Utvärdera lärandeklimat och handledning

Skatta själv och jämför med andras uppfattning om lärandeklimatet

Här hittar du verktyg att använda för utvärdering av lärandeklimat och handledning på din arbetsplats. Verktygen är forskningsbaserade frågeformulär ni kan använda antingen i pappersform eller – vilket underlättar sammanställningen – i ett enkelt digitalt ”enkätverktyg” för att underlätta sammanställningen av resultaten. En digitalt enkätverktyg är användarvänligt och enkel att skapa genom att kopiera in frågorna från dokumentet nedan. Du kan söka på nätet efter ”digital poll” så hittar du  olika enkätverktyg att välja emellan.

Ett roligt  sätt att få igång en diskussiion om lärandeklimat och lärandekultur är att spela spelet ”HUSET” – ett spel om lärandekultur bland läkare.

Gör en egen skattning

Ett tips är att börja med att du och dina kollegor skattar lärandemiljön på er arbetsplats genom att använda ett självskattningsformulär. Detta formulär är en självskattningsversion av UCEEM ett verktyg som du kan läsa mer om nedan.

Använd länken nedan, alternativt ladda ner en papperskopia eller klipp in frågorna i ett digitalt enkätverktyg.

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/24933.

  • Under den öppna frågan kan du ge exempel på förbättringsområden.
  • Spara genom att skriva ut som PDF (kommer upp som alternativ automatiskt).  Självvärderingen sparas tillfälligt men kan inte spåras till dig och data används inte på något sätt utan raderas kontinuerligt.

Utvärdera andras uppfattning

Det finns flera olika forskningsbaserade frågeformulär (psykometriska instrument) att använda för att ta reda på hur studenter eller andra grupper av läkare  och annan personal under utbildning uppfattar lärandeklimatet på din arbetsplats. Här presenterar vi några stycken. Fler referenser för dessa instrument hittar du under ”Jag vill läsa mer” i högerspalten.

UCEEM- formuläret för studenter

The Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM-även kallat JERTA) har utvecklats och validerats för att utvärdera läkarstudenters uppfattningar om lärandeklimat under en klinisk placeringav MedCUL, i samarbete med lärare och studenter på Lunds universitets läkarprogram. Utvecklingen av frågeformuläret är gjort utifrån internationella riktlinjer för instrumentutveckling och psykometriskt utvärderat. Instrumentet ger dig återkoppling på olika aspekter av lärandeklimat läs mer nedan.

Ladda ner förmuläret UCEEM_2.0

Ladda ner påståenden till digital enkät och se tillhörande skalor för UCEEM

Frågeformuläret har två övergripande skalor

A: Erfarenhetsbaserat lärande och
B: Socialt deltagande

Dessa har vardera två subskalor som utformats för att man på en arbetsplats ska kunna utvärdera hur studenter uppfattar:

  • A1. Handledning och arbetsrelaterat lärande
  • A2:Hur förberedd kliniken är på deras ankomst
  • B1: Kommunikation och inkludering
  • B2; Likabehandling/Likarätt

Formuläret är översatt till flera språk och används eler har använts på läkar- och andra utbildningsprogram bland annat i Malaysia, Indonesien, Indien, Storbrittanien, Sverige (LU & KI), Portugal, Brasilien, Iran (barnmorskeutbildning), Sydkorea, Turkiet, USA, Danmark och Island (på flera olika program).

Utöver empiriska data, bland annat intervjuer med studenter och handledare, bygger formulär på litteraturgenomgångar och teorier om lärande i arbete:

” A favorable workplace environment for undergraduate medical student learning is largely related to:

Invitational quality
– Opportunities to participate and learn from work experiences
– Interaction patterns and student inclusion
– Student agency and engagement

Organizational quality
– Preparedness of all parties for student entry
– Space and resources

Pedagogical quality
– Autonomy-supportive environment
– Enhancing reflective capabilities of students” (ur Strand et al. (2013) Development and psychometric evaluation of
the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM). pp. 1016-1017.

PHEEM för AT/ST läkare

Postgraduate Hospital Educational Environment Measure (PHEEM) är ett instrument utformat för att utvärdera ST-läkares uppfattningar om lärandemiljö men kan även användas för utvärdering av AT-läkares uppfattningar. Instrumentet är validerat i en dansk kontext och finn översatt  till svenska (men ej validerat i svensk kontext).

