Aktivt lärande

I ett stort antal studier har man funnit att läkarstudenter får mer ut av sin kliniska praktik och bättre läranderesultat om de får vara aktiva. Att delta i arbetet, föra kliniska resonemang och diskussioner snarare än att enbart passivt lyssna och observera andra arbeta gör att studenterna lär sig effektivare och utvecklas snabbare i sin yrkesroll (Dornan t al 2019).

Illustration: Tinde Strand

En uppgift som aktiverade och blev ett meningsfullt bidrag i arbetet

Nedan kan du ta del av Tord Juhlins kreativa idé till att aktivera studenter under en kort klinisk placering. Studenternas uppgift var at kritiskt granska journaler. Detta  ledde inte enbart till att studenterna fick träna sitt kritiska tänkande utan också till att man ändrade på initial diagnos för ett antal inneliggande patienter.

Idé till aktiverande uppgift från Tord Juhlin

När Carl Wieman fick nobelpriset i fysik 2001 använde han pengarna till att investera i ett pedagogiskt forsknings- och utvecklingsprojekt på University of Colorado i sin hemstad Bowler. Carl Wieman och kollegor införde arbetsformer som innebar att studenter var mer aktiva, individuellt och tillsammans, i undervisningssituationer i jämförelse med att ta del av föreläsningar där läraren är den mest aktiva. Projektet visade att olika former av aktivt lärande gav bättre studieresultat och Carl Wieman har fortsatt att studera hur studenter lär och reformerat mycket av undervisningen i naturvetenskapliga ämnen i USA. Carl Wieman och kollegor myntade begreppet:

Teaching by questioning rather than telling

Wieman summerar sina erfarenheter av att studera lärande på följande sätt:

”no one develops a true understanding of such a complex field by passively listening to explanations alone. Instead, they must “actively construct their own understanding via a process of mentally building on their prior thinking and knowledge” through what’s been called “effortful study.” Experts, eventually, have not only factual knowledge but distinctive mental organizational structures and problem-solving skills. They also have the metacognitive wherewithal to evaluate and correct their own thinking processes.” (Carl Wieman Insidehighered.com 2017).

Engagera och involvera studenter

Att få observera någon som utför en arbetsuppgift är mkt värdefullt. Studenter och läkare under utbildning vittnar dock om att demonstration och observation kan tendera att bli en alltför dominerande lärandemetod. Som handledare är det lätt att ryckas med i önskan att visa och förklara och glömma att involvera den man handleder i tänkande och handlande redan i ett tidigt skede.

Att skapa lärandesituationer där den eller de man handleder stimuleras att vara så aktiva som möjligt (utan att riskera patientens säkerhet) kan göra stor skillnad för hur effektiv en lärandesituation blir och stötta någon på vägen mot självständigt handlande på ett helt annat sätt. Det kan handla om hur man involverar den handledde i ett patientmöte, både före, under och efter mötet, eller andra situationer där något ska läras eller tränas eller resoneras kring.

Att handleda genom frågor

Att använda sig av frågor som handledare, olika typer av frågor som handlar mindre om kunskapsförhör och mer om att ta reda hur någon använder sina kunskaper, tänker, resonerar och handlar är också ett effektivt sätt att nivåanpassa sin handledning och återkoppla på ett meningsfullt sätt. Det finns användnbara modeller för handledning som bygger på att ställa frågor till studenten för att stimulera utveckling av förmåga till kliniska resonemang t ex OMP, Stöd för åtgärdsresonemang, Före, under efter ett patientmöte, SDR. Du kan också hitta användbart material för utveckling av medicinskt beslyútsfattande HÄR.

Detta är en specifik form av aktivt lärande som innebär att ”vända ordningen på sitt undervisningsupplägg, och att bland annat använda sig av frågor snarare än att själv leverera svaren. För läraren innebär detta att  fokusera på aktiverande arbetsformer och låta studenter förbereda sig inför ett undervisningstillfälle där man sedan använder tiden till att lära av och med varandra istället för att huvudsakligen ta del av en lärares förklaringar.

Förberedd student

Detta kan man använda sig av som handledare genom att låta den du handleder förbereda sig, t ex titta på en film om hur man genomför en undersökning eller ett ingrepp eller om möjligt involvera fler som ska lära sig samma sak i förberedelser tillsammans. Du hittar exempel på filmer för färdighetsträning här och mer om flippad eller omvänd handledning här.

Eric Mazur, är en professor på Harvard som var en av de första som använde sig av ”flipped classroom” och som inspirerade bland annat Carl Wieman (ovan) till ett förändrat synsätt på undervisning och lärande. Nedan hittar du en kort berättelse om hur han upptäckte hur studenternas fösrtåelse och studieresultat  förbättrades när han av initialt, av en slump, förändrade sin undervisning.

