Planera och introducera

För att kunna vara delaktig i och genomföra läkararbete som leder till ändamålsenligt lärande behövs planering och introduktion på flera nivåer.  Innehåll och genomförande på de olika nivåerna kan komplettera och vara vägledande för varandra.

Arbetslaget / arbetsplatsen

– Hur får adepter kännedom om, förstår och tillämpar rutiner och samarbetsformer samt vad som förväntas av dem?
Exempel…….

– Vad vet medarbetarna om de adeptgrupper som deltar i arbetslaget och hur kan de bidra till adepters introduktion?
Exempel…….

Kliniken / vårdcentralen

– Vilka samverkar för att förbereda ankomst av och introducera olika adeptgrupper? (studierektorer/klinikansvariga/ VFU-ansvariga, chefer, administratörer/lärosäte)
Exempel…….

– Vad behöver introduktionsprogram innehålla och hur genomförs de så att adeptgrupperna för bra utsättningar att arbeta/lära?


Medicinkliniken Skellefteå AT-läkare
Den inledande introduktionen lägger grunden för att förstå sammanhang och arbetsuppgifter
Från att se lokaler och att lära känna, till att möta specialistläkare i akut kurs och träna i scenarioövningar, till olika administrativa rutiner. Cecilia Johansson AT-studierektor berättar.

AT vid medicinkliniken i Skellefteå presenteras i sin helhet under goda exempel.


AT-läkarnas introduktion på psykiatriska kliniken Eksjö ger en grund för att bli legitima medarbetare. AT-ansvariga läkarna Madelene Hultgren-Neese, ST-läkare i psykiatrin, specialist i gynekologi och Karin Lundberg-Olsson överläkare inom psykiatri berättar.

AT vid psykiatriska kliniken i Höglandssjukhuset Eksjö presenteras i sin helhet under goda exempel.


Fler exempel ….

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Samverkan kan vara aktuellt mellan flera funktioner; övergripande studierektorer/VFU-ansvariga/HR/iutbildningsorganisation/lärosäten

– Vad på övergripande nivå behöver planeras och introduceras till olika adeptgrupper (enskilt och tillsammans) och hur genomförs det?
Förslag på möjligt innehåll: Organisation för adeptgruppen, Sekretess, IT-access, patientsäkerhet – kanske länk till websidor

Exempel…

– Vilken typ av planering/introduktion på övergripande nivå behöver handledare och andra medarbetare för att kunna stödja adepter i kliniskt arbeta och lärande. Hur genomförs denna planering/introduktion?

Exempel…

Lärosäten

Vilken typ av information/introduktion behöver handledare och studenter inför VFU, VFU-ansvariga, personer med ledningsuppdrag från lärosäten och hur förmedlas den?


JoBHS obligatorisk webutbildning vid KI för alla studenter inför första VFU


Fler exempel…

… / Förutsättningar för handledning och lärande / Planera och introducera

Critically intense learning periods (CILP)
Kilminster, Sue, et al. ”Learning practice? Exploring the links between transitions and medical performance.” Journal of health organization and management (2010).

Mer om att skapa förutsättningar för handledning och lärande