modeller för handledning

modeller för handledning

Stöd för åtgärdsresonemang

Denna modell är lämplig för att träna R:et i SBAR och träna resonemang för underbyggda beslut. Syftet är ge en struktur där olika delar kan användas enskilt eller i kombination beroende på situation.

Handledning före, under och efter patientmöten

Denna modell ger tips på olika sätt att förbereda för, engagera adepten i, och reflektera över, ett patientmöte.  Syftet är att optimalisera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. Modellen erbjuder tips som innebär att du med enkla medel kan individ- och nivåanpassa aktiviteter,  handledning och återkoppling.

Modeller för hypotesprövning

Här hittar du en enkel modell för hypotesprövning i tre steg som stimulerar till att formulera argument för och emot en diagnos eller ett beslut (SDR) och en checklista för diagnostiskt resonemang (SEA TOW)

Modell SNAPPS – den handledda styr

Denna modell är lämplig när ni har lite mer tid . Syftet är att låta den du handleder få ordentligt med utrymme att fullfölja sina resonemang kring t ex diagnos och åtgärd innan du som handledare går in.

OMP – ”En-minuts-modellen”

Denna modell är lämplig att använda vid patientmöten på t ex akuten. Syftet är att stimulera den du handleder att själv resonera samt som handledare kortfattat instruera och ge återkoppling även när tiden är knapp.

Autonomistödjande handledning

Denna övergripande modell passar i många sammanhang där du vill ha ett ökat fokus på ett självstyrt lärande och stöd för  självständigt handlande och tänkande. Modellen är en utveckling av mästar-lärling modellen för utveckling av de kognitiva processer som föregår och är en del av en arbetsuppgift tex förmåga att resonera, lösa problem, sätta upp egna mål, identifiera vad man behöver lära sig och hur etc.

Till toppen