Instrument för bedömning och återkoppling

På denna sida kan du läsa mer om bedömningsinstrument. Dessa har utvecklats för att ge handledare (alternativt en kollega) en struktur till stöd för vad man kan observera och ge återkoppling på när man gör till exempel en medsittning eller på annat sätt ska bedöma och ge återkoppling på hur någon klarat en arbetsuppgift eller agerat i en professionell situation.
Instrumenten, i form av mallar eller formulär  i pappers- eller digital form, ger också stöd för återkommande skriftliga dokumentationer av återkoppling. Kontinuerlig återkoppling som dokumenteras bidrar till att ge den handledda en bild av sin progression, hur  lärande och professionellt förhållningssätt  utvecklas över tid.

observation

Bild: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Nedan hittar du bland annat beskrivningar och exempel på instrument som validerats i andra länder och som översatts och modifierats för svenska förhållanden som te x Mini-CEX och DOPS. Du hittar också en kort sammanfattning av aktuellt kunskapsläge vad det gäller skalor och bedömning för lärande till skillnad mot bedömning av lärande.

Nedan finns beskrivningar av vanliga bedömningsinstrument samt exempel på formulär för olika grupper av läkare under utbildning, vissa används på flera nivåer. Ytterligare beskrivningar av de olika instrumenten hittar du på de platser vi länkar till samt t ex i ST-boken. I skrivandets stund har vi inte kunnat identifiera någon valideringsstudie av de presenterade svenska versionerna av instrumenten som exemplifieras men flera av de versioner vi med stöd av studierektorer och lärosäten inventerat, är väl använda i svensk kontext.

Formulär för olika utbildningsnivåer

Flera av instrumenten används framförallt på ST-nivå. Mini-CEX och DOPS används dels på flera läkarprogram tillsammans med EPA-bedömningsformulär dels för bedömning av  AT- och BT-läkare. Principerna är desamma men formulär kan ha olika utformning och olika typer av skalor används.

Versioner för respektive läkarprogram söker du HÄR. Exempel på EPA-formulär för återkoppling till studenter kommer du så småningom att kunna hitta på sidan om Entrustable Professional Activities. Där hittar du också en introduktionskurs till EPA och EPA bedömning. Du kan läsa mer om olika skalor nedan.

Tiden det tar för observation, dokumentation och återkopplingssamtal varierar men vid en medsittning kan du välja att fokusera på olika saker varje gång för att begränsa tidsåtgången och mängden återkoppling. Du kan läsa mer om generella tips för användbar återkoppling HÄR.

Några exempel på instrument

Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)

Dokumentation med Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) kan genomföras sit-in. I formuläret kan man fokusera på  att dokumentera någon aspekt av mötet mellan läkare och patient. Vid ett tillfälle kan man t ex fokusera på patientbemötande, vid ett annat status och vid ett tredje den samlade kliniska bedömningen.

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Med hjälp av DOPS kan man bedöma studentens/läkarens under utbildning tekniska utförande, färdighet och interaktion med patienten i samband med en procedur eller ingrepp – ett kortare praktiskt moment.

Case Based Discussion (CBD)

Case Based Discussion (CBD) är en strukturerad diskussion av patientfall, fall som läkaren under utbildning/studenten har handlagt.  Utgångspunkten är  egna journalanteckningar. Anteckningarna diskuteras utifrån ett antal perspektiv som framgår av formuläret för CBD.

360 graders bedömning

360-gradersbedömning är ett instrument som används för att bedöma läkarens under utbildning (studentens) professionella uppträdande i den kliniska vardagen. Detta görs bäst av personer som arbetar tillsammans med denna. Vis bedömning av ST-läkare kan ST-läkaren själv få välja ut sex medarbetare, varav tre  läkare och tre representanter för andra personalgrupper. Tillvägagångssättet variera, ibland väljer någon annan ut bedömare och dessa kan då vara anonyma.

