Skapa och synliggöra strukturer och scheman

Strukturer och scheman underlättar för varje berörd person, det säkrar tid för olika aktiviteter och kan ge översikt över helheten av ett sammanhang.

Arbetslaget / arbetsplatsen

– Hur blir dagens och veckans arbetsuppgifter och mötesformer tydliga för olika adeptgrupper?

Exempel……

– Hur vet medarbetarna vilka adeptgrupper som deltar i arbetslaget och när?

Exempel……

Kliniken / vårdcentralen

Vilka adeptgrupper som arbetar/deltar och när det sker har betydelse för hur det kliniska arbete, handledning och andra utbildningsaktiviteter planeras och genomförs.

Hur skapar kliniken/vårdcentralen överblick över adeptgrupperna som arbetar/deltar i verksamheten?

Nedan bilder illustrera vilka adeptgrupper som kommer till en ortopedklinik under en termin. Överblicken underlättar för verksamhetsplaneringen och vilka resurser som krävs för handledaruppdrag under terminens veckor.

Andra exempel:

Hur synliggörs vilka som har handledaransvar för olika adeptgrupper?

Exempel…

Hur anpassas handledningsansvaret till andra arbetsuppgifter?

Exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Hur kan övergripande funktioner såsom studierektorer/ övergripande VFU-ansvariga/ HR/enhets-, läkare- och verksamhetschefer bidra till tydlighet omkring struktur och scheman så att lärande och handledning får goda förutsättningar vid kliniker och vårdcentraler?

Exempel…

Lärosäten

Vad behöver utbildningsprogrammet förmedla av struktur och scheman för att på olika nivåer underlätta VFU?

Exempel…