Workshop: Skatta er egen handledning – är den autonomistödjande?

Om aktiviteten

I denna aktivitet ska ni skatta er egen handledning och identifiera områden att prioritera för att utveckla handledningen tillsammans.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att tillsammans utveckla handledningen av studenter/läkare under utbildning på din arbetsplats.

Förberedelse

De handledare du tänker dig som målgrupp gör en självskattning av sin handledning med hjälp av ett formulär. På sidorna nedan hittar du information om formuläret och om den modell för autonomistödjande handledning (cognitive apprenticeship) som formuläret bygger på.

Skatta din egen handledning

Autonomistödjande handledning

Du hittar exempel på hur autonomistödjande handledning kan se ut i praktiken på denna länk.

denna länk hittar du formuläret att skriva ut. Dela ut och be kollegorna fylla i formuläret och lägga det i ditt fack (utan namn på vem som genomfört självskattningen). Sammanställ resultaten genom att beräkna medelvärden alternativt identifiera påståenden vars resultat sticker ut och nöj dig med att presentera detta.

Digital variant: Inför aktiviteten kan du kopiera över frågorna från ”självskattningsformuläret – Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” från worddokumentet nedan och lägga in i ett digitalt verktyg som du hittar på denna länk.  Ni kan då genomföra skattningen i realtid tillsammans under er träff och få en direkt sammanställning av resultatet.

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

  1. Samla kollegorna i storgrupp.
  2. Genomför skattningen i realtid via digitalt verktyg alternativt presentera resultaten från skattningen (pappersversion) på gruppnivå enligt din sammanställning enligt instruktion under förberedelse.
  3. Presentera resultaten och diskutera vad ni kan förbättra som grupp.
  4. Gå igenom powerpointen om autonomistödjande handledning (på denna länk), samt sidan om handledning före under och efter patientmöten (på denna länk).
  5. Identifiera ett eller fler områden att prioritera initialt för förbättring av er handledning på gruppnivå på er arbetsplats.

Något som gör aktiviteten ännu mer användbar är att inkludera studenternas/läkares under utbildning utvärdering av handledningen på arbetsplatsen.  Låt studenter och läkare under utbildning utvärdera handledare på arbetsplatsen under en veckas tid eller längre genom att använda formuläret ”Feedback till handledare – Maastrricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ)” på denna länk. Samla in som ovan och sammanställ resultatet på gruppnivå.

OBS informera kollegor och förankra att det är OK att samla in återkoppling på individnivå. Kom ihåg att syftet inte är att hänga ut enskilda handledare utan att sammanställa resultat på gruppnivå. Varje handledare tar del av sin egen återkoppling om man vill. Ingen annan än den handledare det gäller får tillgång till den individuella återkopplingen.