Handledaren eller ST-läkaren delar ut medarbetarformuläret till utvalda personer och förklarar syftet med bedömningen.  Det är handledaren som samlar in svaren för att sedan ge återkoppling till ST-läkaren, som under tiden har fyllt i ett självskattningsformulär med motsvarande innehåll.

I en efterföljande diskussion kan handledaren ge en samlad återkoppling till läkaren under utbildning och man kan tillsammans diskutera och jämföra med resultatet av  självskattningen.

Specialistkollegium

Specialistkollegium innebär att specialisterna vid en klinik samlas för att gemensamt bedöma en ST-läkare utifrån ett antal kriterier.  ST-läkaren ska samtidigt skatta sig själv utifrån samma kriterier. Huvudhandledaren samlar in den skriftliga återkopplingen samt dokumenterar deltagarnas synpunkter för att så snart som möjligt efter specialistkollegiet ge den samlade återkopplingen direkt till ST-läkaren.

Bedömningar för och av lärande

Kompetens beskriver olika förmågor hos en individ – t ex kommunikationskompetens, professionalism, samarbetsförmåga. Som läkare under utbildning/läkarstudent behöver man också kunna demonstrera att man kan omsätta dessa förmågor för att utföra en arbetsuppgift eller en professionell aktivitet självständigt och patientsäkert.

Regelbundna observationer och bedömningar eller ”avstämningar” under klinisk utbildning och/eller tjänstgöring ger möjlighet till användbar återkoppling på vad man behöver träna mer på, och hur, för vidare utveckling och gradvis ökad självständighet i utförande av arbete.  På så sätt blir bedömningar ett verktyg för lärande och inte enbart av lärande (dvs en slutbedömning av godkänt/icke godkänt beteende efter en arbetsperiod).

Bedömning och återkoppling mot mål

För att bedömningar ska vara meningsfulla behöver både bedömare och den som bedömer vara klara över vad det är man siktar emot dvs vad är det man ska uppnå i situationen och på längre sikt. Målstyrd utbildning innebär att det finns mål man ska ha uppnått tex i slutet av en kurs på läkarprogrammet eller för sin ST-utbildning.  På läkarprogrammen arbetar men nu även med EPA, dvs professionella aktiviteter man ska kunna utföra självständigt och patientsäkert efter en 6 årig läkarutbildning.

För att man som handledare och adept ska förstå vad som förväntas  och värdesätts i den prestation man bedömer så använder man ofta mer detaljerat beskrivna bedömningskriterier, konkreta beskrivningar av beteenden som förväntas vid utförandet av en uppgift t ex en adekvat anamnes. Man behöver också kriterier för vad man förväntas klara på olika nivåer i sin utbildning som tex student respektive ST-läkare.

Du hittar mer om återkoppling i relation till mål HÄR.

Många observationer av många observatörer

Observationer för återkoppling kan göras av handledare eller kollegor t ex i form av medsittningar.  Även andra former av observationer kan göras av kollegor inom den den egna professionen och från andra professioner, t ex 360 graders bedömning. Det finns också bedömningsformer där sammantagna observationer och återkopplingen till en adept diskuteras bland läkare för en sammantagen bedömning av kompetens och förbereddhet för arbetet. Exempel på detta är  specialistkollegium eller så kallade ”entrustment decisions” (en grupp av lärare gör tillsammans en sammantagen bedömning av om studenten/läkaren under utbildning är tillräckligt förberedd för att anförtros att självständigt utföra ett antal professionella aktiviteter).

En större mängd observationer och återkoppling, över tid, från olika källor, ger goda möjlighet för både läkaren under utbildning/studenten att följa sin utveckling.  Den ansvarige handledaren får ett underlag för att bedöma grad av självständighet, hur mkt handledning som adepten fortfarande behöver samt i vilken form och kan på så sätt guida adepten vidare.

