Involvera andra yrkesgrupper

För att förstå och delta i kliniskt arbete krävs samarbete med andra yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper underlättar för varandra genom teamarbete och interprofessionellt samarbete och studenter kan lära tillsammans interprofessionellt. Olika yrkesgrupper kan också underlätta handledning för varandra och bidra till lärande för varandras adeptgrupper.

Arbetslaget / arbetsplatsen

Hur ges adepter förutsättningar att förstå olika yrkesgruppers uppdrag och arbetssätt? Hur ges de förutsättningar att delta i och genomföra bra samarbete med andra yrkesgrupper dem i vårdarbetet?

Exempel…

Hur ges de förutsättningar att delta i och genomföra bra samarbete med andra yrkesgrupper dem i vårdarbetet?

Exempel…

Hur bidrar andra yrkesgrupper till adepters lärande i kliniskt arbete?

AT-läkares förutsättningar att förstå och samarbete med sjuksköterskor och undersköterskor. Cecilia Johansson AT-studierektor Skellefteå berättar.

AT vid medicinkliniken i Skellefteå presenteras i sin helhet under goda exempel.

Fler exempel…

Kliniken / vårdcentralen

Klinik/vårdcentralsledningar och dem som har ansvar för olika adeptgrupper på kliniker/vårdcentral har en central roll för att skapa förutsättningar för lärande och handledning och kan samverkan omkring det.

Exempel utbildningsråd/processer KK RJL

Fler exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Hur bidrar den övergripande ledningsnivån (makrosystemet) till samordning/gemensamma system för ”alla” utbildningsuppdrag i ”alla yrkesgrupper

Exempel (skulle kunna innehålla, gemensam organisation, gemensam problemlösning, gemensamma informationskanaler, likvärdiga förutsättningar)
ex Futurum Region Jönköpings

Fler exempel…

Lärosäten

Hur underlättar utbildningsprogram att studenterna får del interprofessionella perspektiv vid VFU?

Exempel…

Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och samarbete IPL( SvIPnet): Om SvIPnet – Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och samarbete.

Hur underlättar lärosätena att andra professioner kan bidra till adeptgruppers lärande i VFU och kliniskt arbete?

Exempel…