Feedforward – ”nästa gång pröva att…”

Återkoppling som visats vara särskilt användbar är framåtsiktande återkoppling och återkoppling som ger den du handleder stöd för HUR denna kan komma vidare mot sitt mål – feedforward.

Feedforward kan liknas vid ett utbyte av idéer och alternativ som den du handleder kan pröva vid nästa tillfälle och utvärdera.

Feedforward, till skillnad mot feedback, är mindre kopplat till en positiv/negativ laddning i form av en bedömning av en prestation (detta var bra/mindre bra) och lägger ett större fokus på bedömning och återkoppling för lärande och utveckling utifrån en observation eller ett samtal.

Se hur feedforward kan gå till

Klicka på bilden för att se en fyra minuter lång film som ger exempel på återkoppling till en läkarstudent där handledaren kombinerar ”Pendletons modell för återkoppling” med feedforward. På samma sida finns fler filmer om återkoppling till läkartstudenter inspelade under 2021 på universitetet i Edinburgh, Skottland.

Du hittar dem i högermenyn ”Jag vill..”

Fabulous Feedback 1 (The University of Edinburgh)

Från studier vet vi att att det är emotionellt komplicerat att ta emot återkoppling. Vi har konkurrerande behov, vi har behov av att lära och växa, men samtidigt behov av att bli accepterade och duga precis som vi är. Traditionellt har återkoppling ofta fokuserat på bra/mindre bra, dvs fokus har varit att ge ett positivt/negativt omdöme. Detta är något vi vet kan ha en negativ inverkan på självuppfattning och självförtroende (Carless 2006). Återkoppling med fokus fokus på dialog och feedforward kan motverka detta. Under  ”Jag vill handleda…” och filtret ”Stöd om återkopplingen inte når fram” hittar du tips på hur du kan  göra om du känner att du inte når fram till den du handleder.

Även om du ger tips och förslag kan du om tiden tillåter, inleda med att ta reda på och utgå ifrån hur den du handleder själv tänker och dennas förslag på hur hen kan komma vidare. Det är lätt att tänka på feedfoward enbart som leverans av goda tips men genom att först ta reda på hur den du handleder själv tänker te x: ”Hur upplevde du patientmötet…” kan du lättare anpassa förslag, tips och uppmaningar till var den du handleder befinner sig i sin lärandeprocess, kunskapsnivå eller upplevelse av en situation. Genom att låta den handledda avsluta med att sammanfatta den återkoppling hen fått, kan du också få en bild av vad du nått fram med och vad den du handleder tagit till sig.

Exempel 1: ”Jag la märke till att du snabbt kom till slutsatsen att x diagnos var den mest troliga och i detta fall finns det risk att du stänger dörren för andra resonemang för tidigt.  Känner du igen detta, vad tänker du om det? Har du någon tanke /idé om hur du kan undvika detta? Mitt förslag är att pröva din hypotes än mer t ex vad talar för och vad talar emot, vilka fynd finns inte där..etc …Vill du lära dig mer om differentialdiagnoser på akuten är ett tips att ta del av SWESAMs råd och tips om differentialdiagnostik. Det finns också ramverk för beslutsfattande på akuten – här kan du hitta mer om detta inklusive minnesregler.”

Kanske nästa patient väntar och ni har bråttom?  Även mkt kortfattad återkoppling kan vara meningsfull och användbar såsom en kommentar som stärker och bekräftar att den du handleder är på rätt väg följt av ett ett kortfattat tips på något hen kan ta med sig till nästa gång.

Exempel 2: ”Så bra att du tänkte på att…”, “Nästa gång kan du också pröva xxx och se om det funkar för dig”

Exempel 3 – ”Ett förslag till nästa gång är att se den här filmen om hur man gör ett neurostatus och träna med en kollega om du har möjlighet. Sen kan du pröva på mig och ställa frågor om specifika delar”

Vill du pröva en modell för att engagera och ge återkoppling när du har ont om tid? Pröva ”En-minuts modellen” – OMP.

Användbar återkoppling i form av ”feedback” är information som beskriver hur någon uppfattat ditt agerande i en given situation/aktivitet.  Feedback gör oss medvetna om vad vi gör och hur vi gör detta. Vi använder oss av andras reaktioner som en spegel för observation av konsekvenserna av vårt beteende. Med hjälp av denna information kan vi modifiera vårt beteende och utveckla färdigheter.Några vanliga principer för användbar feedback innebär att:

  • delge en observation och hur man uppfattat beteenden dvs en beskrivning av hur någon gör (inte hur någon är)
  • ge konkreta exempel på vad du observerat
  • delge din subjektiva reaktion på ett beteenden– inte på vad som generellt är ”rätt” eller ”fel” beteende,
  • fokusera på förändringsbara beteenden
Fler generella tips om användbar återkoppling hittar du här

(Referenser: Veloski 2006; Hattie & Timperley 2007; Mann et al 2011; Lockyer et al 2011; Hattie & Clarke  2018; Lundahl 2018).

Vad skiljer feedback från feedforward

To feed forward or to feedback? That is the Question. 

En webbsida som definerar och beskriver feedforward och dess tillämpning vid coaching i ledar-/medarbetar relationer.Austins fjäril – ett exempel på feedforward


Fler filmer om olika återkopplingsmodeller

Fler återkopplingsmodeller (The University of Edinburgh)


En film om återkoppling av Malin Sellberg UoL Karolinska Institutet