Se filmen och problematisera….

Film 20

Filmerna nedan har som syfte att skapa diskussion kring handledarens engagemang, samt etiska och professionella förhållningsätt.

Film 21 Mirweis och Sandra – oro för en patient

Film 22 Pernilla och Sandra – problematisk kollegialitet

Filmen nedan visar en situationen i ett fikarum. Syftet är att skapa diskussion kring hur man agerar vid och hanterar värderande och nedvärderande kommentarer om kollegor.

Film 23 Fikapaus – hur hanterar man skitssnack?

En variant på utforskande samtal

Synopsis: Frame-Based Feedback is aimed at providing feedback that takes into account the thought processes and perspective of the other person. This requires that the educator take the time to inquire about why the other person choose to act as they did. More often than not, the educator will gain insights into why things happened that can then be used to craft more helpful and effective feedback.

För textning eller svensk automatisk översättning klicka på inställningshjulet!

Film 24

Non-Judgmental eller ”gissa-vad-jag-tänker-på – feedback. En kontrast till utforskande feedback., Handledaren, med ett mindre lyckat resultat, försöker få läkaren under utbildning att själv komma på vad hon behöver utveckla.

Synopsis: In this type of feedback, the attending physician approaches the feedback receiver in an open and supportive manner. However, she does not ever mention the receivers’ main problem. Instead she asks multiple questions hoping that the receiver will identify or guess the problem herself. Often, this approach does not work since most of the time the receiver does not have the insight needed to identify the problem. Thus, this non-judgmental and non-corrective feedback is not recommended since the learner never hears about the concern.

Film 25

Avlastande samtal…eller inte?

Denna film ger först ett exempel på när samtalet inte leder dit handledaren vill och sedan ett exempel på en mer givande debriefing enligt filmskaparna. Fundera över hur detta skulle kunna fungera i din miljö?

Synopsis: Skillfully debriefing a negative outcome can convert a difficult experience into a rich learning opportunity. It is important to create a comfortable space for the learner to share their “frame” (i.e., how they understand the event and its cause). This approach can reveal the specific area that needs attention and the educator can then tailor the educational intervention to the learner. Educators should model a supportive and collaborative approach to addressing medical errors, and assume that the learner’s intention is to provide excellent medical care.

Film 26

Modellens syfte är att stimulera aktivt lärande och utveckling av kliniskt resonerande även när tiden är knapp.

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas. Du hittar  mer info och artiklar om modellen HÄR

I den första filmen resonerar Alice, en läkarstudent, kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. Filmen har skyltar som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.  Alice och Vibecke ger ett exempel på hur OMP kan se ut – det finns andra varianter.

Du kan också ta del av en presentation av modellen från Mayo university. I filmerna som följer ges exempel på en handledningssituation med och utan användning av OMP.

Film 27a

Film 27b

Film 27c

Film 27d

Film 27e

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas.

I den första, svenska, filmen är det Alice, en  läkarstudent, som resonerar kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. I filmen ser du skyltar som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.

Film 28a

I nästa film ser du ett annat exempel på hur det kan se ut när man använder SNAPPS. Om du önskar filmen textad – klicka på rutan cc bredvid kugghjulet under filmen.

Film 28b