Examination, bedömning

Foto: Teresa Lindstedt

En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd eller inte godkänd, inga andra betygsnivåer finns. Som handledare är det inte du som examinerar utan för varje kurs är det en utsedd examinator som gör en sammanlagd bedömning av huruvida varje enskild student är godkänd på kursen eller inte.

Kunskapsprov och praktiska prov

En form av bedömning är kunskapsprov där  studenterna teoretiska kunskaper bedöms.  Ett exempel är prov som består av flervalsfrågor. MCQ (Multiple Choice Questions). Detta består många flervalsfrågor, där varje fråga har ett enskilt bästa svar. Studenter genomför också praktiska prov, till exempel genom OSCE (objective structured clinical examination) där  färdigheter bedöms vid olika olika stationer där de utför moment eller genom  EPA-bedömningar och andra bedömningar av färdigheter med hjälp av formulär  för strukturerad bedömning och återkoppling Mini-CEX DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) ute i kliniken.

Observationer och återkoppling

Under senare år har utbildningar påbörjat ett arbete mot ett fokus på att bedömningar dvs testande av kunskaper, färdigheter och förmågor samt observation och återkoppling i olika situationer ska ske med större betoning på frekventa bedömningar för lärande till skillnad mot enbart bedömning av lärande. Detta innebär bland annat att man vill ge studenten många tillfällen till att bli observerade av och få användbar återkoppling från olika handledare under sin kliniska träning.

Portfölj

På vissa utbildningar dokumenterar studenterna kontinuerligt underlag för måluppfyllelse för mer komplexa och integrerade kunskaper, förmågor och förhållningssätt i en kursportfölj. Då kan en stor del av kursportföljen består av dokumentation av träning av läkares arbetsuppgifter i kliniken, återkoppling från handledare samt progression mot självständighet. Även traditionella skriftliga inlämningsuppgifter,  egenreflektioner och deltagande i obligatoriska moment samlas i kursportföljen. I slutet av kursen granskar examinator studentens portfölj för att avgöra om underlaget visar på den bredd och djup som beskrivs i kursplanens mål.

Om examinationer på läkarprogrammet (Canvas)


Om observation och återkoppling under VIL/VFU

How to set standards on performance-based examinations: AMEE Guide No. 85
Danette W McKinley 1, John J Norcini (2014)


Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31
John Norcini (2007) Medical Teacher 29(9):855-71


Workplace-Based Assessment
Implementation Guide: formative tips for medical teaching practice


Om bedömning för lärande 

Nedan sammanfattar Christian Lundahl, Professor i pedagogik Karlstad universitet, vad bedömning för lärande snarare än av lärande innebär.Mer om bedömning för lärande 

Dessa begrepp har varit flitigt använda de senaste decennierna men tolkats och använts på olika sätt. Begreppen har sitt ursprung i amerikansk utvärderingsteori (Lundahl , Hultén och Tveit 2016) men har under senare år använts inom utbildning för att beteckna olika former av bedömning med olika syften. En återkommande definition har varit:

“Summativ bedömning är en bedömning i förhållande till standarder, mål och kriterier. Formativ bedömning handlar om att identifiera skillnaderna mellan faktisk och förväntad måluppfyllelse och ge återkoppling så att målen kan nås” (Taras, 2007, s. 364, ur Lundahl mfl 2016 s.5)

Idag är bedömning i relation till måluppfyllelse, te x kursmål eller egna personliga mål för lärande, i fokus för många modeller för återkoppling i  t ex Hattie och Timperleys modell:

“Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad är nästa steg för att nå målet?” (Hattie och Timperley 2007)

Du kan läsa mer om användbar återkoppling i relation till mål här. Christian Lundahl (ovan) menar att summativ bedömning ska fastställa grad av måluppfyllelse, och kan utgöra underlag för återkoppling på hur måluppfyllelsen kan höjas (formativ bedömning). Det är med andra ord fel att tala om formativ och summativ bedömning som dikotomier. Summativ bedömning är tvärtom en viktig del av den formativa bedömningens utgångspunkter” (Lundahl m fl 2016 s 6).