Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte

Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt [...]

Interprofessionellt lärande

På läkarutbildningarna finns utbildningsmoment och verksamhetsförlagd /verksamhetsintegrerad utbildning som genomförs tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika professioner. I en artikel i Läkartidningens beskrivs Linköpings läkarprogram som "bäst i klassen" när det gäller interprofessionellt lärande (IPL). Du hittar artikeln om IPL på nya läkarprogrammet i högerspalten. Nedan ges exempel på några inter- eller tvärprofessionella aktiviteter på läkarprogrammet i Lund.

En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Denna modell innebär att man använder filmer som visar hur man genomför t ex en procedur eller en statusundersökning. Som student/läkare under utbildning kan man förbereda sig innan handledningssituationen genom att titta på filmen [...]

Utforskande återkopplings- och handledningssamtal

Återkoppling i dialog och utforskande handledningssamtal är modeller som ger tillfälle till ömsesidig reflektion där man är transparent med sitt eget perspektiv och samtidigt nyfiken på den andres sätt att resonera.

Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

Denna modell är lämplig för träning av färdighet vid praktiska moment. Syftet att underlätta för adepten att mer patientsäkert utföra ett moment genom ett mellansteg mellan observation, instruktion och eget utförande.

Modeller för hypotesprövning

Här hittar du en enkel modell för hypotesprövning i tre steg som stimulerar till att formulera argument för och emot en diagnos eller ett beslut (SDR) och en checklista för diagnostiskt resonemang (SEA TOW)

Modell SNAPPS – den handledda styr

Denna modell är lämplig när ni har lite mer tid . Syftet är att låta den du handleder få ordentligt med utrymme att fullfölja sina resonemang kring t ex diagnos och åtgärd innan du som handledare går in.

OMP – ”En-minuts-modellen”

Denna modell är lämplig att använda vid patientmöten på t ex akuten. Syftet är att stimulera den du handleder att själv resonera samt som handledare kortfattat instruera och ge återkoppling även när tiden är knapp.

Till toppen