Ladda ner en svensk version av PHEEM svensk översättning G.Hjert, P. Strand 2010

PHEEM dansk kortversion Aspegren m fl 2005

DREEM för utvärdering av lärandeklimat på ett utbildningsprogram

the Dundee Ready Education Environment Measure DREEM är ett väl beforskat instrument för att utvärdera hur studenter uppfattar utbildningsklimatet på en utbildning inklusive klimat under kliniska praktik. Instrumentet är validerat i svensk kontext och en svensk version finns (ska läggas till för nedladdning).

The Manchester Clinical Placement Index

Ett instrument för utvärdering av lärandeklimat från Storbrittanien med 8 påståenden samt öppna frågor. Täcker olika aspekter av lärande och undervisning dock inte emotionellt och socialt klimat som inkluderats i PHEEM, DREEM och UCEEM. (Ej översatt till svenska).

Skatta själv och jämför med andras återkoppling på din handledning

Vill du använda verktyg för att skatta din egen handledning eller få strukturerad återkoppling på din handledning så hittar du detta här: Skatta din egen handledning och Återkoppling till dig som handledare

Är ni en grupp specialister/handledare och läkare under utbildning kan ni sammanställa självskattningen respektive återkopplingen på gruppnivå. Ett bra sätt att få syn på diskterpanser mellan hur vi själva uppfattar vår handledning och hur den uppfattas av andra.

Development and psychometric evaluation of the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM).
Strand P., Sjöborg K., Stalmeijer R., Wichmann-Hansen G., Jakobsson U., Edgren G. (2013). Med Teach. Dec; 35(12):1014.

UCEEM har använts på uitbildningsprogramn på universitet i ett stort antal länder i olika världsdelar. Du hittar vilka och publikationer från olika delar av världen HÄR


The Manchester Clinical Placement Index

Ett instrument för utvärdering av lärandeklimat från Storbrittanien med 8 påståenden samt öppna frågor. Täcker olika aspekter av lärande och undervisning dock inte emotionellt och socialt klimat som inkluderats i PHEEM, DREEM och UCEEM.


PHEEM Roff S, McAleer S, Skinner A. Development and validation of an instrument to measure the postgraduate clinical learning and teaching environment for hospital-based junior doctors in the UK. Med Teach 2005; 27(4)326–331 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]


Vieira JEThe postgraduate hospital educational environment measure (PHEEM) questionnaire identifies quality of instruction as a key factor predicting academic achievement. Clinics. 2008; 63: 741746 [Crossref][PubMed][Web of Science ®][Google Scholar]


Aspegren K, Bastholt L, Bested KM, Bonnesen T, Ejlersen E, Fot I, Hertel T, Kodal T, Lund J, Madsen JS, Malchow-Møller A, Peterson M, Sørensen B, Wermuth L. Validation of the PHEEM instrument in a Danish hospital setting. Med Teach 2007; 29: 504–506 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]


the Dundee Ready Education Environment Measure DREEM 


Ett i svensk kontext validerat och studerat instrument för att utvärdera grundutbildningsstudenters uppfattningar om utbildningsklimat på en utbildning, inklusive ViL/VFU placeringar.

Gudrun Edgren, Ann-Christin Haffling, Ulf Jakobsson, Sean Mcaleer & Nils Danielsen (2010) Comparing the educational environment (as measured by DREEM) at two different stages of curriculum reform, Medical Teacher, 32:6, e233-e238

Jakobsson U, Danielsen N, Edgren G. Psychometric evaluation of the Dundee Ready Educational Environment Measure: Swedish version. Med Teach. 2011;33(5):e267-74.

McAleer SRoff SA practical guide to using the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education—A unifying perspective, JM GennAMEE Secretariat, Centre for Medical Education, University of Dundee20012931, AMEE Medical Education Guide No. 23 [Google Scholar]

Roff S, McAleer S, Harden RM, Al-Qahtani M, Ahmed AU, Deza H, Groenen G, Primparyon P. Development and validation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). Med Teach 1997; 19(4)295–299 [Taylor & Francis Online][Web of Science ®][Google Scholar]


New CLER Insights in to the Operative and Procedural Areas of Clinical Learning Environments C. M. Kuhn et. at. J Grad Med Educ (2021) 13 (2): 301–302.

Kort sammanfattning av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköping län.