HANDLEDA

HANDLEDA

Feedforward – ”nästa gång pröva att…”

Återkoppling som visats vara särskilt användbar är framåtsiktande återkoppling och återkoppling som ger den du handleder stöd för HUR denna kan komma vidare mot sitt mål - feedforward. Feedforward kan liknas vid ett [...]

Stimulera utveckling av kliniska resonemang

Begreppet ”Clinical reasoning” på engelska är inte helt lätt att översätta och det finns flera begrepp på svenska som används för att beskriva detta i olika sammanhang som t ex: medicinskt beslutsfattande, kliniskt tänkande, alternativt att föra diagnostiska resonemang/kliniska resonemang, göra kliniska bedömningar. Här hittar du material om ”kliniskt resonerande” att använda för handledning och undervisning.

Att ta emot återkoppling

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur upplever du balansen mellan att vilja växa och utvecklas och samtidigt accepteras precis som du är?

Handledning och coaching efter bedömning

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor men också organisation, etik, relationer till övrig personal, karriärutveckling och social situation om detta [...]

Handledning före, under och efter patientmöten

Denna modell ger tips på olika sätt att förbereda för, engagera adepten i, och reflektera över, ett patientmöte.  Syftet är att optimalisera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. Modellen erbjuder tips som innebär att du med enkla medel kan individ- och nivåanpassa aktiviteter,  handledning och återkoppling.

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret "the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire" - självvärderingsversion. Fyll i dina styrkor och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga och nåbara mål.

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt [...]

Till toppen