Så kallad ”workplace-based assessment” är ett kunskapsområde inom medicinsk utbildning och pedagogik som har fått stor betydelse för lärande och professionell utveckling inom hälso- och sjukvårdsprofessioner. Studier inom området* har visat att återkommande avstämningar i form av observationer av beteenden i autentiska situationer, av flera olika observatörer,  är betydligt mer effektivt för lärande och utveckling än få helhetsbedömningar av uppnådd kompetens av någon eller några bedömare. Nedan kan du läsa om olika skalor  för återkoppling.

Hur ger jag användbar återkoppling?

Du hittar generella tips för användbar återkoppling HÄR och du hittar även olika modeller för återkoppling under kategorin med samma namn.

*Se högersplaten för referenser och fördjupningsmaterial.

Numeriska skalor ger mindre användbar återkoppling

Bland annat studier inom skolforskning visar att numeriska skalor och återkoppling i form av siffra på en skala inte är en form av återkoppling som bidrar effektivt till lärande och utveckling. Studier visar också att återkoppling i form av en siffra på en skala ofta tar fokus ifrån beskrivande (narrativ) återkoppling i form av kommentarer om vad och hur man utvecklas. Kombination av siffror och kommentarer blir också mindre effektiv än verbalt beskrivna skalor och kommentarer (Lundahl m fl 2016; ten Cate m fl 2020).

Skalor som bedömer förmåga

Aktuellt kunskapsläge pekar även mot att skalor som bedömer olika grad av förmåga kan uppfattas som abstrakta och ger mindre användbar återkoppling för utveckling. Denna typ av skala har också uppfattats som svår att använda av bedömare då de säger lite om hur någon i praktiken klarar en arbetsuppgift. (ten Cate m fl 2020). Exempel på sådana skalor är olika steg på skalor av typen: visar otillräcklig – god förmåga; otillfredsställande förmåga – tillfredsställande förmåga, ingen förmåga- viss förmåga – god förmåga.

Förtroendebaserade bedömningar och skalor som bedömer grad av självständighet

En utveckling när det gäller instrument för bedömningar och återkoppling är skiftet från numeriska (intervall*) skalor mot olika verbalt beskrivande (ordinal*) skalor. Under senare år används ofta skalor som innebär att man som handledare/bedömare tar beslut om adeptens grad av självständighet (vilken professionell aktivitet/arbetsuppgift adepten kan anförtros med lämplig nivå av handledning) så kallade Entrustment – Supervision scales (ES-skoalor). Vid ofta återkommande observationer och återkoppling kan dessa skalor kan ge information till handledaren för beslut om nivå av handledning och till den handledda om hur man utvecklas över tid (progression) och vad man behöver träna mer på för ökad självständighet.

Många olika bedömningar till grund för sammantagen bedömning

Det är skillnad mellan:

Många olika beslut av många: Handledare gör ständigt så kallade ad-hoc-bedömningar i det dagliga arbetet ofta vid t ex medsittning eller när när man utför arbete tillsammans. om vilken grad av självständighet man ”vågar” anförtro en adept i en aktivitet efter en observation.

och

Ett summativt sammantaget beslut av någon/några: Beslut en ansvarig handledare tar (tillsammans med kollegor) på basis av många bedömningar om huruvida en adept är redo för att utföra en specifik arbetsuppgift självständigt framöver. Ett beslut om självständighet kan förändras om läkaren t ex byter arbetsplats eller typ av patient då denna kan behöva en viss nivå av handledning igen under en period.

