Hur agerar vi när en handledare och kollega agerar diskriminerande mot studenter?

Om aktiviteten

I denna aktivitet problematiserar ni utifrån ett fiktivt fall hur man agerar när värderande och nedvärderande kommentarer nämns av handledare om studenter genom att använda en modell för etisk analys.

Uppskattad tid till aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att skapa diskussion kring etik, normer och värderingar utifrån hur man som kollega bör agera om värderande och nedvärderande uttalanden förekommer gentemot studenter från handledare.

Förberedelse

Innan aktiviteten krävs ingen förberedelse för deltagarna.

Vill ni efter aktiviteten hitta material som kan vara till hjälp så hittar ni en del material på denna länk. 

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten.

 1. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 2. Instruera grupperna:
  • Diskutera utifrån modellen för etisk analys (se nedan) fall 17 som finns på denna länk. Använd om möjligt taveluppställningen nedan för att dokumentera diskussionen. Använd en whiteboard eller digital plattform/alternativt större papper.  Tips på digitala verktyg finns på denna länk.
  • Ge lämplig tidsangivelse (ca 30 min).
  • Be grupperna skriva ner de handlingsalternativ de väljer och motivera sina beslut.
  • Låt grupperna fortsätta diskutera: När och hur skulle det handlingsalternativ de valt eventuellt kunna tillämpas på den egna arbetsplatsen?
 3.  Låt grupperna dela de handlingsalternativ de valt i storgrupp och när och om det skulle kunna tillämpas på den egna arbetsplatsen.

Modell för etisk analys

(Modellen inspirerad av modell för etisk analys framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd).

Taveluppställning för etisk analys

Exempel på etisk kod för kliniska handledare*

 • Visar professionella värderingar som respekt, rättvisa, lyhördhet, omsorg, medkänsla, empati, tillit och integritet.
 • De stödjer och respekterar alla människors värdighet och allmänmänskliga rättigheter, inkluderat patienter, närstående, och kollegor inklusive blivande kollegor som studenter och andra under utbildning.
 • Inkluderar läraktiviteter som berör professionella värderingar, etiska resonemang och beslutsfattande och belyser kulturella normer, mångfaldsperspektiv, likarätt och diskriminering.

*Inspirerad av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor samt etisk kod för arbetsterapeuter framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd.