Workshop: Pröva en modell för utveckling av kliniska resonemang

Om aktiviteten

I denna aktivitet prövar ni en eller flera modeller framtagna för att stimulera utveckling av kliniska resonemang. Ni prövar dessa i mindre grupper och utgår från kortare fallbeskrivningar. Modellerna skiljer sig åt, exempelvis finns modeller användbara när det är ont om tid, alternativt när det finns mer tid.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att tillämpa en handledningsmodell där den handledda är aktiv i tänkande och handlande för att utveckla sin förmåga att resonera kring diagnos eller åtgärder.

Förberedelse:

Innan aktiviteten läser deltagarna översiktligt om olika modeller

OMP – “En-minuts-modellen”

Modell SNAPPS – den handledda styr

Stöd för åtgärdsresonemang

Modeller för hypotesprövning

Du läsa mer om vad kliniska resonemang innebär på denna länk.

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda. Välj ett till tre fall från fallbeskrivningarna på denna länk som är särskilt lämplig för kollegorna på arbetsplatsen.

 1. Dela in i grupper om 3-4 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 2. Instruera grupperna:
  • Utse en handledare och en student. Resterande kollegor är aktiva observatörer.
  • Läs igenom fallen och välj ett fall att börja med. Välj den modell handledaren vill pröva.
  • Spela upp situationen (ca 5 min). Kom ihåg att påpeka att man inte behöver vara ”duktig” handledare utan att rollspelet är till för att få underlag för en diskussion.
  • Efter rollspelet: Handledaren berättar hur hen tänkte och hur modellen upplevdes.
  • Studenten berättar hur hen upplevde modellen.
  • Observatörerna delger sina observationer.
  • Gemensam diskussion och idéer till olika alternativ.
  • Handledaren sammanfattar vad hen tar med sig.
 • Beroende på tiden, börja om från ”Utse en handledare och en student.” Välj ett nytt fall och annan modell.

När det är tio minuter kvar av den inplanerade tiden, be kollegorna att diskutera och problematisera handledningsmodellerna.