Kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

Att med systematik utvärdera, förbättra och utveckla de utbildningsuppdrag som genomförs i hälso- och sjukvården bidrar till goda förutsättningar för lärande och handledning.

Förbättringskunskap, att med systematik identifiera förbättringsbehov och genomföra och följa upp förbättringar, är tillämpbart också på utbildning, se länkar till höger under ”Jag vill läsa mer”.

Lärosäten

Exempel på hur lärosäten/utbildningsprogram och hälso- och vård/ledningsfunktioner genomför utvärderingar, delar resultat och arbetar med förbättringar tillsammans med hälso och sjukvårdens aktörer

Exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Hur man övergripande samordnar och strategiskt leder utvecklingen av goda lärandemiljöer för adepter, handledare och övriga i vården?

Utbildningsstrategin i Region Örebro län

Syftet är att formalisera realistiska och begripliga strategiska mål och skapa en gemensam syn på hur utbildningsuppdraget ska utföras i Region Örebro läns verksamheter.

Strategi är förankrad och beslutad på politisk nivå, framtagen av Region Örebro läns utbildningscenter i samverkan med HR och under ledning av Ann-Kristin Rönnberg utbildningschef, leg. läkare och specialist inom gynekologi.

En läkare uttryckte sin glädje över strategin med orden:

”Utan skelett rör vi oss inte framåt, då är vi en hög med muskler!”

En ledningsstruktur med tydliga beslutsvägar utgör skelettet för en utbildningsorganisation inom hälso- och sjukvården. Ann-Kristin säger att av tradition finns starka muskler i form av engagemang för handledning inom vårdens alla yrkesgrupper. Man tar ett stort kollegialt ansvar för blivande kollegor och nya medarbetare, men saknar tyvärr ofta strukturella förutsättningar för utbildningsuppdraget.

I strategin finns tre övergripande mål för klinisk utbildning; den ska vara av högkvalitet, med hög utvecklingspotential och ska bidra med kompetensförsörjning. Till dessa mål finns ett flertal effektmål som konkretiserar vad som är viktigt för att uppnå de övergripande målen inom den närmaste tioårsperioden. Här når du utbildningsstrategin i sin helhet.

Just nu är de prioriterande områdena:

Genom besök hos ledningarna i de verksamheter som har utbildningsuppdrag, bearbetas och tydliggörs ansvar och mandat för att gemensamt driva utvecklingen mot de strategiska målen och en generellt en god lärandemiljö. Det innebär att det genomförs på ett systematiskt sätt och är förankrat såväl där utbildningsuppdragen genomförs som i högsta Region Örebro läns högsta ledning. Här berättar Ann-Kristin här mer om strategin och vad de betyder för verksamheterna.

Figur. Ledning och styrning av uppdrag inom klinisk utbildning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens linjeorganisation med områdeschef för forsknings och utbildning, där Ann-Kristin som utbildningschef ansvarar för utbildningscentrum och leder utbildningsrådet och dess koppling mot politisk HS-nämnd.

Vill du veta mer om Region Örebro län organisation och system för samverkan i utbildningsuppdraget inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med utbildningscentrum och beskrivning av HS utbildningsråd, klicka på länken:


Fler exempel…


CLER (Clinical Learning Environment Review)  – kort sammanfattning . Se referenser under ”Jag vill läsa mer”.

Fler exempel…

Kliniken / vårdcentralen

Hur utvärderar man och förbättrar förutsättningar för lärande och handledning på kliniken/vårdcentralen?

Föredömliga vård och lärandemiljöer, se i högerspalten.

Fler exempel…

Arbetslaget / arbetsplatsen

Hur skapar man systematik i att omsätta klinikens/vårdcentralens utvärderingar i konkreta förbättringar?

Exempel…

Arbetslagets/avdelningens egna initiativ för att förbättra och utveckla förutsättningar för lärande och handledning?

Exempel…