Formulär för bedömning och återkoppling

Här kan du använda digitala formulär för återkoppling till den du handleder. Du hittar också formulär du kan använda om du vill ha återkoppling på din egen handledning eller själv skatta din handledning. Här finns också frågeformulär för utvärdering av den kliniska lärandemiljön.

Instruktioner

 

  Öppna det formulär du vill arbeta med. Ta ställning till och fyll i de fält som är aktuella. När du klickar på ”Klar” kommer formuläret sammanställas i en PDF som skickas till angiven e-postadress.

Efter formuläret är inskickat raderas det från servern och inga uppgifter sparas.

Vill du pausa ifyllningen och fortsätta senare? Klicka på ”Spara”-knappen längst ner i formuläret. Då får du en direktlänk till den angivna e-postadressen genom vilken du kan fortsätta fylla i formuläret senare. Endast du med länken kan nå utkastet.

Om formulären

M-Mini-CEX och M-DOPS

På sidan hittar du bland annat formulär baserade på instrument utvecklade för observation och återkoppling vid medsittning.  Här finns ett modifierat Mini-Clinical Examination (M-Mini-CEX ) samt två modifierade Direct Observation of Procedural Skills (M-DOPS).  En kortare ”basal” version, en version specifik för ingrepp och procedur när den du handleder har kommit lite längre.

Du kan observera en färdighet eller andra ageranden hos den du handleder vid ett patientmöte och ge återkoppling med stöd av formuläret. Du skickar sedan återkopplingen till den du har handlett via mail.

Hur M-Mini-CEX samt M-DOPS* är utformade här och varför

Formulären är utformade med stöd i aktuell litteratur om hur återkoppling blir användbar med stöd av bedömningsinstrument*. Modifieringen av Mini-CEX och DOPS är gjord för att avgränsa observationen till ett begränsat antal områden så att formulären inte blir för långa eller omständliga att fylla i. De ska enkelt kunna användas återkommande och man väljer vilka fält man tycker är meningsfullt att fylla i vid respektive tillfälle.

OBS – dessa liksom samtliga översatta versioner av mini-CEX eller DOPS använda i Sverige är inte validerade för svensk kontext om än väl använda i Sverige och validerade i  andra länder. Du hittar mer information  på sidan Instrument för bedömning och återkoppling.

Fria kommentarer och skalor

Det modifierade Mini-CEX formuläret samt de modifierade DOPS formulären har en stuktur tänkt att premiera den så kallade ”narrativa” återkopplingen.  Denna utgörs av de kommentarer som ger positiv förstärkning och framåtsiktande förslag (feedforward) på hur den man handlett kan utvecklas vidare.

Efter de fria kommentarerna kommer två skalor, en observationsskala samt en rekommendationsskala som bygger på det som på engelska kallas ”Entrustment Supervision scales”. Detta är skalor som visar grad av självständighet vid observationstillfället respektive den grad av självständighet man som handledare rekommenderar vid nästa tillfälle.

Skalorna används för att man som handledd ska kunna se sin progression i grad av självständighet efter ett antal observationer. Rekommendationsskalan är användbar då t ex studenter rapporterar att de ofta får observera om och om igen med nya handledare innan de får förtroendet att prova själva. En ny handledare kan få information från studenten med hjälp av tidigare formulär om vad studenten gjort och klarat respektive vad som rekommenderats och därmed känna sig mer trygg med att låta studenten få pröva själv.

Mer information om dessa och andra bedömningsinstrument som används i Regioner och på lärosäten i Sverige, hittar du på sidan Instrument för bedömning och återkoppling.

*Arbetet med modifieringar av internationellt och nationellt använda instrument för återkoppling har skett i samarbete med Pernilla Sahlstrand Johnsson och Jonas AHL, ST-studierektorer på Sus, Region Skåne samt Björn Rosengren Läkarprogrammet Lund.

360 graders bedömning – återkoppling till ST-läkare*

360-gradersbedömning är ett instrument som används för att bedöma framför allt ST-läkarens professionella agerande i den kliniska vardagen. Instrumentet kan även användas för bedömning av läkarstudent eller AT/BT-läkare. Versioner för dessa grupper kommer att läggas till.

OSATS – The Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

Detta är ett formulär för bedömning av färdigheter vid kirurgiskt ingrepp översatt till flera språk och bland annat använt av ’University of Toronto’ sedan 1990 talet. Översättning och modifieringen är gjord i samarbete med Björn Rosengren, ortoped och verksam på Läkarprogrammet Lunds universitet.

*Arbetet med modifieringar av dessa  instrument för återkoppling har skett i samarbete med Pernilla Sahlstrand Johnsson och Jonas AHL, ST-studierektorer på Sus, Region Skåne samt Björn Rosengren Läkarprogrammet Lund.

Självskattningsformulär samt formulär för återkoppling till handledare och arbetsplats

På denna sida hittar du också formulär du kan använda om du vill ha återkoppling på din egen handledning. Du kan läsa mer om Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ) HÄR  och om EFFECT HÄR. Du jämföra återkopplingen du får med din egen uppfattning om din handledning om du också använder formulär för självskattning av din handledning som du också hittar bland formulären. Vill ni utvärdera lärandeklimatet på din arbetsplats  hittar du formulär här; Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM) och det finns också en version för självskattning av lärandemiljön. Läs mer om dessa HÄR.