Medsittning – observation och återkoppling

observation

Foto: Kennet Ruona

Att som läkare under utbildning eller läkarstudent få möjlighet till medsittningar av en handledare brukar vara mkt uppskattat och utgör ett nödvändigt stöd för att utvecklas som läkare.  Vid en medsittning kan en handledare/kollega observera och ge återkoppling på hur man hanterar en situation eller utför en aktivitet och hur man kan agera för att komma vidare för att kunna utföra denna självständigt. Även för färdiga specialister är observation och återkoppling kollegor emellan ett effektivt stöd för att utveckla färdigheter och förmågor på individuell nivå. Det är också ett redskap för att dela idéer för utveckling av den medicinska praktiken på en arbetsplats.

Observation av och återkoppling till läkarstudenter

På läkarprogrammet Lunds universitet arbetar man idag utifrån principen att studenterna frekvent ska observeras och få feedback och feedforward på hur de klarar de olika arbetsuppgifter en läkare ska kunna. För återkoppling används ofta formulär bland annat används Mini-CEX- och DOPS men även formulär för observation av EPA, dvs de professionella aktiviteter som införs på Svenska läkarprogram och som studenterna ska kunna genomföra självständigt efter 6- års läkarutbildning. Till EPA-observationer finns skalor som bedömer grad av självständighet i relation till hur olika EPA. Här kan du läsa mer om EPA på svenska läkarprogram.

App och digital återkoppling

Formulär finns även i digital form. Studenter kan komma att be dig som handledare att ge återkoppling  i en app i studentens mobil eller på en läsplatta. Som handledare behöver du inte leta fram rätt formulär eller veta hur du ska göra. Studenten visar dig det formulär som ska fyllas i och hur.

KOM IHÅG: formuläret består dels av skalsteg  där du fyller i i vilken grad studenten klarade uppgiften självständigt (alternativt annan skala som används) dels av en öppen kommentarsruta där du ger feedback och tips på hur studenten kan träna för att komma vidare (s.k feedforward). Denna sista kommentar – som inte behöver vara lång – är viktig för studenten. FÖRSÖK TA DIG TID TILL FEEDFORWARD!! Appen är del av ett system för kontinuerlig återkoppling, visulaiseringar av progression och lärande samt för analys och genomförande av digitala examinationer och kvalitetsarbete som nu implementeras på medicinska fakulteten, LU – Quality and Progress System (QPS).

Formulär för bedömningar av AT/BT och ST-läkare

Formulär för återkoppling/bedömning kan utgöra ett stöd för att strukturera återkopplingen och  underlag för  att synliggöra progression vid återkommande, kontinuerlig återkoppling. Längre ner hittar du de formulär som idag används inom Region Skåne för bedömning och återkoppling till AT-/BT och ST-läkare (Mini-CEX, DOPS, 360 graders bedömning med fl).

Bedömningsintrument under ST i Region Skåne

Att bedöma ST-läkarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste uppgifterna, såväl för huvudhandledaren som för de specialister som ST-läkaren arbetar tillsammans med.

Enligt Socialstyrelsen bör bedömningen av ST-läkare:

  • göras fortlöpande
  • omfatta alla aspekter av specialistutbildningen och alla delmål
  • göras med på förhand kända och överenskomna metoder
  • som huvudregel göras internt inom verksamheten.

I Region Skåne har vi som mål att varje ST-läkare skall få bli bedömd sex gånger per år. De mer omfattande bedömningarna, 360 gradersbedömning och specialistkollegium, rekommenderas något år in på ST och mot slutet av ST.

Bedömningsinstrument

I Region Skåne används framför allt fem olika bedömningsinstrument, som är internationellt erkända och validerade. Utöver dessa finns andra underlag för samtal.

Formulär för återkoppling till studenter