Tillbakablickande eller framåtblickande skala

Retrospektiv/Tillbakablickande (handledarfokuserad) skala: Skala som indikerar vilken nivå av handledning jag som handledare behövde ge vid observationstillfället. Exempel:

Jag fick göra det mesta Jag fick instruera större delen av tiden Jag fick ge instruktioner då och då Det räckte att jag var i närheten Jag behövde inte vara i närheten

Retrospektiv/Tillbakablickande (adeptfokuserad) skala som används för framåtblickande beslut. Exempel:

Adepten var aktiv observatör när jag utförde aktiviteten Adepten utförde aktiviteten tillsammans med mig Adepten utförde aktiviteten, jag var med och kompletterade (reaktivt) Adepten utförde aktiviteten, jag var med och behövde inte komplettera (direkt observation) Adepten utförde aktiviteten, jag var i närheten och kompletterade (indirekt observation) Adepten utförde aktiviteten, jag var i närheten och behövde inte komplettera (indirekt observation)

Framåtblickande skala: Exempel ”Vilket av följande påståenden stämmer med din rekommendation för nästa tillfälle”

Observerar handledare Kan utföra aktiviteten tillsammans med HL Kan själv utföra aktiviteten  med stöd av närvarande HL Kan utföra aktiviteten självständigt (HL kan tillkallas vid behov) Kan själv handleda någon i denna aktivitet

Viktigt!!Vid användning av en och samma skala  kan en handledare använda enbart några skalsteg. Till exempel kan en handledare av en student på tidiga kliniska terminer använda enbart tre skalsteg.

Hybrid

Framåtblickande skalor som ger en indikation om vad en adept  förväntas klara i framtiden, hur förberedda de är för uppgiften rekommenderas av bland annat ten Cate m fl (2020) framför tillbakablickande skalor som uttrycker beslut om hur de klarade uppgiften vid observationstillfället. Men man understryker också svårigheten i att bedöma hur en adept, som man inte känner så väl,  kommer att klara framtida situationer baserat på få observationer. Ett alternativ är en s k hybrid. Exempel:

(1) bedömning av vilken nivå av handledning adepten behövde nu  (2)  en indikation av svårighetsgrad, och (3) en uppskattning av nivå av handledning
adepten kan behöva nästa gång.

Vad innebär förtroende

Viktig distinktion!! Förtroende (entrustment) handlar om man kan anförtro adepten att utföra en aktivitet  – inte om man har förtroende för adepten. Är adepten förberedd för en specifik nivå av självständighet när det gäller just denna specifika aktivitet?!

Fritext kommentarer viktiga

Kom ihåg! Den narrativa återkopplingen,  dvs fritext-kommentarer inriktad på framåtsiktande återkoppling om hur du kan utveckla en specifik förmåga eller färdighet, är återkoppling som beskrivits som allra mest betydelsefull för lärande och återkoppling. Därför kan det vara bra att placera utrymme för fritextkommentar längst upp på ett bedömningsformulär så att detta inte kommer sit i prioriteringsordningen.

Ett exempel på en inledning till framåtsiktande återkoppling (feedforward): Nästa gång pröva att..

Du hittar generella tips för användbar återkoppling HÄR.

Nedan hittar du fyra filmer som exemplifierar olika aspekter av mini-CEX bedömningar. (Dessa är inte från en svensk kontext men ger ändå en generell bild av syfte och genomförande).

Undersökning

WBA Orientation: Mini-CEX – Physical Examination Example from ACEM Digital Media on Vimeo.

Kommunikation

WBA Orientation: Mini-CEX – Communication Example from ACEM Digital Media on Vimeo.

Feedback session

WBA Orientation: Mini-CEX – Feedback Example from ACEM Digital Media on Vimeo.

Bedömarens beteende

WBA Orientation – Assessor Behaviour from ACEM Digital Media on Vimeo.

 • ST-boken Kapitel 14 ”Bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling”

  Red: Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort

  Kapitelförfattare: Ulrika Uddenfeldt Wort, Gudrun Edgren och Fredrik Walentin

 • The mini-CEX: a method for assessing clinical skills. Norcini JJ, Blank LL, Duffy FD, Fortna GS.Ann Intern Med. 2003 Mar 18;138(6):476-81.

 • A Reliability Analysis of Entrustment-Derived Workplace-Based Assessments.

