Workshop: Pröva att ge användbar återkoppling

Om aktiviteten

I denna aktivitet prövar ni att ge användbar återkoppling i mindre grupper utifrån en fallbeskrivning. Det finns olika fallbeskrivningar och olika modeller för återkoppling att välja mellan. Ni kan också välja egna fall. Efter övningen jämför ni modeller och diskuterar för- och nackdelar med modellerna.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att pröva ge konstruktiv användbar återkoppling utifrån modeller och diskutera användbarheten av dessa på den egna arbetsplatsen.

Förberedelse

Innan aktiviteten väljer deltagarna att läsa översiktligt om återkoppling på någon eller flera av nedanstående länkar.

generella tips för användbar återkoppling

feedforward ”nästa gång pröva att…”

Pendeltons modell för återkoppling

Utforskande återkoppling- och handledningssamtal

ADAPT

BURP

Genomförande

Boka in en tid där ni kan genomföra aktiviteten. Informera om vad kollegorna behöver förbereda.

Använd fall som finns på denna länk alternativt utgå ifrån egna fall baserat på egna erfarenheter. En vanlig tidsåtgång är 3 fall på 45 minuter. Alla kanske inte hinner pröva att vara handledare men alla kan aktivt delta i någon av rollerna som handledare, student eller observatör.

 1. Dela in i grupper om 3-4 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 2. Instruera grupperna:
  • Utse en handledare och en som ska handledas. Övriga är aktiva observatörer.
  • Läs igenom fallen och välj ett fall att börja med. Alternativt utgå från ett eget fall (beskriv då fallet under 5 min max).
  • I ett rollspel ger handledaren återkoppling till den handledda utifrån informationen i det skrivna fallet. Syftet är att pröva att ge återkoppling baserat på det man läst igenom i relation till situation och den man handleder i fallet. Låt inte återkopplingssituationen ta mer än 5 min. Kom ihåg att påpeka att man inte behöver vara ”duktig” handledare utan att rollspelet är till för att få underlag för en diskussion.
  • Efter rollspelet: Handledaren berättar hur hen tänkte eller vad hen försökte åstadkomma. Vad fungerade och vad hade man eventuellt velat ändra på/pröva nästa gång?
  • Den handledda ger återkoppling på vad denna tyckte fungerade bra respektive förslag på alternativ.
  • Observatörerna ger återkoppling som ovan. Gemensam diskussion och idéer till olika alternativ.
 3. Handledaren sammanfattar vad hen tar med sig.
 4. Beroende på tiden, börja om från ”Utse en ny handledare och en som ska handledas”. Välj ett nytt fall.

När det är 15 minuter kvar av den inplanerade tiden, diskutera och problematisera i storgrupp återkopplingsmodellerna utifrån förberedelsematerialet genom att varje grupp kort sammanfattar erfarenheter av de modeller/förhållningssätt de provat.