SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDLEDNING OCH LÄRANDE

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDLEDNING OCH LÄRANDE

Planera och introducera

För att kunna vara delaktig i och genomföra läkararbete som leder till ändamålsenligt lärande behövs planering och introduktion på flera nivåer. Innehåll och genomförande på de olika nivåerna kan komplettera och vara vägledande för varandra.

Kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

Att med systematik utvärdera, förbättra och utveckla de utbildningsuppdrag som genomförs i hälso- och sjukvården bidrar till goda förutsättningar för lärande och handledning. Förbättringskunskap, att med systematik identifiera förbättringsbehov och genomföra och följa upp förbättringar, är tillämpbart också på utbildning. Här väljer vi att börja i makrosystemen och avsluta med mikrosystemet där adept, handledare möts i vårdsituationer.

Involvera andra yrkesgrupper

För att förstå och delta i kliniskt arbete krävs samarbete med andra yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper underlättar för varandra genom teamarbete och interprofessionellt samarbete och studenter kan lära tillsammans interprofessionellt. Olika yrkesgrupper kan också underlätta handledning för varandra och bidra till lärande för varandras adeptgrupper.

Anpassa lokaler och redskap

Hur lokaler är utformade, hur de är utrustade och vilka redskap som finns kan både underlätta och försvåra lärande och handledning i det kliniska arbetet.

Utveckla digitala funktioner

Digitaliseringen är en självklarhet. Här finns goda exempel på sådant som sticker ut och innovativt underlättar lärande och handledning på de olika systemnivåerna.

Utveckla administrativa funktioner

Förutsättningar för lärande och handledning är beroende av effektivt och professionellt administrativt stöd, det kan i en del sammanhang vara andra personer än dem som är handledare, ansvariga för VFU eller studierektorer.

Till toppen