  Kelleher M, Kinnear B, Sall D, Schumacher D, Schauer DP, Warm EJ, Kelcey B. Acad Med. 2020 Apr;95(4):616-622.

 • Generalizability of the Ottawa and Chen Scales to Render Entrustment Decisions for the Core EPAs in the Workplace.

  Ryan MS, Khamishon R, Richards A, Perera R, Garber A, Santen SA. A Question of Scale? Acad Med. 2022 Apr 1;97(4):552-561.

 • The utility of mini-Clinical Evaluation Exercise in undergraduate and postgraduate medical education: A BEME review: BEME Guide No. 59. Mortaz Hejri S, Jalili M, Masoomi R, Shirazi M, Nedjat S, Norcini J. Med Teach. 2020 Feb;42(2):125-142.

 • Tools for direct observation and assessment of clinical skills of medical trainees: a systematic review. Kogan JR, Holmboe ES, Hauer KE. JAMA. 2009 Sep 23;302(12):1316-26.

 • Assessing Trainees and Making Entrustment Decisions: On the Nature and Use of Entrustment-Supervision Scales. ten Cate, Olle; Schwartz, Alan; Chen, H. Carrie. Academic Medicine: November 2020 – Volume 95 – Issue 11 – p 1662-1669
 • Workplace-based assessment En websida från The Royal College of Physiciand´s and Surgeons (Canada) om bedömning och återkoppling i den kliniska miljön. OM ST och AT men också användbart för läkarstudenter på grundutbildning. Finns en tillhörande guide som beskriver några modeller för observation och återkoppling/samtal.

 • Can I leave the theatre? A key to more reliable workplace-based assessment. Weller JM, Misur M, Nicolson S, Morris J, Ure S, Crossley J, Jolly B. Br J Anaesth. 2014 Jun;112(6):1083-91
 • Making robust assessments of specialist trainees’ workplace performance.

  J. M. Weller, D. J. Castanelli, Y. Chen, B. Jolly, BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 118, Issue 2, February 2017, Pages 207–214

 • Betygssystemi internationell belysning Christian Lundahl, Magnus Hultén och Sverre Tveit Skolverket, Stockholm 2016

 • Programmatic assessment: from assessment of learning to assessment for learning.
  LWT Schuwirth, CPM Van der Vleuten
  Medical Teacher 33 (6), 478-485.
 • Nedan sammanfattar Christian Lundahl, Professor i pedagogik Karlstad universitet, vad bedömning för lärande och bedömning av lärande innebär och vad som skiljer bedömningarna åt.

  • Dessa begrepp har varit flitigt använda de senaste decennierna men tolkats och använts på olika sätt. Begreppen har sitt ursprung i amerikansk utvärderingsteori (Lundahl , Hultén och Tveit 2016) men har under senare år använts inom utbildning för att beteckna olika former av bedömning med olika syften. En återkommande definition har varit:

   ”Summativ bedömning är en bedömning i förhållande till standarder, mål och kriterier. Formativ bedömning handlar om att identifiera skillnaderna mellan faktisk och förväntad måluppfyllelse och ge återkoppling så att målen kan nås” (Taras, 2007, s. 364, ur Lundahl mfl 20196 s 5)

   Idag är bedömning i relation till måluppfyllelse, te x kursmål eller egna personliga mål för lärande, i fokus för många modeller för återkoppling i  t ex Hattie och Timperleys modell:

   ”Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad är nästa steg för att nå målet?” (Hattie och Timperley 2007)

   Du kan läsa mer om användbar återkoppling i relation till mål här. Christian Lundahl (ovan) menar att summativ bedömning ska fastställa grad av måluppfyllelse, och kan utgöra underlag för återkoppling på hur måluppfyllelsen kan höjas (formativ bedömning). Det är med andra ord fel att tala om formativ och summativ bedömning som dikotomier. Summativ bedömning är tvärtom en viktig del av den formativa bedömningens utgångspunkter” (Lundahl m fl 2016 s 6).