Aktuell lärandeteori betonar att vi inte kan överföra kunskaper eller förståelse till studenter. Istället behöver vi skapa situationer där studenter får bygga vidare på det de redan kan genom frågor och aktiviteter som stimulerar dem att aktivera tidigare inhämtade kunskaper. Lärande är en process av filtrering, urval, organisering, och integrering av ny information relaterad till vad vi redan kan  och erfarit.

illustration av cykel. fyra element med pilar emellan. Do it., What?, So what?, Now what?

Olika teorier om erfarenhetsbaserat lärande framhåller vikten av praktisk erfarenhet och reflektion (Kolb, 1984; Gibbs, 1988). Cykliska modeller för erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984) beskriver fyra huvudprocesser:

  • Jag upplever något, jag får en konkret erfarenhet,
  • Jag reflekterar över det jag är med om eller har varit med om,
  • Jag generaliserar, genererar hypoteser, utvecklar personliga teorier och prövar om dessa ”teorier” gäller också i andra situationer.
  • Jag utvärderar och planerar vad jag kan göra annorlunda nästa gång.

Erfarenhet behöver inte alltid vara startpunkt för lärprocessen, vi kan starta i att reflektera kring och planera möjliga handlingssätt för att sedan pröva att skaffa oss erfarenheter.

Om aktivt lärande och handledning

Clinical Teaching Made Easy Kapitel 8 (sid 25-28) i E-boken “ABC of Teaching and learning in Medicine”.


Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: AMEE Guide No. 83

är en guide som förklarar några vanligt förekommande teorier om hur vuxna lär och hur dessa kan användas inom medicinsk pedagogik och för utformning av utbildning eller handledning på individ och gruppnivå.

David C. M. Taylor & Hossam Hamdy (2013) Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: AMEE Guide No. 83, Medical Teacher, 35:11, e1561-e1572, DOI: 10.3109/0142159X.2013.828153


Läkare, lärande och interaktion i hälso-och sjukvårdspraktiker

Thörne, Karin, Avhandling 2018 Linköpings universitet


En aktuell guide till hur du kan stödja studenters aktiva lärande under sina kliniska placeringar hittar du här: Experience Based Learning (ExBL): Clinical teaching for the twenty-first century. Dornan T., Conn R, Monaghan H, Kearney G, Gillespie H, Bennett D.Med Teach. 2019 Oct;41(10):1098-1105. “Experience based learning (ExBL) is a 21st century pedagogy of practice-based learning, derived from best current theory and evidence. ExBL specifies capabilities that medical students need to acquire from practical experience. It exemplifies how clinicians’ behavior can help students gain experience. It explains how reflection converts real patient learning into capability and identity. It identifies desirable features of learning environments. This Guide advises clinicians, students, placement leads, faculty developers, and other stakeholders how to make new doctors as capable as possible. ExBL is a comprehensive model of medical students’ practice-based learning, which complements competency-based education to prepare new doctors to deliver safe, effective, and compassionate care.”


Clinical teaching on the run – tips. 14 tips för “Teaching on the run”. Avgränsade teman presenterade på 1-2 sidor.. Bland dessa t ex.: “Planning a teaching episode”, “Teaching with patients”.


Här hittar du modeller för och filmer med tips om hur du som handledare kan bidra till aktivt lärande


McGee, S.M.  Irby D.M.. Teaching in the Outpatient Clinic. Practical Tips. .Journal of General Internal Medicine. 2003.


Om varför aktivt lärande är effektivt

Marc AugustinYale J Biol Med. 2014 Jun; 87(2): 207–212.How to Learn Effectively in Medical School: Test Yourself, Learn Actively, and Repeat in Intervals J Biol Med. 2014 Jun; 87(2): 207–212.


Teaching Adults—Best Practices That Leverage the Emerging Understanding of the Neurobiology of Learning.


John D. Mahan, David S. Stein (2014) Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, Volume 44, Issue 6, July 2014, Pages 141–149. What Can Medical Education Learn From the Neurobiology of Learning? Academic Medicine: April 2011 – Volume 86 – Issue 4 – p 415-420.


Where’s the evidence that active learning works? Michael J., Adv Physiol Educ. 2006 Dec;30(4):159-67.


What Can Medical Education Learn From Neurobiology of Learning?


McGee, S.M.  Irby D.M.. Teaching in the Outpatient Clinic. Practical Tips. .Journal of General Internal Medicine. 2003.


Carl Wieman – Nobelpristagare i fysik om ”Smarter Approach to Teaching Science”